Οικονομία

Αλλαγές στους κανόνες περί διαγραφής μη εισπράξιμων φόρων

Να βελτιώσει τους κανόνες περί διαγραφής μη εισπράξιμων φόρων έχει αναλάβει η Ελλάδα με το νέο Μνημόνιο, ενώ δεσμεύθηκε και να αφαιρέσει την προσωπική αστική ευθύνη των εφοριακών για τη μη λήψη μέτρων είσπραξης παλαιών οφειλών.

Παρά τα δεδομένα από την πλευρά των φορολογουμένων, που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τον εφορία και το συνολικό απόθεμα του ληξιπρόθεσμου χρέους προς το δημόσιο ξεπερνά τα 78,55 δισ. ευρώ οι θεσμοί θέλουν να ξεκαθαρισθεί «άπαξ και δια παντός» τί μπορεί να εισπραχθεί και τι όχι, όπως αναφέρει το in.gr.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων το παλαιό ληξιπρόθεσμο χρέος, δηλαδή αυτό που συσσωρεύτηκε έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2014 διαμορφώνεται στα 72,27 δισ. ευρώ. Το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος, δηλαδή αυτό που δημιουργήθηκε από την αρχή του 2015 διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στα 6,27 δισ. ευρώ.

Από τα 72,27 δισ. ευρώ του παλαιού χρέους, τουλάχιστον τα 30 δισ. ευρώ θεωρούνται από στελέχη της φορολογικής διοίκησης ως ανεπίδεκτα είσπραξης.

Σήμερα για να χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτες είσπραξης οι οφειλές πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν εξαντληθεί σωρευτικά όλες οι ενέργειες για τον εντοπισμό πηγών αποπληρωμής και αναγκαστικής είσπραξης, χωρίς να έχει επιτευχθεί η πλήρης εξόφληση των οφειλών.

Δηλαδή :

Να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τον εντοπισμό πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων (κινητών, ακινήτων, απαιτήσεων στα χέρια τρίτων ή τυχόν άλλης πηγής εσόδων).

Να έχει ολοκληρωθεί η αναγκαστική εκτέλεση επί των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων και να έχει εισπραχθεί το προϊόν της εκποίησης των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων και προσόδων του οφειλέτη.

Να μην υπόκειται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη κατά τα άρθρα 939 επ. Α.Κ. η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Σε περίπτωση που έχει λάβει χώρα κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση, να έχει περατωθεί αυτή ή να έχει κηρυχθεί η παύση των εργασιών της.

Σε περίπτωση εκκαθάρισης επιχείρησης ή περιουσίας λόγω λύσης του φορέα της, υπαγωγής σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης, δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας ή για άλλο λόγο, να έχει περατωθεί.

Να έχει υποβληθεί εμπεριστατωμένη έκθεση ελέγχου από ειδικά οριζόμενο για τον σκοπό αυτό ελεγκτή, ο οποίος πιστοποιεί ότι συντρέχουν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις και ότι δεν υφίσταται άλλη πηγή αποπληρωμής της οφειλής από τον οφειλέτη.

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την κίνηση της ποινικής διαδικασίας, να έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης, όταν πρόκειται για συνολική βασική οφειλή άνω των 10.000 ευρώ

Ακόμη, θα πρέπει να σημειωθεί πως το νέο Μνημόνιο προβλέπει την αφαίρεση της προσωπικής αστικής ευθύνης των φορολογικών υπαλλήλων για τη μη λήψη μέτρων είσπραξης παλαιών οφειλών.

Σημειώνεται πως η αστική ευθύνη των υπαλλήλων σχετίζεται με την αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προξένησαν με πράξη ή παράλειψή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Βάσει του άρθρου 38 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και του άρθρου 68 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», οι υπάλληλοι υπέχουν αστική ευθύνη έναντι του Δημοσίου για τυχόν ζημία που προκαλείται σε αυτό, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια.

Άμεση συνέπεια της στοιχειοθέτησης της αστικής ευθύνης των υπαλλήλων είναι ότι υποχρεούνται να επιστρέψουν στο Δημόσιο το ποσό της ζημίας που προξένησαν σε βάρος του.

Οι υπάλληλοι της ΓΓΔΕ που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση χρημάτων ή τίτλων που ενσωματώνουν απαιτήσεις του Δημοσίου (δημόσιοι υπόλογοι), υπέχουν σήμερα ιδιαίτερη ευθύνη κατά την εκτέλεση των διαχειριστικών τους καθηκόντων.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι εν λόγω υπάλληλοι ευθύνονται, έναντι του Δημοσίου, με την προσωπική τους περιουσία, σε περίπτωση ελλείμματος ή αχρεώστητης καταβολής ποσών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Σχόλια