Οικονομία

Συμβατό το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ με το ευρωπαϊκό Δίκαιο

Συμβατό με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων στις δευτερογενείς αγορές το οποίο ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) τον Σεπτέμβριο του 2012.



Σύμφωνα με την απόφαση του ευρωδικαστηρίου σήμερα Τρίτη, το πρόγραμμα «δεν υπερβαίνει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) σχετικά με τη νομισματική πολιτική και δεν παραβαίνει την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδοτήσεως των κρατών μελών».



Στη σχετική ανακοίνωση του ευρωδικαστηρίου αναφέρεται ότι «από τα σχέδια αποφάσεως και κατευθυντήριων γραμμών που προσκόμισε η ΕΚΤ στο πλαίσιο της διαδικασίας, προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να είναι αρμόδιο να αποφασίζει για το περιεχόμενο, την έναρξη, τη συνέχιση και την αναστολή των παρεμβάσεων που προβλέπει το πρόγραμμα OMT».


«Η ΕΚΤ διευκρίνισε, ιδίως, ενώπιον του Δικαστηρίου ότι το ΕΣΚΤ μελετά, αφενός, την τήρηση μιας ελάχιστης προθεσμίας μεταξύ της εκδόσεως ενός χρεογράφου στην πρωτογενή αγορά και της επαναγοράς του στις δευτερογενείς αγορές και, αφετέρου, τον αποκλεισμό της εκ των προτέρων ανακοινώσεως της αποφάσεώς του να προβεί σε τέτοιες επαναγορές ή του όγκου των μελετώμενων επαναγορών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Σχόλια