Οικονομία

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις

Αύριο Παρασκευή θα εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις.Σύμφωνα με το νομοσχέδιο στη ρύθμιση μπαίνουν όλα τα χρέη μέχρι και την 1η Μαρτίου 2015, δηλαδή ακόμη και οι μηνιαίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ, που παρέμειναν απλήρωτες, μπορούν να τακτοποιηθούν είτε με εφάπαξ πληρωμή του αρχικού ποσού της οφειλής και διαγραφή του συνόλου των συσσωρευμένων προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής είτε με τμηματική καταβολή, σε 2 έως και 100 μηνιαίες δόσεις και με εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων και των τόκων κλιμακούμενες αντιστρόφως ανάλογα του αριθμού των δόσεων, από 90% έως 30%.

Η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση αυτή λήγει στις 26 Μαΐου 2015.


Επιπλέον, η ρύθμιση η οποία προβλέπει διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων ίση με το τμήμα της αρχικής οφειλής που θα πληρωθεί άμεσα καταλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις χρεών και όχι μόνο τους φόρους εισοδήματος και τα «χαράτσια» επί των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ και ΕΕΤΑ) που είχαν βεβαιωθεί και κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι 31-12-2013, αναφέρει το newsbeast.gr.Προβλέπεται απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης ως εξής:

- Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

- από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).

- από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

- από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

- από είκοσι μία (21) έως και τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

- από τριάντα μία (31) έως και σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).

- από σαράντα μία (41) έως και πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).

- από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).

- από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα (70) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

- από εβδομήντα μία (71) έως και ογδόντα (80) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).

- από ογδόντα μία (81) έως και ενενήντα (90) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

- από ενενήντα μία (91) έως και εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Με την υπαγωγή και υπό την προϋπόθεση της τήρησης του προγράμματος ρύθμισης δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα των άρθρων 57 και 59 του Κ.Φ.Δ. και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.

Η ελάχιστη μηνιαία δόση μειώνεται από 50 ευρώ σήμερα σε 20 ευρώ, ο ετήσιος τόκος περιορίζεται από 5,6% σε 3%, η καθυστέρηση καταβολής μίας δόσης επιβαρύνεται με επιτόκιο 0,25% το μήνα αλλά για πρώτη φορά δεν τρέχει καμία επιβάρυνση για οφειλές έως 5.000 ευρώ.

Σχόλια