Οικονομία

Σεμινάριο αγροτικής επιχειρηματικότητας από το ΤΕΙ Κρήτης

Σε ομάδες παραγωγών, νέους αγρότες, συνεταιρισμούς και γεωπόνους απευθύνεται το σεμινάριο με θέμα "Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Στρατηγικές εξαγωγικού και εγχώριου Μάρκετινγκ και δημιουργία Επιχειρηματικού πλάνου", που διοργανώνει, στα πλαίσια της Σχολής Διά Βίου Μάθησης, το ΤΕΙ Κρήτης, και το οποίο πραγματοποιείται τα σαβατοκύριακα 28 Φεβρουαριiου και 1 Μαρτιiου καθωiς και 7-8 Μαρτιiου 2015 στις εγκατασταiσεις του ΤΕΙ Κρηiτης, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι αυξανοiμενες ευκαιριiες στον κλαiδο της αγροδιατροφηiς χρειαiζονται οiχι μοiνο εiνα ποιοτικο? προι?οiν αλλα? και μια καλα? σχεδιασμεiνη στρατηγικη? μαiρκετινγκ και εiνα επιχειρηματικο? πλαiνο που "πειiθει". Οι συμμετεiχοντες θα διδαχτουiν τα βηiματα που χρειαiζεται να ακολουθηiσουν για να δημιουργηiσουν εiνα επιχειρηματικο? πλαiνο που θα λειτουργηiσει ως πλοηγοiς για την πορειiα της επιχειiρησηiς τους, αλλα? και ως εiνα εργαλειiο για την προσεiλκυση συνεργατωiν και επιπλεiον χρηματοδότησης.

Μια ξεχωριστή ευκαιρία που δίνει το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι η Συμβουλευτικη? Μαiρκετινγκ. Στα πλαιiσια του σεμιναριiου, οι συμμετεiχοντες θα εiχουν τη δυνατοiτητα πρακτικηiς εφαρμογηiς παiνω σε δικο? τους παραiδειγμα παραiλληλα με τις διδασκαλιiες και τη χρηiση συμβουλευτικηiς μαiρκετινγκ χωριiς επιπλεiον κόστος.

Το σεμινάριο αφορα? νεiους επιχειρηματιiες αγροiτες, ομαiδες παραγωγωiν, αποiφοιτους γεωπονικωiν σχολωiν, μεσαiζοντες στο χωiρο της αγροδιατροφηiς, φορειiς (δημοiσιους-ιδιωτικουiς) επιφορτισμεiνους με την προωiθηση και αναiπτυξη ΜΜΕ, επιμελητηiρια και συνεταιριστικεiς οργανωiσεις η? ιδιωiτες που θεiλουν να αξιοποιηiσουν τη γη τους για τη δημιουργιiα μιας επιπλεiον πηγηiς εισοδήματος.

Θα διδαχθει? απο? υψηλα? καταρτισμεiνο εκπαιδευτικο? προσωπικο? της Σχοληiς Διοιiκησης και Οικονομιiας του Τ.Ε.Ι. Κρηiτης, με πολυετη? πρακτικη? επαγγελματικη? εμπειριiα σε θεiματα μαiρκετινγκ, τοiσο στην αγορα? της Ελλαiδας οiσο και σε αγορεiς του εξωτερικουi.

Τέλος, το σεμινάριο θα διεξαχθει? σε 4 ενοiτητες εiξι ωρωiν η καiθε μιiα, ενώ στους συμμετεiχοντες που θα παρακολουθηiσουν ολοiκληρο το προiγραμμα θα χορηγηθουiν σημειωiσεις και βεβαιiωση συμμετοχής.

Για το κοiστος συμμετοχηiς και περισσοiτερες πληροφοριiες: email: info@diaviou.teicrete.gr, τηλεiφωνο: 2810-379177 (εργαiσιμες ημεiρες, 12:00-15:00).

Ημερομηνιiες υποβοληiς αιτηiσεων: 19/01/2015 εiως 20/02/2015.

Θα τηρηθει? σειρα? προτεραιοiτητας.

Την αιiτηση θα τη βρειiτε στο συiνδεσμο: "Προκηρυiξεις Προγραμμαiτων" του ιστοiτοπου www.diaviou.teicrete.gr

Σχόλια