Οικονομία

Ενημέρωση για την αναγνώριση Ομάδων και Ενώσεων Παραγωγών

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου με ανακοίνωσή της σχετικά με τον "Καθορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου" ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τη διαδικασία αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.) ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών.

Όπως αναφέρει, δικαίωμα αναγνώρισης ως Ο.Π. στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών έχουν οι νομικές οντότητες ή τα σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών οι οποίες:

α) πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 154 παρ. 1 στοιχεία α), γ) και δ) του Κανονισμού 1308/2013 και του άρθρου 4 της με αριθ. πρωτ. 5746/157266/11-12-14 Απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β) αποτελούνται από εκατό (100) τουλάχιστον ελαιοπαραγωγούς-μέλη και οι οποίοι καλλιεργούν συνολικά τουλάχιστον δυόμισι χιλιάδες (2.500) στρέμματα ελαιώνων, βάσει των ενιαίων δηλώσεων εκμετάλλευσης του ΟΣΔΕ του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και δεν ανήκουν σε άλλη αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών.

Δικαίωμα αναγνώρισης ως Ε.Ο.Π. στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών έχουν οι αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1 του Κανονισμού 1308/2013.

Αρμόδιες Αρχές για την αναγνώριση, την ανάκληση της αναγνώρισης των Ο.Π. και των Ε.Ο.Π. και τη διενέργεια των ελέγχων σε αυτές ορίζονται οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Αρμόδια Αρχή για την κοινοποίηση των σχετικών με τις Ο.Π. και τις Ε.Ο.Π. στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 154 παρ. 4 στοιχείο δ) του Κανονισμού 1308/2013, ορίζεται το τμήμα Ελαίας της Διεύθυνσης Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Τμήμα Ελαίας της Διεύθυνσης Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (τηλ. 210 2124177, 210 21224221 & 210 2124168, e-mail: ax2u080@minagric.gr & ax2u271@minagric.gr). είναι και η αρμόδια Αρχή για την πληροφόρηση, σχετικά τα προγράμματα των Ο.Π. και των Ε.Ο.Π.

Στο παραπάνω τμήμα του ΥΠΑΑ&Τ, μπορούν να απευθυνθούν οι φορείς που ενδιαφέρονται για την υποβολή προγραμμάτων εργασίας, για την ενίσχυση δράσεων για το ελαιόλαδο και τη βρώσιμη ελιά, που προβλέπονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1308/2013, 611/2014 & 615/2014.

Σχόλια