Οικονομία

Ενισχύσεις αγροτών και ΤΕΙ στις παρεμβάσεις βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ

Το σοβαρό κίνδυνο για τους βιοκαλλιεργητές εξαιτίας των τεράστιων καθυστερήσεων στη απόδοση των ενισχύσεων προηγούμενων ετών, επισημαίνουν προς το αρμόδιο υπουργό βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ερώτηση τους επισημαίνουν συγκεκριμένα:

''Απλήρωτοι συνεχίζουν να παραμένουν όσοι καλλιεργητές εντάχθηκαν στα προγράμματα βιολογικής γεωργίας τα προηγούμενα έτη.

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 δεν έχουν λάβει εδώ και τρία χρόνια τις προβλεπόμενες ενισχύσεις από τα σχετικά προγράμματα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απευθυνθεί στο αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύο φορές τα τελευταία δύο χρόνια για την επίλυση του ζητήματος, στα πλαίσια ερωτήσεων κοινοβουλευτικού ελέγχου, χωρίς να λάβει καμία απολύτως απάντηση (αναπάντητες ερωτήσεις 1117/129-16.7.2014 και 13161-13.7.2013).

Σήμερα, πολλοί δικαιούχοι βιοκαλλιεργητές κινδυνεύουν να μείνουν εκτός παραγωγής καθώς αδυνατούν να πληρώσουν τις εταιρίες πιστοποίησης, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων.

Η αδυναμία αυτή οφείλεται στις τεράστιες καθυστερήσεις από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ότι αφορά την απόδοση των ενισχύσεων προηγουμένων ετών, οι οποίες αφορούν ακόμα και οφειλές από το 2012.

Επειδή η ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας οφείλει να αποτελεί στρατηγικό στόχο της Πολιτείας.

Επειδή οι βιολογικές καλλιέργειες χαρακτηρίζονται από το αυξημένο κόστος παραγωγής.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός :

Τι προτίθεται να πράξει ώστε να εξομαλυνθεί άμεσα ο ρυθμός καταβολής των οφειλομένων ενισχύσεων στους αγρότες δικαιούχους γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων βιολογικής γεωργίας;

Ερώτηση των βουλευτών και τα ΤΕΙ

Οι υπηρετούντες Επίκουροι Καθηγητές Ε.Π. (προσωποπαγών θέσεων) των πρώην Κέντρων Ξένων Γλωσσών & Φυσ. Αγωγής και ήδη ενταγμένοι σε Τμήματα των Τ.Ε.Ι έρχονται αντιμέτωποι με το Υπουργείο Παιδείας και την άρνησή του να εφαρμόσει τον Ν. 4009/2011 που αφόρα στην εξέλιξή τους, αναφέρουν στην ερώτηση τους προς τον υπουργό παιδείας από τον οποίο ζητούν ρύθμηση.

Πιο συγκεκριμένα, διορίστηκαν στο Τμήμα Ξένων γλωσσών & Φυσικής Αγωγής των Τ.Ε.Ι. ως Μόνιμα μέλη Ε.Ε.Π. ξένων γλωσσών, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο των ΤΕΙ (Ν.1404/1983), κατόπιν εκλεκτορικού και κρίσεως, βάσει των προσόντων τους. Βέβαια, αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι είχαν δυνατότητα εξέλιξης.

Εν συνεχεία, σύμφωνα με τον νόμο (λόγω κατοχής Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και εκπαιδευτικής πείρας) -και βάσει δικαστικών αποφάσεων- έγιναν Επίκουροι Καθηγητές (κατοχή τίτλου και αποδοχών) στο Τμήμα Ξένων γλωσσών & Φυσ. Αγωγής των Τ.Ε.Ι. Με τον Ν.2621/1998, άρ.1, παρ.11, εντάχθηκαν σε θέση Μόνιμου Καθηγητού Εφαρμογών Ε.Π. ξένων γλωσσών σε Τμήματα των ΤΕΙ, κατόπιν -και πάλι- εκλεκτορικού και νέας αξιολόγησης, βάσει των ακαδημαϊκών τους προσόντων, με δυνατότητα εξέλιξης.

Με τον Ν.2916/2001, τοποθετήθηκαν ως Καθηγητές Εφαρμογών Ε.Π. ξένων γλωσσών στα νεοσυσταθέντα Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. στην ίδια βαθμίδα, δηλ. Μόνιμου Καθηγητού Εφαρμογών Ε.Π., χωρίς δυνατότητα εξέλιξης.

Τέλος, με τον Ν. 3794/2009, άρ. 21, παρ.2, ανακτούν την παλαιότερη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητού και γίνονται  και πάλι Επίκουροι Καθηγητές Ε.Π. ξένων γλωσσών στο ΚΞΓΦΑ των Τ.Ε.Ι., βέβαια μόνον όσοι -κατά το παρελθόν- είχαν τον τίτλο του Επίκουρου Καθηγητή και τις αντίστοιχες αποδοχές της βαθμίδας αυτής και επιπλέον, δίδασκαν  υποχρεωτικά ή κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που περιέχονταν στα τρέχοντα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων των ΤΕΙ. Με τον τρόπο αυτό, άρθηκε μια νομική αβλεψία του Ν. 2916/2001, για όσους βέβαια ήταν Επίκουροι με παλαιότερο νόμο και με τον Ν.2916/2001 είχαν στερηθεί τη δυνατότητα εξέλιξης, μολονότι είχαν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα (ακόμη και Διδακτορικό), για εξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα. Και φυσικά, έχουν -ρητά και διά Νόμου- τη δυνατότητα εξέλιξης σε ανώτερη βαθμίδα Ε.Π..

Στη συνέχεια, ακολούθησε ο νόμος 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195, τχ. Α΄), που αποκατέστησε τις εν λόγω αδικίες, κατόπιν Τροπολογιών που κατατέθηκαν στη Βουλή. Συγκεκριμένα, η περίπτωσή τους εμπίπτει στο κεφάλαιο ΙΑ΄ (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ), άρ.78, παρ.7, που παραπέμπει ευθέως στην παρ.5, περίπτωση β΄. Συγκεκριμένα, η παράγραφος 7 ορίζει αυτολεξεί: «7. Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 εφαρμόζονται και για τους Καθηγητές Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις επίκουρου καθηγητή ή καθηγητή εφαρμογών κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι οποίοι διατηρούν τη θέση τους έως τη για οποιονδήποτε λόγο αποχώρησή τους από την υπηρεσία».

Η παράγραφος 5, περίπτωση β΄ ορίζει τα εξής: «β) Για τους επίκουρους καθηγητές που κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, έχουν εφαρμογή οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις. Αν μέχρι την 31.12.2016 οι καθηγητές αυτοί αποκτήσουν τα απαιτούμενα προσόντα μπορούν να εξελιχθούν σε θέση τακτικού επίκουρου ή αναπληρωτή καθηγητή. Σε διαφορετική περίπτωση παραμένουν στην προσωποπαγή θέση που κατέχουν».

Εκ των ανωτέρω (άρ.78, παρ.7 και 5, περίπτωση β΄) προκύπτει σαφέστατα ότι οι δύο αυτές μεταβατικές διατάξεις παρέχουν τη δυνατότητα στους Επίκουρους καθηγητές ξένων γλωσσών προσωποπαγούς θέσης που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να εξελιχθούν σε ανώτερη βαθμίδα, αυτή δηλαδή του Αναπληρωτή καθηγητή. Μάλιστα, λόγω του μεταβατικού χαρακτήρα του κεφ. ΙΑ΄, άρ.78, δίνεται η δυνατότητα εξέλιξης και σε όσους αποκτήσουν μελλοντικά τα απαιτούμενα προσόντα, θέτοντας βέβαια έναν χρονικό ορίζοντα ως προς τούτο (31.12.2016).

 Μετά τον Ν. 4009/2011, ακολούθησαν οι τροποποιήσεις του, με το Π.Δ. 82 (Φ.Ε.Κ. 123/ 3-6-2013, τχ. Α΄), όπου το άρθρο 5 (: Κατάργηση Γενικού Τμήματος και Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. του ΑΤΕΙ/Θ) αφενός μεν καταργούσε το ΚΞΓΦΑ του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης (παρ.2), αφετέρου δε (παρ.3.α) ενέτασσε στα Τμήματα το Ε.Π. του πρώην ΚΞΓΦΑ (παρ.3.α.), με καταληκτική ημερομηνία την 31.08.2013 (παρ.3.β.): «3.α) Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετούν στα καταργούμενα Τμήματα [Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών και ΚΞΓΦΑ του ΑΤΕΙ/Θ] κατά τη δημοσίευση του παρόντος εντάσσονται στα υπόλοιπα Τμήματα, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. […] ή του αρμοδίου δυνάμει του άρθρου 13 παρ. 31 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) οργάνου, με πράξη του Προέδρου του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Παρ'όλα αυτά, παρά δηλαδή τη σαφήνεια του νόμου, στις 11/7/2014 ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης απηύθυνε επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με αρ.πρωτ.ΔΦ/01/3446 με θέμα «Έγκριση προκήρυξης μιας θέσης μέλους Ε.Π βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΑΤΕΙ-Θ».

Ωστόσο, μετά την παρέλευση 3 μηνών (9-10-2014), το Τμήμα Α΄ Διδακτικού Προσωπικού του ΥΠΕΠΘ απαντά με ασάφεια στον κ. Πρόεδρο του ΑΤΕΙ/Θ με έγγραφό του, αμφισβητώντας ευθέως τις διατάξεις του άρ.78 παρ. 7 και 5.β. του Ν. 4009/2011, λέγοντας τα εξής:

«Σε απάντηση του ως άνω σχετικού με το οποίο διαβιβάσατε στην Υπηρεσία μας τα δικαιολογητικά για την έγκριση προκήρυξης μιας θέσης μέλους Ε.Π. από τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (προσωποπαγούς θέσης) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, σας γνωρίζουμε ότι εκκρεμεί η έκδοση γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με τη δυνατότητα εξέλιξης μέλους Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή (προσωποπαγούς θέσης) του πρώην Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής, κατόπιν ερωτήματος της Υπηρεσίας μας, δεδομένης της μη ύπαρξης ρητής νομοθετικής διάταξης για το εν λόγω θέμα.

Μόλις εκδοθεί η σχετική γνωμοδότηση και γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα ενημερωθείτε με έγγραφό μας.

Μέχρι τότε η υπόθεση αυτή παραμένει σε εκκρεμότητα».   

Επειδή ο νόμος σαφέστατα ορίζει και δίνει τη δυνατότητα εξέλιξης στο συγκεκριμένο διδακτικό προσωπικό.

Σχόλια