Οικονομία

Σε διαβούλευση ν/σ που προβλέπει απενεργοποίηση ΑΦΜ φοροφυγάδων

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη "Μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 επιλεγμένους τομείς της οικονομίας".

Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο προβλέπει την αναστολή της χρήσης του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου των φορολογούμενων που έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή ή άλλο αδίκημα ή έχουν παύσει να ασκούν οικονομική δραστηριότητα, ενώ εμπεριέχει πλήθος διατάξεων που σχετίζονται με το ΦΠΑ, τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων, τη λειτουργία των φαρμακείων, κ.ά.

Ενδεικτικά, όπως αναφέρει το in.gr, το άρθρο 9 του νομοσχεδίου επιφέρει αλλαγές στο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013 - ΦΕΚ 170 Α'), προβλέποντας πως η φορολογική διοίκηση δύναται να αναστέλλει τη χρήση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή να προβαίνει σε απενεργοποίηση αυτού εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή άλλο αδίκημα. Όπως διευκρινίζεται ο φορολογούμενος θα έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν έχει υποπέσει σε παραβατική συμπεριφορά.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης προβλέπει πως, ειδικά για αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ από υποκειμένους μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της Ελλάδα, η φορολογική διοίκηση αποφαίνεται εντός 4 μηνών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, εκτός εάν απαιτείται η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων οπότε η ως άνω προθεσμία παρατείνεται μέχρι οκτώ μήνες.

Ακόμη, η παράγραφος 3 του άρθρου 32 του Κώδικα ΦΠΑ που αναφέρεται στην άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου, και η οποία σήμερα προβλέπει πως «όταν το ποσό της έκπτωσης είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο στην ίδια περίοδο η επιπλέον διαφορά μεταφέρεται για έκπτωση σε επόμενη περίοδο», πλέον αλλάζει προκειμένου ώστε, όταν το ποσό της έκπτωσης είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο στην ίδια περίοδο, η επιπλέον διαφορά να μεταφέρεται για έκπτωση σε επόμενη περίοδο ή να επιστρέφεται.

Ακόμη το άρθρο 33 του Κώδικα ΦΠΑ που αναφέρεται στο διακανονισμό εκπτώσεων αλλάζει και πλέον προβλέπεται πως η έκπτωση του φόρου που ενεργείται με βάση τις υποβαλλόμενες δηλώσεις ΦΠΑ υπόκειται σε τελικό διακανονισμό σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον: α) η έκπτωση αυτή είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από εκείνη που είχε δικαίωμα να ενεργήσει ο υποκείμενος στο φόρο, και β) μετά την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων ΦΠΑ έγιναν μεταβολές που δεν είχαν ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του ποσού των εκπτώσεων, ιδίως στην περίπτωση έκπτωσης στο τίμημα ή ακύρωσης αγορών. Ο διακανονισμός ενεργείται κάθε έτος για το 1/5 του φόρου που επιβάρυνε το αγαθό, ανάλογα με τις μεταβολές του δικαιώματος έκπτωσης.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις δεν ενεργείται διακανονισμός σε περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται, καθώς και σε περιπτώσεις χορήγησης δώρων μέχρις αξίας 10 ευρώ και δειγμάτων τα οποία διατίθενται για το σκοπό της επιχείρησης. Επίσης, ο ΦΠΑ θα επιστρέφεται εφόσον καταβλήθηκε στο Δημόσιο αχρεώστητα ή  προέκυψε ως πιστωτικό υπόλοιπο στη δήλωση ΦΠΑ.

Στην εισήγησή του ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ Μητσοτάκης αναφέρει ότι, «στο πλαίσιο της υποστήριξης των προσπαθειών μεταρρύθμισης της Ελλάδας το Μάρτιο του 2013, το ΥΔΜΗΔ και η Διεύθυνση Δημόσιας Διακυβέρνησης και Εδαφικής Ανάπτυξης του Ο.Ο.Σ.Α. ξεκίνησαν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συνεισφοράς που υπογράφηκε προκειμένου να ποσοστικοποιήσουν συνοπτικά τα διοικητικά βάρη που προκύπτουν λόγω νόμων και κανονισμών σε 13 τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Ο ΟΟΣΑ συνεργάστηκε στενά με επιχειρηματικές ενώσεις, εταιρείες και άλλους φορείς προκειμένου να εντοπιστούν οι επιβαρυντικοί κανονισμοί, καθώς και οι προτεραιότητες πολιτικών για απλούστευση.

Με τη χρήση τυποποιημένης διεθνούς μεθοδολογίας, η έκθεση του ΟΟΣΑ εντόπισε διοικητικά βάρη ύψους 3,28 δισεκατομμυρίων ευρώ και διοικητικό κόστος ύψους 4,08 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 13 βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας χρησιμοποιώντας την ελληνική εκδοχή του διεθνώς αναγνωρισμένου Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κοστολογείται το βάρος που υφίστανται οι επιχειρήσεις κατά τις συναλλαγές τους με τη δημόσια διοίκηση, ειδικά σε σχέση με τη συμπλήρωση εντύπων προκειμένου να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις πληροφόρησης που επιβάλλονται από τη νομοθεσία. Όπως αποδεικνύεται από τα δεδομένα, περισσότερα από τα 3/4 των διοικητικών βαρών που μετρήθηκαν αφορούν 3 τομείς προτεραιότητας: ΦΠΑ, Εταιρικό Δίκαιο και Δημόσιες Συμβάσεις.

Η απομείωση των διοικητικών βαρών είναι μια σύνθετη διαδικασία, που παρεμβαίνει σε πολλά επίπεδα και εκτείνεται σε 13 τομείς της οικονομίας. Η φύση των συστάσεων απαιτεί διαφορετικό τρόπο υλοποίησης. Για την υλοποίηση κάποιων συστάσεων απαιτείται η ψηφιοποίηση ή η προτυποποίηση μιας διαδικασίας. Για την εφαρμογή και υλοποίηση άλλων συστάσεων απαιτείται νομοθετική παρέμβαση. Πέρα από τις συγκεκριμένες συστάσεις στους επιλεγμένους τομείς, αυτή η έκθεση παρέχει ορισμένες γενικότερες συστάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των προσπαθειών μείωσης των διοικητικών βαρών στην Ελλάδα. Τονίζεται η ανάγκη εστίασης σε ευρύτερες κανονιστικές μεταρρυθμίσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται η θέσπιση ενός κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την υποστήριξη της κανονιστικής ποιότητας και την καλύτερη εφαρμογή του Ν. 4048/2012 για την καλή νομοθέτηση (Ν. 4048 ΦΕΚ 34Α 23.02.2012, Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης). Στις γενικές συστάσεις περιλαμβάνονται η διεύρυνση και η επέκταση των έργων μείωσης των διοικητικών βαρών σε αυτά που έχουν άμεση σχέση με τους πολίτες και τις δημόσιες αρχές, η ανάπτυξη οδηγιών σχετικά με τα πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά μέσα για τη μείωση των κανονιστικών βαρών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών αδειοδότησης και της ελαχιστοποίησης των απαιτήσεων υποβολής αναφορών και τήρησης αρχείων. Το πραγματικό διακύβευμα όμως είναι η ανάπτυξη μιας πάγιας στρατηγικής αποτίμησης και ελάφρυνσης του διοικητικού βάρους μέσω της αναμόρφωσης του ρυθμιστικού πλαισίου και της πραγματικής απλούστευσης των διαδικασιών.

Επί της ουσίας αυτό που επιχειρείται είναι η επαναξιολόγηση των κανονιστικών ορίων του κράτους και ο περιορισμός της παρέμβασης, όπου χρειάζεται, στοχεύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της χώρας, ώστε να γίνει η Ελλάδα πιο φιλική για τους επενδυτές. Η σημασία της μελέτης που συνέταξε ο ΟΟΣΑ σε συνεργασία με το ΥΔΜΗΔ είναι εξαιρετικά σημαντική, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας της ελληνικής κυβέρνησης για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, η οποία αποτελεί το σημαντικότερο ανασταλτικό παράγοντα για την υλοποίηση επενδύσεων στη χώρα μας. Δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη άσκηση διοικητικών βαρών, αλλά στοχεύει στην εμπέδωση μιας κουλτούρας απλούστευσης και μείωσης διοικητικών βαρών, η οποία οφείλει να χαρακτηρίζει τη δημόσια διοίκηση. Αυτή η άσκηση μείωσης διοικητικών βαρών δε θα είναι μια χρονικά περιορισμένη άσκηση, αλλά μια άσκηση η οποία θα ενσωματωθεί σε πρακτικές καλής νομοθέτησης και καλής ρυθμιστικής εφαρμογής κανόνων που θα συνοδεύει από εδώ και στο εξής τη δημόσια διοίκηση».

Τέλος, ο υπουργός ΔΜΗΔ Κυριάκος Μητσοτάκηςκαλεί «κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στην παρούσα διαβούλευση και να διατυπώσει τις απόψεις, τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις και τις ιδέες του, οι οποίες θα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες και θα αξιολογηθούν για την τελική διαμόρφωση των διατάξεων πριν την εισαγωγή του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή».

Ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης ορίζεται η 11η Ιουλίου 2014.

Δείτε όλο το νομοσχέδιο εδώ

Σχόλια