Οικονομία

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων

Την ερχόμενη Τρίτη 14 Μαΐου το ελληνικό δημόσιο θα προχωρήσει στην έκδοση τρίμηνων εντόκων γραμματίων με στόχο την άντληση του ποσού 1 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Δημοσίου Χρέους «την Τρίτη 14 Μαΐου 2013 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, ποσού ενός (1) δισεκατομμυρίου ευρώ, λήξεως 16 Αυγούστου  2013.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 17 Μαΐου 2013 (Τ+3).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση  ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με  ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των 2 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα  ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια».

Σχόλια