Ρέθυμνο

Αγροτικός Συνεταιρισμός Άδελε: στόχος η καλύτερη ποιότητα βιολογικού ελαιολάδου

Σε περαιτέρω ενδυνάμωση της ποιότητας του βιολογικού ελαιολάδου που παράγει προχωράει, συμμετέχοντας σε πρόγραμμα της ΟΕΦ, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Άδελε

Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Άδελε ιδρύθηκε το 1967 από 79 τοπικούς παραγωγούς, με σκοπό την αποτελεσματικότερη οργάνωσή τους και τον συντονισμό της δραστηριότητάς τους στην επεξεργασία του ελαιοκάρπου ποιότητας βιολογικού ελαιολάδου.

 Ο ΑΕΣ Άδελε δραστηριοποιείται στην έκθλιψη ελαιοκάρπου και παραγωγή βιολογικού και συμβατικού ελαιολάδου εξαιρετικής ποιότητας, καθώς και στη συγκέντρωση, τυποποίηση, επεξεργασία και διάθεση γεωργικών προϊόντων, για λογαριασμό των μελών του.

«Βασικοί στόχοι του προγράμματος εργασίας μας είναι ο συντονισμός και η ενίσχυση του έργου των ελαιοκαλλιεργητών-μελών μας, η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση της εκμετάλλευσης των ελαιώνων, η βελτίωση της ποιότητας και της διατηρησιμότητας του παραγόμενου βιολογικού ελαιόλαδου, καθώς και η διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δράσεις της οργάνωσής μας»

Για δεύτερη συνεχόμενη τριετία συμμετέχει σε πρόγραμμα ΟΕΦ (Οργάνωσης Ελαιουργικών Φορέων) ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Άδελε, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την περαιτέρω ενδυνάμωση της ποιότητας των ελαιοκομικών του προϊόντων ως προϋπόθεση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς του. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αποτελεί ολοκληρωμένο σχέδιο για τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου βιολογικού ελαιόλαδου.

«Βασικοί στόχοι του προγράμματος εργασίας μας είναι ο συντονισμός και η ενίσχυση του έργου των ελαιοκαλλιεργητών-μελών μας, η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση της εκμετάλλευσης των ελαιώνων, η βελτίωση της ποιότητας και της διατηρησιμότητας του παραγόμενου βιολογικού ελαιόλαδου, καθώς και η διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δράσεις της οργάνωσής μας», επισημαίνει ο κ. Στέλιος Καλιούρης.

 Δράσεις του προγράμματος

 Στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος, η ΟΕΦ εφαρμόζει πιλοτικά τη διαδικασία δημιουργίας του κομπόστ από τα υπολείμματα κλαδέματος, καθώς και τη χρήση του στα αγροτεμάχια των παραγωγών. Μέσω της συγκεκριμένης δράσης αποσκοπεί να ενισχύσει το οικονομικό απόθεμα του παραγωγού με τη χρησιμοποίησή του ως εναλλακτική λύση για τη χρήση χημικών λιπασμάτων και επιπλέον να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος με την αποφυγή της καύσης των κλαδεμάτων.

Επιπλέον διερευνάται πιλοτικά η ενσωμάτωση της οργανικής ουσίας που προκύπτει από την κοπριά των ζώων σε πιλοτική ομάδα παραγωγών, καθώς στόχος της ΟΕΦ είναι να συζεύξει την ελαιοκαλλιέργεια με την κτηνοτροφία. Για τον λόγο αυτό, ανάλογα τις κλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, ερευνάται το ποσοστό της κοπριάς που μπορεί να ενσωματωθεί, μετά τη χώνευσή της, στην ελαιοκαλλιέργεια σε πιλοτική ομάδα παραγωγών, μειώνοντας έτσι τη χρήση λιπασμάτων.

Συνεχίζεται η εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στους ελαιοπαραγωγούς-μέλη της οργάνωσης. Όσον αφορά την εφαρμογή του ΣΟΔ, διενεργούνται εκπαιδεύσεις των παραγωγών της ολοκληρωμένης διαχείρισης στα θέματα που ορίζει το σύστημα AGRO.

Επιπλέον, η οργάνωση υπολογίζει τις εκλυόμενες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται σε όλα τα επίπεδα παραγωγής του ελαιολάδου που παράγεται από το χωράφι μέχρι τον τελικό καταναλωτή και στη συνέχεια στο τέλος της προγράμματος θα αντισταθμίσει τις αναπόφευκτες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, υποστηρίζοντας οικονομικά σε εθελοντική βάση ένα έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με στόχο αφενός να μειώσει την περιβαλλοντική επίπτωση της παραγωγικής της δραστηριότητας και αφετέρου, μέσω της ενημέρωσης, να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε σχέση με τα παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα.

Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί ψηφιακό εργαλείο e-learning με εκπαιδευτικό υλικό, στο οποίο ο παραγωγός μπορεί να ανατρέχει σε αυτό για την κάλυψη των αναγκών του σε όλη τη διάρκεια της τριετίας αλλά και μετά το πέρας της.

Με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου, ο ΑΕΣ Άδελε συνεχίζει να εφαρμόζει στο ελαιοτριβείο του σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000, το οποίο και πιστοποιείται ετησίως για τον χώρο του ελαιοτριβείου.

Η ΟΕΦ έχει ήδη προμηθευτεί από το πρώτο έτος ένα μηχάνημα διαχωρισμού ελαιοπυρήνα, τρεις ανοξείδωτες δεξαμενές χωρητικότητας 5 τόνων, ενώ συνεχίζει και στο δεύτερο έτος υλοποίησης να πραγματοποιεί τόσο εργασίες για τη βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων του ελαιοτριβείου όσο και ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες. Κατά το τρίτο έτος του προγράμματος εργασίας αναμένεται να προμηθεύσει με ελαιοραβδιστικά τους παραγωγούς-μέλη της οργάνωσης.

 Η ιστορία του συλλόγου

 Από 79 μέλη το 1967, ο Συνεταιρισμός σήμερα αριθμεί πάνω από 150!

 Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Άδελε ιδρύθηκε το 1967 από 79 τοπικούς παραγωγούς, με σκοπό την αποτελεσματικότερη οργάνωσή τους και τον συντονισμό της δραστηριότητάς τους στην επεξεργασία του ελαιοκάρπου ποιότητας βιολογικού ελαιολάδου. Σήμερα απαριθμεί πάνω από 150 μέλη, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην τοπική κοινωνία και οικονομία, στηρίζοντας τους παραγωγούς και τις καλλιέργειές τους και έχοντας προσανατολισμό την ενίσχυση της ποιότητας του ελαιολάδου.

«Βασικό μέλημα είναι η διατήρηση της ποιότητας του βιολογικού ελαιολάδου μας και η ενίσχυση των παραγωγών μας», τονίζει ο κύριος Στέλιος Καλιούρης, πρόεδρος του Συνεταιρισμού.

Ο ΑΕΣ Άδελε δραστηριοποιείται στην έκθλιψη ελαιοκάρπου και παραγωγή βιολογικού και συμβατικού ελαιολάδου εξαιρετικής ποιότητας, καθώς και στη συγκέντρωση, τυποποίηση, επεξεργασία και διάθεση γεωργικών προϊόντων, για λογαριασμό των μελών του.

Ο Συνεταιρισμός χαρακτηρίζεται επίσης από εξαγωγικό χαρακτήρα, καθώς το βιολογικό ελαιόλαδο (κορωνέικη 70% - χονδρελιά 30%), που παράγεται, διατίθεται στις αγορές της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Βελγίου και της Ρουμανίας και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Στο συνεργαζόμενο τυποποιητήριο παρασκευάζεται τυποποιημένη επιτραπέζια ελιά προερχομένη από την ποικιλία χονδρελιά, καθώς και το βιολογικό ελαιόλαδο Agrion Terra και Agreco.

 Οργάνωση Παραγωγών

 Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Άδελε λειτουργεί ως αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς κατά την έννοια του Καν. (Ε.Κ.) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου με τον τίτλο "Ο.Π. Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς τ.δ. Αρκαδίου" με έδρα το Άδελε Ρεθύμνου από το 2015. Σήμερα αριθμεί 18 εγκεκριμένα μέλη, τα οποία στο σύνολό τους είναι βιοκαλλιεργητές.

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια