Ρέθυμνο

Ανακαίνιση & σύγχρονος εξοπλισμός για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό του Άδελε

Φωτογραφίες από τις ριζικές αλλαγές και τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό

Μετά από αίτηση προγράμματος εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων, ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Άδελε ανακαινίστηκε εκ βάθρων και εξοπλίστηκε με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται η ύψιστη ποιότητα στο ελαιόλαδο, το βασικό ζητούμενο για να εξασφαλίζει το τελικό προϊόν τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Από την συλλογή του καρπού, μέχρι την επεξεργασία και την αποθήκευση τα υπερσύγχρονα συστήματα σέβονται την ποιότητα, το περιβάλλον, τους κόπους των παραγωγών.

Με την αγορά ελαιολάδου να είναι άκρως ανταγωνιστική και την ανάγκη για υψηλής ποιότητας προϊόν που θα πωλείται σε καλές τιμές για τον παραγωγό, ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Άδελε, ήρθε στην νέα εποχή μετά από ριζική ανακαίνιση και προμήθεια υπερσύγχρονου εξοπλισμού.

Έτσι, όπως τονίζει και ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Στέλιος Καλιούρης, με την πιστοποίηση των υποδομών με τα πλέον αυστηρά πρότυπα ποιότητας, είναι δεδομένο ότι ο ελαιοπαραγωγός θα έχει το άριστο ποιοτικό αποτέλεσμα που επιθυμεί και απαιτεί η εποχή, ακόμα και στο βιολογικό ελαιόλαδο.

Τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές στην τεχνολογία πληρούν ακόμα και οι χώροι αποθήκευσης του ελαιολάδου με ανοξείδωτα και ευμεγέθη βυτία, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον παραγωγό να διαθέσει μαζικά ποσότητες ελαιολάδου στην αγορά, επιτυγχάνοντας έτσι ακόμα καλύτερες τιμές στο προϊόν.

Ακόμα και τα ελαιοραβδιστικά φέρουν ίνες άνθρακα και όχι πλαστικό που επιβαρύνει την ποιότητα του ελαιολάδου. Μάλιστα, οι εγκαταστάσεις του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Άδελε, συμμορφώνονται πλήρως και με τους πιο αυστηρούς κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Άδελε ιδρύθηκε το 1967 από 79 τοπικούς παραγωγούς µε σκοπό την αποτελεσματικότερη οργάνωσή τους και το συντονισμό της δραστηριότητάς τους στην επεξεργασία του ελαιόκαρπου ποιότητας βιολογικού ελαιολάδου. Σήμερα απαριθμεί πάνω από 150 µέλη διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην τοπική κοινωνία και οικονομία στηρίζοντας τους παραγωγούς και τις καλλιέργειες τους και έχοντας προσανατολισμό στην ενίσχυση της ποιότητας του ελαιολάδου.

«Λειτουργούμε µε γνώμονα την ενίσχυση της ποιότητας του ελαιολάδου, στηρίζοντας τους παραγωγούς µας και τις καλλιέργειές τους ενώ επιπλέον αναλαμβάνουμε τη συγκέντρωση του προϊόντων τους, την επεξεργασία και τυποποίησή τους» τόνισε ο κύριος Στέλιος Καλιούρης πρόεδρος του Συνεταιρισμού.

Ο Συνεταιρισμός δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και εµπορία βιολογικού ελαιολάδου καθώς και τυποποιημένης επιτραπέζιας ελιάς (χονδρελιά). Το βιολογικό ελαιόλαδο που παράγεται, Agrion Terra & Agreco διατίθεται στις αγορές της Γαλλίας, Γερµανίας, Βελγίου και Ρουµανίας.

Oργάνωση Παραγωγών

Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισµός Άδελε λειτουργεί ως αναγνωρισµένη Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς κατά την έννοια του Καν. (Ε.Κ.)1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου µε τον τίτλο «Ο.Π. Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς τ.Δ. Αρκαδίου» µε έδρα το Άδελε Ρεθύµνης από το 2015. Σήµερα αριθµεί 18 εγκεκριµένα µέλη, οι οποίοι στο σύνολό τους είναι βιοκαλλιεργητές.

Πρόγραµµα ΟΕΦ για την τριετία 2018-2021

Συµµετέχοντας για δεύτερη συνεχόµενη τριετία (2018-2021) σε πρόγραµµα ΟΕΦ, η οργάνωση στοχεύει στον εκσυγχρονισµό και την περαιτέρω ενδυνάµωση της ποιότητας των ελαιοκοµικών της προϊόντων ως προϋπόθεση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς του. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει ένα  ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων που αποτελεί ολοκληρωµένο σχέδιο για τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόµενου ελαιόλαδου.

«Βασικοί στόχοι του προγράµµατος που υλοποιούµε είναι τόσο ο συντονισµός και η ενίσχυση του έργου των ελαιοκαλλιεργητών µελών µας όσο και η προώθηση ενός µοντέλου καλλιέργειας της ελιάς, το οποίο θα βασίζεται κατά κύριο λόγο στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον µεθόδων παραγωγής και στη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας του τελικού προϊόντος» τόνισε ο κ. Στέλιος Καλιούρης.

Δράσεις του προγράµµατος

Στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω Προγράµµατος η ΟΕΦ εφαρµόζει πιλοτικά τη διαδικασία δηµιουργίας του κοµπόστ από τα υπολείµµατα κλαδέµατος καθώς και στη χρήση του στα αγροτεµάχια των παραγωγών. Μέσω της στγκεκριµένης δράσης αποσκοπεί να ενισχύσει το οικονομικό απόθεµα του παραγωγού µε τη χρησιμοποίησή του ως εναλλακτική λύση για τη χρήση χηµικών λιπασµάτων και επιπλέον να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος µε την αποφυγή της καύσης των κλαδεµάτων.

Επιπλέον διερευνάται πιλοτικά η ενσωµάτωση της οργανικής ουσίας που προκύπτει από την κοπριά των ζώων σε πιλοτική ομάδα παραγωγών, καθώς στόχος της ΟΕΦ είναι να συζεύξει την ελαιοκαλλιέργεια µε την κτηνοτροφία. Για τον λόγο αυτό, ανάλογα τις κλιµατικές και εδαφολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, θα ερευνηθεί το ποσοστό της κοπριάς που µπορεί να ενσωματωθεί, µετά τη χώνευσή της, στην ελαιοκαλλιέργεια σε πιλοτική ομάδα παραγωγών µειώνοντας έτσι τη χρήση λιπασµάτων.

Συνεχίζεται η εφαρµογή συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης στους ελαιοπαραγωγούς µέλη της οργάνωσης. Όσον αφορά την εφαρµογή του ΣΟΔ διενεργούνται εκπαιδεύσεις των παραγωγών της ολοκληρωµένης διαχείρισης σε θέµατα όπως καλλιεργητικές τεχνικές, συγκοµιδή, ιχνηλασιµότητα και κανόνες υγιεινής.

Επιπλέον, η οργάνωση θα υπολογίσει τις εκλυόµενες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται σε όλα τα επίπεδα παραγωγής του ελαιολάδου που παράγεται από το χωράφι µέχρι τον τελικό καταναλωτή και στη συνέχεια στο τέλος της προγράµµατος θα αντισταθµίσει τις αναπόφευκτες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, υποστηρίζοντας οικονοµικά σε εθελοντική βάση ένα έργο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε στόχο, αφενός να µειώσει την περιβαλλοντική επίπτωση της παραγωγικής της δραστηριότητας και αφετέρου, µέσω της ενημέρωσης να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε σχέση µε τα παγκόσµια περιβαλλοντικά ζητήματα.

Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ψηφιακό εργαλείο e-learning µε εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο ο παραγωγός θα µπορεί να ανατρέχει σε αυτό για την κάλυψη των αναγκών του σε όλη τη διάρκεια της τριετίας αλλά και µετά το πέρας της.

Με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του παραγόµενου ελαιολάδου ο ΑΕΣ Άδελε θα συνεχίσει να εφαρµόζει στο ελαιοτριβείο του σύστηµα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων το οποίο και θα πιστοποιείται ετησίως για το χώρο του ελαιοτριβείου.

Η ΟΕΦ θα προµηθεύσει

  • ένα µηχάνηµα διαχωρισµού ελαιοπυρήνα,

  • τρεις ανοξείδωτες δεξαµενές χωρητικότητας 5 τόνων,

  • ελαιοραβδιστικά για τους παραγωγούς µέλη της οργάνωσης,

και θα πραγματοποιήσει εργασίες για τη βελτίωση της κτιριακής εγκατάστασης του ελαιοτριβείου.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια