Λασίθι

Στις 25 Ιουνίου η δημοπράτηση της προσαγωγού διώρυγας του Μύρτου

Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου

«Νέος αγωγός μεταφοράς νερού από την υδροληψία του Μύρτου».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας και έπειτα από σχετική ενημέρωση που προηγήθηκε από το υπουργείο Υποδομών, ο διαγωνισμός για τη δημοπράτηση του νέου μεγάλου αγωγού μεταφοράς νερού που θα εμπλουτίζει τον ταμιευτήρα στο Φράγμα Μπραμιανών, θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε στους κατοίκους της περιοχής μας ότι, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής της νέας Προσαγωγού Διώρυγας Μύθων, με Προϋπολογισμό 13.548.387 συν ΦΠΑ.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25-06-2019, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη.

Είναι ένα έργο του οποίου την εξέλιξη  παρακολουθούμε στενά, ένα έργο ζωτικής σημασίας για την περιοχή μας, και που επιτέλους υλοποιείται.

Για την καλύτερη ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής μας, σας διαβιβάζουμε, τη σχετική προκήρυξη της δημοπρασίας» αναφέρει στην ανακοίνωση του ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας κ Μανόλης Παπαδάκης γεωπόνος.

Ο τίτλος του έργου σύμφωνα με την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών είναι: «Νέος αγωγός μεταφοράς νερού από την υδροληψία του Μύρτου, για την ενίσχυση τού ταμιευτήρα των Μπραμιανών».

Στη σύντομη περιγραφή του έργου αναφέρεται: Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή ενός νέου αγωγού μεταφοράς νερού, συνολικού μήκους 17.795 μέτρων, από το υφιστάμενο φράγμα εκτροπής (υδροληψία) Μύρτου στη νέα δεξαμενή ρύθμισης Δ3 και στη συνέχεια στον ταμιευτήρα Μπραμιανού, σε αντικατάσταση τού παλαιού φθαρμένου χαλύβδινου αγωγού. Με την κατασκευή τού υπόψη αγωγού, θα μεταφέρεται με ασφάλεια και επάρκεια μέρος των επιφανειακών απορροών τής ανάντη τής υδροληψίας λεκάνης Μύρτου και θα ενισχυθεί, σημαντικά και αξιόπιστα, το υδατικό δυναμικό τού ταμιευτήρα των Μπραμιανών, ώστε να καλύπτεται, επαρκώς, η άρδευση τού υφισταμένου αρδευτικού δικτύου της Ιεράπετρας, σε έκταση 35.380 στρ. και να υπάρξει δυνατότητα επέκτασης των αρδευτικών δικτύων, σε επιπλέον έκταση 18.000 στρ. περίπου.

Εκτιμώμενη συνολική αξία του έργου χωρίς ΦΠΑ: 13. 548 387.10 ευρώ.

Ο αγωγός μεταφοράς, συνολικού μήκους 17.795 m, θα είναι υπόγειος σωληνωτός και θα λειτουργεί με βαρύτητα και υπό πίεση. Σε ενδιάμεση απόσταση 2.792 m από την αρχή του (υφιστάμενη υδροληψία) παρεμβάλλεται ρυθμιστική δεξαμενή Δ3 και έτσι ο αγωγός χωρίζεται σε 2 τμήματα, Α και Β. Ο αγωγός θα κατασκευαστεί από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου DI τύπου C25, D1000 και θα είναι εξοπλισμένος με τις κατάλληλες συσκευές και όργανα ασφαλείας, ελέγχου, συντήρησης και λειτουργίας. Το τμήμα Α του αγωγού έχει μήκος 2.792 m, με αρχή το νέο φρεάτιο υδροληψίας, διαστάσεων 4,10Χ3,35m από οπλισμένο σκυρόδεμα, εφαπτόμενο στο φρεάτιο εξόδου του υφιστάμενου φράγματος εκτροπής του Μύρτου, με υψόμετρο +130,9 και τέλος τη δεξαμενή Δ3 σε υψόμετρο περί το +118. Ο αγωγός χαράσσεται, κυρίως, σε υπάρχοντες αγροτικούς δρόμους (σε μεγάλο τμήμα τους παράλληλα με τον υφιστάμενο πεπαλαιωμένο αγωγό) και σε μικρότερο μήκος, σε νέους αγροτικούς δρόμους. Η δεξαμενή Δ3 έχει πολλαπλό σκοπό και λειτουργεί ως φρεάτιο θραύσης τής πίεσης του αγωγού μεταφοράς και ως ρυθμιστική δεξαμενή των παροχών που θα εκβάλλουν μελλοντικά· θα είναι ανοικτή, τραπεζοειδούς διατομής, με διαστάσεις πυθμένα 20Χ50m, στέψης 42Χ72m, ύψους 3.80~4.30m και με συνολικό όγκο νερού 5.418 m3, επενδεδυμένη με οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 0,15m. Η Δ3 εξοπλίζεται με 3 φρεάτια εισροής στον πυθμένα, για την είσοδο του νερού από τον αγωγό Α και τους μελλοντικούς αγωγούς, και 1 φρεάτιο αναρρόφησης, από το οποίο ξεκινάει ο αγωγός Β, και συσκευή υπερχείλισης - σίφωνος ασφαλείας τύπου Si1400, με τα τεχνικά του. Ο αγωγός Β έχει μήκος 14.985m, με αρχή το φρεάτιο αναρρόφησης της Δ3, με υψόμετρο +114,9, και τέλος το φρεάτιο στο έργο εξόδου και καταστροφής ενέργειας. Μέσω της διώρυγας φυγής, καταλήγει στη λεκάνη κατάκλυσης του φράγματος Μπραμιανού, με υψόμετρο +78,60. Ο αγωγός χαράσσεται σε υπάρχοντα αγροτικό δρόμο (τα πρώτα 0,9Km) και στη συνέχεια, σε δευτερεύοντες ασφαλτοστρωμένους δρόμους (3,5Km), παράλληλα με τον υφιστάμενο αγωγό Φ800 του κεντρικού αγωγού ύδρευσης. Στα επόμενα 7,3Km κινείται στην επαρχιακή οδό Μύρτου - Ιεράπετρας, στη συνέχεια προς βορρά –σε δευτερεύοντες ασφαλτοστρωμένους δρόμους για μήκος περίπου 1,8Km, ενώ στο επόμενο 1,0Km τοποθετείται, κατά μήκος μπανκίνας, στην οποία προβλέπεται να κατασκευαστεί αγροτική οδός, για να καταλήξει, τέλος, στο έργο εξόδου, μέσω αγροτικής οδού. Ο αγωγός μεταφοράς εξοπλίζεται συνολικά με 27 εκκενωτές, 32 αερεξαγωγούς, 8 δικλίδες ελέγχου και 2 ηλεκτροδικλίδες ελέγχου ροής, από 1 στο τέλος κάθε τμήματος Α και Β, ώστε ο αγωγός να παραμένει πάντα γεμάτος με νερό. Οι συσκευές προστατεύονται εντός ειδικών φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο αγωγός Β διασταυρώνεται σε αρκετές θέσεις: i) με υφιστάμενους αγωγούς άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Ιεράπετρας· ii) με τον υπό αναγνωριστική μελέτη άξονα της διευρωπαϊκής οδού, στο τμήμα Ιεράπετρα - Μύρτος «Αγ. Βαρβάρα - Άγ. Δέκα - Βιάννος - Ιεράπετρα - Παχειά Άμμος» (3 θέσεις)· iii) με διελεύσεις των ρεμάτων Ν. Μύρτου, Καλαμαυκιανού και Γρα Λυγιάς, με ειδικά έργα προστασίας. Η απόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών προβλέπεται από τη μελέτη και τη Μ.Π.Ε. να γίνει σε αποθεσιοθαλάμους, στην περιοχή του έργου. Επίσης, από την περιοχή του έργου θα γίνει και η προμήθεια των θραυστών υλικών.

Το έργο θα πρέπει να έχει παραδοθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία σε 24 μήνες αν δε χρειαστεί να πάρει κάποια παράταση.

 

Σχόλια