Λασίθι

«Θα αποζημιωθούν όσοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι»

Απαντήσεις στις οποίες δεν αναφέρεται πουθενά για έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις για όλους τους πληγέντες αγρότες, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, έδωσε σε ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ κ.κ. Μ. Συντυχάκης, Δ. Μανωλάκου και σ. Τάσσος, για θέματα της αρμοδιότητάς του ΥΠΑΑΤ, ο κ. Βαγγέλης Αποστόλου.

Ειδικότερα, ο κ. Αποστόλου αναφέρει τα εξής:

«Όσον αφορά στις ζημιές που προξενήθηκαν από την ανεμοθύελλα της 25ης Ιανουαρίου του 2018 κυρίως σε καλλιέργειες κηπευτικών (υπαίθριες και υπό κάλυψη) αλλά και σε δενδρώδεις καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) Ηρακλείου και Λασιθίου, σημειώνεται ότι διενεργήθηκαν από τους γεωτεχνικούς του ΕΛ.Γ.Α. οι απαραίτητες επισημάνσεις, έγιναν αναγγελίες και υποβάλλονται δηλώσεις. Το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων έχει ήδη ξεκινήσει πριν από τη λήξη της υποβολής των δηλώσεων.

Στη συνέχεια, θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς. Σχετικά με τη διενέργεια των εκτιμήσεων, σημειώνεται ότι οι εκτιμήσεις διενεργούνται σύμφωνα με τους Κανόνες της Γεωπονικής Επιστήμης και του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. Στους εκτιμητές δίνονται οδηγίες να είναι αντικειμενικοί και δίκαιοι και τα πορίσματα που διατυπώνουν, να εκφράζουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την απώλεια εισοδήματος των παραγωγών.

Στο ποσοστό της ζημιάς περιλαμβάνονται εκτός από την απώλεια της παραγωγής (ποσοτική ζημιά) και η ζημιά που προέρχεται από την ποιοτική υποβάθμισή της, η οποία προκαλείται από την επίδραση των καλυπτόμενων ασφαλιστικά ζημιογόνων αιτίων, εξαιτίας των οποίων προκαλείται μείωση του αντικειμενικώς προσδοκώμενου εισοδήματος του παραγωγού.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι πρωταρχικές επιδιώξεις του ΕΛ.Γ.Α. είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοπιστία των εκτιμήσεων, σε συνδυασμό με την ταχύτητα διενέργειάς τους, σε επίκαιρο για κάθε καλλιέργεια χρόνο, από έμπειρο γεωτεχνικό προσωπικό.

Ως εκ τούτου, ο ΕΛ.Γ.Α., για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας των εκτιμήσεων, προβαίνει στη στελέχωση των Υποκαταστημάτων του, συμπεριλαμβανομένου και του Υποκαταστήματος Ηρακλείου, με εποχικό γεωτεχνικό προσωπικό, έως οκτάμηνης απασχόλησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (μέσω ΑΣΕΠ).

Εκ των ανωτέρω, γίνεται φανερό ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας εκ μέρους των παραγωγών, καθώς στη διατύπωση του πορίσματος και, κατά συνέπεια, και στο ποσό της καταβληθείσας αποζημίωσης, λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση της τελικής ζημιάς" απαντά ο κ Αποστόλου.

Αναφορικά με τη διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων που δίδονται από τον ΕΛ.Γ.Α., σημειώνεται ότι η εν λόγω διαδικασία είναι συγκεκριμένη και ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία ως εξής:

«Με την εμφάνιση της ζημιάς στην καλλιέργεια διενεργούνται οι απαραίτητες επισημάνσεις, γίνονται αναγγελίες και υποβάλλονται δηλώσεις. Ο Οργανισμός, εν συνεχεία, προβαίνει σε εξατομικευμένες εκτιμήσεις. Πραγματοποιείται η επεξεργασία των στοιχείων από το αρχείο ΟΣ∆Ε, το οποίο αποστέλλεται στον ΕΛ.Γ.Α. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του φθινοπώρου έκαστου χρόνου.

Κοινοποιούνται τα πορίσματα Ακολουθεί η καταβολή των αποζημιώσεων στους παραγωγούς, που έχουν υποβάλει τη δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (∆Κ/Ε) και έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ∆Κ/Ε.

Επομένως, είναι αυτονόητο ότι κάθε στάδιο της προαναφερθείσας διαδικασίας χρειάζεται και τον ανάλογο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Ωστόσο, πολλές φορές, εφόσον είναι εφικτό, ο Οργανισμός καταβάλλει τις σχετικές αποζημιώσεις μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα από τη συγκομιδή του προϊόντος και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του αρχείου ΟΣ∆Ε. Ειδικότερα, σε σύγκριση με τα παρελθόντα έτη, οι εκκαθαρίσεις των ζημιών γίνονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς.

Σημειώνεται ότι ζημιές από το προαναφερθέν αίτιο σημειώθηκαν και σε πάγιο κεφάλαιο κυρίως θερμοκήπια (1.500 στρέμματα περίπου). Το έργο των καταγραφών από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. για τις εν λόγω ζημιές είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

Διευκρινίζεται ότι οι ζημιές του παγίου κεφαλαίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτούν ο Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και οι Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας, θα ενταχθούν σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρμοδιότητας ΠΣΕΑ, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ε.Ε.

Οι αντίστοιχες ενισχύσεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους παραγωγούς μετά την έγκριση του προγράμματος και της δαπάνης από το υπουργείο Οικονομικών και οπωσδήποτε μετά την επιβεβαίωση αποκατάστασης - αντικατάστασης των ζημιών", προσθέτει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Σημειώνεται ότι με την υποχρεωτική ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής που παρέχεται από τον ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με τον ν. 3877/2010, καλύπτονται οι άμεσες ζημιές στη φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο, οι οποίες προξενούνται από φυσικούς κινδύνους, όπως χαλάζι, βροχοπτώσεις, παγετοί κ.λπ., καθώς και από ασθένειες (ζωικό κεφάλαιο), οι οποίες είναι μεγαλύτερες από ένα ελάχιστο ποσοστό ζημιάς.

Το μη καλυπτόμενο ποσοστό ζημιάς ονομάζεται απαλλαγή και είναι χαρακτηριστικό της ασφάλισης. Η απαλλαγή είναι το μέρος της ζημιάς, το οποίο βαρύνει τον ασφαλισμένο και αποτελεί κίνητρο, ώστε ο ίδιος ο ασφαλισμένος να προστατεύσει την παραγωγή του τόσο πριν από τη ζημιά - με προληπτικά μέτρα - όσο και μετά τη ζημιά - με κατάλληλους ψεκασμούς - και να μην επαναπαυθεί στην αποζημίωση του ΕΛ.Γ.Α. Για τον λόγο αυτόν, πουθενά δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης κατά 100% οποιασδήποτε ασφαλιζόμενης ζημιάς.

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να απαντήσουν είναι τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, προς τα οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας με αντίγραφο της ερώτησης», καταλήγει ο κ. Αποστόλου.

Σχόλια