Ηράκλειο

72 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Ηρακλείου – Ποιοι είναι οι επιτυχόντες

«Τρέχει» η διαδικασία των ενστάσεων

Στη φάση των ενστάσεων πέρασε πλέον ο διαγωνισμός του Δήμου Ηρακλείου για τις 72 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων (βρεφονηπιοκόμοι, βρεφοκόμοι - παιδοκόμοι, μάγειρες και εργάτες καθαριότητας) που θα καλύψουν τις ανάγκες λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών για τους επόμενους μήνες, μέχρι και τον Ιούλιο του 2021.

Ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των επιτυχόντων και απορριφθέντων αντίστοιχα για τις 72 θέσεις, και από προχθές “τρέχει” πλέον η δεκαήμερη προθεσμία υποβολής τυχόν ενστάσεων.

Αναλυτικότερα, ανακοινώθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου τα αποτελέσματα για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 72 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, του ΝΠΔΔ “Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής - Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου”, που εδρεύει στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.

Όπως γνωστοποιεί ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ, η υπηρεσία θα ειδοποιήσει τηλεφωνικά τους επιτυχόντες σε κάθε θέση. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 ευρώ), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e - παράβολο), βλ. λογότυπο “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ” στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Όπως έχουμε γράψει εδώ στη “Ν. Κ.”, οι 72 προσλήψεις, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, προκηρύχτηκαν από τον Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής - Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ), προκειμένου να καλυφθούν για τους επόμενους μήνες, μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι δηλαδή, οι ανάγκες λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών.

Οι ειδικότητες αφορούν σε βρεφονηπιοκόμους, βρεφοκόμους - παιδοκόμους, μάγειρες και εργάτες καθαριότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την προκήρυξη του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, οι 72 προσλήψεις κατανέμονται ως εξής: Θα προσληφθούν 28 άτομα με ειδικότητα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βρεφονηπιοκόμων, 25 άτομα με ειδικότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων, 4 άτομα με ειδικότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγείρων, και 15 άτομα με ειδικότητα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών. Και για τα 72 άτομα που θα προσληφθούν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια μέχρι 11 μήνες και δε θα μπορούν να υπερβαίνουν την 31η Ιουλίου 2021.

Κατάταξη υποψηφίων

Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας προέκυψε η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, έγινε ως εξής:

  1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α’, Β’ επικουρίας κ. ο. κ.).
  2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόμου).
  3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Τετράμηνες συμβάσεις - Δεκαπέντε έκτακτες προσλήψεις γενικών καθηκόντων

Εντωμεταξύ, ο Δήμος Ηρακλείου προχωρά στην πρόσληψη 15 ατόμων κατηγορίας ΔΕ Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 μηνών. Οι 15 προσλήψεις 4μηνιτών γίνονται για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου, η υποβολή αιτήσεων ξεκινά σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 2020 και θα διαρκέσει έως 21 Σεπτεμβρίου 2020. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, στο e - mail kdp@heraklion.gr. Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν ως απαραίτητο τυπικό προσόν απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και, σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με το παραπάνω τυπικό προσόν, θα γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που θα καταθέσουν τίτλο απολυτηρίου Γυμνασίου.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια