Ηράκλειο

6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ΙΑΚΕ: «Επικοινωνία, πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα»

Στις 10 με 12 Ιουλίου, στο Ηράκλειο, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης

Σκοπός του συνεδρίου

Βασικός σκοπός του 6ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Ι.Α.ΚΕ. είναι η κριτική διερεύνηση και ο επιστημονικός διάλογος γύρω από τις επίκαιρες εξελίξεις στον χώρο της πληροφόρησης, της επικοινωνίας και της ενημέρωσης, με κεντρικό άξονα αναφοράς τη λειτουργία τους πρωτίστως στον τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και ευρύτερα στην κοινωνία, στον πολιτισμό, στην οικονομία και στην πολιτική.

Θεωρητικό και ερευνητικό σκεπτικό

Στη διαδρομή του ιστορικού χρόνου, η παραγωγή και η διαχείριση της γνώσης και της πληροφορίας, καθώς και οι διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας, υπήρξαν πάντοτε κινητήριος μοχλός για την ιστορική και κοινωνική εξέλιξη. Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, από μια ριζική μεταβολή των πεδίων αυτών, της λειτουργίας τους και των μεταξύ τους σχέσεων, με σημαντικές συνέπειες στον δημόσιο και στον ιδιωτικό βίο. Οι συγκλονιστικές αλλαγές που σημειώθηκαν στα τελευταία  χρόνια ανέδειξαν τη δυναμική της κοινωνίας της πληροφορίας, καθώς και της κοινωνίας της επικοινωνίας. Αιτιώδης παράμετρος των εξελίξεων υπήρξε πρωτίστως η γενικευμένη εισβολή των νέων τεχνολογιών πληροφορίας, ενημέρωσης και επικοινωνίας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Η μεταβολή δεν αφορά απλώς στην καθιέρωση νέων μέσων, δίαυλων και πρακτικών, αλλά αποτελεί ένα ευρύτερο και πολυδιάστατο κοινωνικό γεγονός, με σημαντικές προεκτάσεις και επιρροές στην επιστήμη, στην έρευνα, στην εκπαίδευση, στην κοινωνία των πολιτών, στη λειτουργία της αγοράς, στην πολιτική, μέχρι και στις στοιχειώδεις περιοχές της καθημερινότητας. Μέσα από τις πτυχές της παγκοσμιοποίησης, το φαινόμενο επηρεάζει ολοένα και περισσότερο ολόκληρο το φάσμα της κοινωνικής ζωής, σε μια εποχή όπου όλα αλληλοσυνδέονται. Αναδεικνύεται εδώ η αμφίδρομη σχέση και αλληλεπίδραση μεταξύ γνώσης και πληροφορίας, κατάρτισης και ενημέρωσης, κατανάλωσης και επικοινωνίας, πληροφόρησης και έρευνας, κοινωνικής συγκρότησης και εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, εμφαίνονται διάφοροι κίνδυνοι, όπως είναι η κοινωνική χειραγώγηση, η προπαγάνδα, τα λεγόμενα fake news κ.ά. Συνάμα, εγείρονται προβληματισμοί, για την προστασία της ιδιωτικότητας και των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, για τη διάκριση του δημόσιου από το ιδιωτικό, για τις τάσεις υπερίσχυσης της πληροφορίας έναντι της γνώσης, για την ισότιμη πρόσβαση στην πληροφορία, στη γνώση και στην ενημέρωση κ.ά.

Με αφετηρία τους παραπάνω προβληματισμούς, το Ι.Α.Κ.Ε. προχωρεί στην υλοποίηση του 6ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του, ευελπιστώντας να φωτιστούν επιμέρους πτυχές του κεντρικού θέματος και να αποτελέσει βήμα γόνιμου επιστημονικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού διαλόγου για κάθε ενδιαφερόμενο.

Θεματικές περιοχές

Με αφετηρία το κεντρικό θέμα, το Συνέδριο εστιάζει το ενδιαφέρον του στις παρακάτω θεματικές περιοχές, χωρίς να αποκλείονται και όσες άλλες απορρέουν από τον γενικότερο τίτλο του: 

Η δυναμική της επικοινωνίας

-              Ιστορική αναδρομή, παρελθόν, παρόν και μέλλον

-              Επικοινωνία, κοινωνική αλληλεπίδραση και εθνική συνείδηση

-              Δίαυλοι, μέσα, θεσμοί και διαδικασίες

-              Κοινωνικές διαστάσεις, συνέπειες και  προβληματισμοί

Η κοινωνία της πληροφορίας

-              Θεωρητικό πλαίσιο και σύγχρονες τάσεις

-              Η διελκυστίνδα μεταξύ γνώσης και πληροφορίας

-              Παραγωγή, οργάνωση, διανομή και διάδοση της πληροφορίας

-              Χρήση και διαχείριση της πληροφορίας

-              Σύγχρονες τεχνολογίες, δίκτυα, μέσα και πρακτικές 

Σύγχρονη εκπαίδευση και κατάρτιση

-              Πληροφόρηση και επικοινωνία στην εκπαίδευση

-              Παιδαγωγική, εκπαιδευτική και διδακτική θεωρία

-              Πολιτικές για την εκπαίδευση, προσανατολισμοί και δομές της εκπαίδευσης

-              Προγράμματα Σπουδών, υποστηρικτικά και διδακτικά υλικά

-              Διδακτική μεθοδολογία, διδακτικές προτάσεις, σενάρια διδασκαλίας

-              Γενική παιδεία, επιστημονική εξειδίκευση και επαγγελματική κατάρτιση

-              Καινοτόμα προγράμματα,  νέες τεχνολογίες

-              Εκπαίδευση για την αειφορία, επαγγελματικός προσανατολισμός

-              Ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση

-              Άτυπη εκπαίδευση, δια βίου μάθηση

-              Εκπαιδευτικές έρευνες

Κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή

-              Επικοινωνία και πληροφόρηση στον δημόσιο βίο

-              Ταυτότητες και πολιτική επικοινωνία

-              Διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία

-              Προκλήσεις, προβληματισμοί, ζητήματα δεοντολογίας

-              Δημοσιολογία και πολιτική

-              Ενημέρωση, κατάρτιση και οικονομία

-              Επικοινωνία και πληροφόρηση στον πολιτισμό, στην τέχνη και στη θρησκεία

-              Επικοινωνία και ψυχαγωγία.

Συμμετέχουν

-              Ερευνητές, επιστήμονες, μελετητές

-              Στελέχη της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων

-              Στελέχη και εργαζόμενοι στην ενημέρωση και στην πληροφόρηση

-              Στελέχη και εργαζόμενοι σε κοινωνικούς θεσμούς και στον πολιτισμό

-              Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές

-              Υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές

-              Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμβάλλει με ένα γόνιμο προβληματισμό σε σχέση με το κεντρικό θέμα και τις θεματικές του Συνεδρίου.

Μορφή Εργασιών - Δραστηριοτήτων

Στο Συνέδριο μπορεί να παρουσιαστούν:

-              Εισηγήσεις (διά ζώσης και εξ αποστάσεως με ψηφιακά μέσα)

-              Αναρτημένες ανακοινώσεις σε ψηφιακή παρουσίαση.

-              Εργαστήρια

Στα παραπάνω εντάσσονται επιστημονικές ανακοινώσεις, έρευνες, μελέτες, καλές πρακτικές, διδακτικά σενάρια, παρουσιάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού και υλικού κ.ά., που σχετίζονται με το κεντρικό θέμα και τις θεματικές περιοχές του Συνεδρίου. Αναλυτικές οδηγίες για τη δομή και τη μορφή των εισηγήσεων και των ανακοινώσεων θα ανακοινωθούν αμέσως μετά την έγκριση των περιλήψεων που θα υποβληθούν.

Επιπρόσθετα, στις εργασίες του Συνεδρίου εντάσσονται:

-              Εισηγήσεις από προσκεκλημένους ειδικούς εισηγητές

-              Θεματικά συμπόσια

-              Διαγωνισμός πρωτότυπης εργασίας και πρωτότυπου διδακτικού σεναρίου

-              Παράλληλες εκδηλώσεις.

Διαγωνισμός και βράβευση έργων

Στη διάρκεια του Συνεδρίου θα βραβευτούν οι πλέον πρωτότυπες εργασίες που θα υποβληθούν για βράβευση και θα παρουσιαστούν. Συγκεκριμένα:

-              Έπαινος πρωτότυπης εργασίας προπτυχιακού φοιτητή

-              Έπαινος πρωτότυπης εργασίας μεταπτυχιακού φοιτητή

-              Έπαινος πρωτότυπης διδακτικής ή εκπαιδευτικής πρότασης

-              Θα δοθούν επίσης διακρίσεις στις εργασίες που θα ξεχωρίσουν σε κάθε επιστημονικό πεδίο.

Παράλληλες εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, προγραμματίζονται παράλληλες δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, όπως ξενάγηση στα μνημεία της πόλης του Ηρακλείου, κρητική παραδοσιακή βραδιά, με στόχο τη γνωριμία, την ψυχαγωγία και την αλληλεπίδραση των συνέδρων και των συνοδών τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες του Ι.Α.Κ.Ε ΕΔΩ και ΕΔΩ.

Τι είναι το Ι.Α.Κ.Ε.

Το Ι.Α.Κ.Ε. είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης. Έχει ως κύριο σκοπό την ακαδημαϊκή, θεωρητική, πρακτική μελέτη και έρευνα στους τομείς των ανθρωπιστικών, πολιτικών και κοινωνικών επιστημών. Λειτουργεί με βάση τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη προσβλέποντας στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των μελών του, της κοινωνίας, των εκπαιδευτικών και των πολιτών, για την προαγωγή, προώθηση, προβολή των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

Στόχοι του Ινστιτούτου είναι:

-              Η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η διάχυση σε επίπεδο τοπικό, εθνικό, υπερεθνικό καινοτόμων πρακτικών που σχετίζονται με τις επιστήμες που υποστηρίζει το Ινστιτούτο.

-              Η παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης, κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε δομές δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

-              Η ανάπτυξη και η διάδοση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω  της εφαρμογής και χρήσης νέων τεχνολογιών και δικτύων.

-              Η οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, πανεπιστήμια, φορείς τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και με άλλα ινστιτούτα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  κέντρα ερευνών και οργανισμούς.

-              Ο σχεδιασμός, εφαρμογή και αποτίμηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης.

-              Η καλλιέργεια, προαγωγή, προβολή και μελέτη της γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού της Ελλάδας, αλλά και των ανθρωπιστικών, δημοκρατικών, παιδαγωγικών και πολιτισμικών αξιών και αρχών της Ευρώπης.

Από την ίδρυσή του (2014) μέχρι σήμερα, το Ι.Α.Κ.Ε. έχει μια αξιόλογη συγκομιδή δράσεων στο Ηράκλειο, την Κρήτη,  στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μεταξύ των δράσεων του Ινστιτούτου διακρίνονται τα πέντε πολύ επιτυχημένα επιστημονικά συνέδρια με κριτές, τρία πανελλήνια με διεθνή συμμετοχή και δύο διεθνή, από τα οποία έχουν εκδοθεί τα Πρακτικά. Στα  Συνέδριά μας έχουν συμμετάσχει πολλοί πανεπιστημιακοί από διάφορα ελληνικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, πλήθος ερευνητών, επιστημόνων, στελεχών της αυτοδιοίκησης, της πολιτικής και της εκπαίδευσης, καθώς επίσης εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, μελετητές σε θέματα ανάπτυξης, σχεδιασμού, καινοτομίας, αειφορίας, πολιτιστικής διαχείρισης και επικοινωνίας, εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Το ετήσιο συνέδριο του Ι.Α.Κ.Ε. αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της επιστημονικής κοινότητας αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας του Ηρακλείου και της περιφέρειας Κρήτης. Επιπρόσθετα, το Ινστιτούτο έχει οργανώσει εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές ή επιστημονικές ημερίδες στο Ηράκλειο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και αλλού. Επίσης έχει συμμετάσχει με συμπόσια και συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας σε άλλα συνέδρια στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Συνεχίζοντας τη δράση μας, είμαστε σε πορεία υλοποίησης του 6ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου μας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 10-12 Ιουλίου 2020, στο Ηράκλειο της Κρήτης, με κεντρικό θέμα «Επικοινωνία, πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα».

Περισσότερες πληροφορίες για το Ι.Α.Κ.Ε. και τις δράσεις του, δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες μας: http://www.iake.gr και http://iake.weebly.com και https://www.facebook.com/iake.gr.

Διαβάστε το πρόγραμμα ΕΔΩ.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια