Ηράκλειο

Έτσι θα λειτουργήσουν τα Υποθηκοφυλακεία και Πρωτοδικείο στην Κρήτη

Τι ισχύει για το Πρωτοδικείο και τι ισχύει για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Δείτε πώς θα επαναλειτουργήσουν από αύριο Τρίτη 28 Απριλίου τα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολόγιο στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26805 ΚΥΑ (ΦΕΚ Τεύχος Β 1587/25.4.2020) ΚΥΑ οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου και του ΚΓ Ηρακλείου έως και την 15-5-2020 ορίζονται ως εξής:

Μεταβατικό Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου

1) Στο χώρο του ταμείου και της παραλαβής των κάθε είδους πιστοποιητικών ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός των κάθε φορά παρευρισκομένων ατόμων θα είναι τρεις (3).

2) Στο χώρο του αρχείου μέγιστος επιτρεπτός αριθμός των κάθε φορά παρευρισκομένων ατόμων για έρευνα επαγγελματιών θα είναι τέσσερις (4).

3) Εξυπηρέτηση του κοινού δεν θα πραγματοποιείται ούτε από την προϊσταμένη του γραφείου ούτε και από το μηχανικό κ. Σίσκο.

Υποθηκοφυλακείο Ηρακλείου

1) Σε όλα τα γραφεία ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός των κάθε φορά παρευρισκομένων ατόμων θα είναι ένας (1) εκτός από τα γραφεία τα οποία θα διατίθενται για έρευνα τα οποία είναι: τα γραφεία 4 και 6 στον πρώτο όροφο και τα γραφεία 10 και 11 στο 2ο όροφο και στα οποία ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός των κάθε φορά παρευρισκομένων ατόμων θα είναι τρεις (3).

2) Τα αντίγραφα εκ του αρχείου θα παραδίδονται την επομένη ημέρα από την υποβολή της αίτησης.

Το ωράριο θα ισχύει όπως ορίζει η ΥΑ 25672/12-3-2012, δηλαδή 8.30 – 13.00 για την κατάθεση των εγγράφων και παραλαβή πιστοποιητικών, και 10.00 – 14.00 για την έρευνα και θα τηρείται αυστηρά.

Το συναλλασσόμενο κοινό οφείλει να τηρεί τα υγειονομικά μέτρα σύμφωνα με την από 24.4.2020 εισήγηση της 33ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημοσίας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες όπως:

1) σύσταση για χρήση μάσκας

2) χρήση αντισηπτικού ή σχολαστικό πλύσιμο των χεριών πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή.

3) απόσταση μεταξύ φυσικών προσώπων κατ΄ ελάχιστον 1,5 τ.μ. 

Ελπίζουμε στη συνεργασία και την κατανόηση από μέρους Σας της όποιας δυσλειτουργίας σε αυτήν τη δύσκολη μεταβατική περίοδο. 

Υποθηκοφυλακείο Χερσονήσου

Ακολουθώντας τις εκδοθείσες διατάξεις από τις αρμόδιες αρχές για τη λήψη μέτρων προς πρόληψη και περιορισμό της διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού, σε συνδυασμό και με την με αρ. Δ1αΓΠ.οικ.26805/25.4.2020 ΚΥΑ (υπ. αρ.1587/25.4.2020 Φ.Ε.Κ., τεύχος Β) σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020, ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ οι συναλλαγές με το κάτωθι γραφείο, και μέχρι νεωτέρας, θα διεξάγονται ως εξής:

  1. Στο χώρο του γραφείου οι συναλλασσόμενοι θα εισέρχονται οπωσδήποτε με μάσκα, προαιρετικά με γάντια.
  2. Στο χώρο πρέπει να παρευρίσκονται, κατ’ ανώτατο όριο, δύο (2) άτομα .Οι δε συναλλασσόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται ένας-ένας, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού και συμφόρησης.
  3. Ο έλεγχος των αρχείων από τους δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές και συμβολαιογράφους, θα γίνεται με σειρά χρονικής προτεραιότητας και με εύλογη διάρκεια(30-40 λεπτά έκαστος), προκειμένου να τηρούνται τα οριζόμενα στην άνω ΚΥΑ και να εξυπηρετούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι.
  4. Κατάθεση εγγράφων και αιτήσεων από δικηγόρους, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές θα γίνεται με σειρά χρονικής προτεραιότητας.

Γίνεται μνεία ότι η λειτουργία μας αφορά το σύνολο των μεταγραφησομενων πράξεων και όχι μόνο των προσημειώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και αντιγράφων.

Εκ μέρους μας θα καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε να εξυπηρετηθούν όλοι  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τι ισχύει για το Πρωτοδικείο

O Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου, Κωνσταντίνος Ρόκος, έχοντας υπόψη, τα άρθρα 5 και 11 της από 11.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Το άρθρο τέταρτο της από 27 Μαρτίου 2020 και με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.24403 ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης (Β’ 1301)

Το άρθρο τέταρτο της από 25 Απριλίου 2020 και με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.26804 ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης (Β’ 1588)

Την με αριθμό 91/2020 Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείο

Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των Δικαστηρίων του Ηρακλείου

Αποφασίζει:

Αναστέλλεται η λειτουργία του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020.

Διατηρείται σε ισχύ η με αριθμό 91/2020 Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου έως την Τρίτη, 5 Μαΐου 2020

Κατά το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020, και κατόπιν εκδόσεως ειδικού προγράμματος υπηρεσιών οι υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Ηρακλείου θα εργάζονται εκτός Δικαστηρίων. Με ευθύνη και υπόδειξη των αρμοδίων Τμηματαρχών θα παραλαμβάνουν μέρος της εργασίας τους και θα το διεκπεραιώνουν εκτός Δικαστηρίων. Κατόπιν νεότερης ενημέρωσης, θα τους δίδεται η δυνατότητα να επιστρέφουν την αναληφθείσα και περαιωθείσα εργασία τους και να παραλαμβάνουν νεότερη. Όλοι οι υπάλληλοι που θα εργάζονται εκτός Δικαστηρίων θα έχουν ανακοινώσει τόσο στη Διεύθυνση του Πρωτοδικείου όσο και στους Τμηματάρχες τους κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας με αυτούς. Παράλληλα, υπάλληλοι που υπηρετούν σε ειδικές θέσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν, θα έχουν την υποχρέωση με τη χρήση τεχνολογικών μέσων να αποκτούν εξ αποστάσεως τον έλεγχο των υπολογιστών της υπηρεσίας τους και να εργάζονται από το σπίτι. Στο χώρο των Δικαστηρίων θα εργάζονται τρεις υπάλληλοι σε θέσεις που θα οριστούν, πέραν όσων θα έχουν οριστεί για να συγκροτήσουν τις συνθέσεις του Τριμελούς και του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για τη διαδικασία των αυτοφώρων.

Κατά το χρονικό διάστημα από 6-5-2020 έως και 15.5.2020 επιτρέπεται μόνο:

Α) Η εκδίκαση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ (π.δ. 503/1985, Α' 182), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ' άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.

Σε σχέση με τις υποθέσεις αυτές θα ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι δικηγόροι θα προσκομίσουν στο γραφείο εξυπηρέτησης πολιτών τα εισαγωγικά δικόγραφα καθώς και όλα όσα ορίζονται από το άρθρο 17 του ν.  4684/2020. Οι σχετικές αποφάσεις θα παραδοθούν το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα.

Παράλληλα, σε σχέση με τις υποθέσεις  ασφαλιστικών μέτρων που έχουν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 8ης Μαΐου 2020 και έχουν  το αντικείμενο που περιγράφεται ανωτέρω θα συνταχθεί νέο έκθεμα που θα περιλαμβάνει μόνο αυτές, το οποίο θα αποσταλεί στο ΔΣΗ προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του και θα αναρτηθεί επιπλέον στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου. Ακολούθως, θα υπάρξει ενημέρωση προς το Πρωτοδικείο, με τρόπο που θα ανακοινωθεί, σε σχέση με το αν οι υποθέσεις αυτές πρόκειται να δικαστούν ή αν υπάρχει συναίνεση των δικηγόρων για αναβολή. Στη συνέχεια, επί των υποθέσεων που θα συζητηθούν ή για τις οποίες δεν υπάρχει συναίνεση για το αίτημα αναβολής, θα εκδοθεί πρόγραμμα εκδίκασης αυτών, στο οποίο θα μνημονεύεται ο Δικαστής που χρεώθηκε την υπόθεση και η ώρα εκδίκασης εκάστης εξ αυτών. Οι υποθέσεις θα εκδικάζονται σε διαφορετική ώρα και σε χρονική απόσταση από το πέρας της προηγούμενης υπόθεσης.

Β) Η δημοσίευση αποφάσεων. Οι Δικαστικοί Λειτουργοί θα αποστέλλουν τις αποφάσεις προς δημοσίευση στο οικείο γραφείο μόνο ηλεκτρονικά. Οι δικογραφίες θα παραδίδονται από τους Δικαστές εντός της ανωτέρω περιόδου στο Πρωτοδικείο, μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης. Αντίγραφα αποφάσεων που δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια της αναστολής θα χορηγούνται με τρόπο που θα ανακοινωθεί και μόνο κατόπιν παραλαβής των σχετικών εγγράφων εκάστης δικογραφίας. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η χορήγηση αντιγράφου της Δικαστικής απόφασης, θα αποστέλλεται αντίγραφο αυτής στο e mail του ενδιαφερόμενου δικηγόρου.

Γ) η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι δικηγόροι που θέλουν να αιτηθούν τη χορήγηση ή ανάκληση προσωρινών διαταγών θα τηλεφωνούν στα τηλέφωνα 2810 306668 και 2810 306670 και θα εκθέτουν σύντομα το εκάστοτε αίτημα προσωρινής διαταγής. Κατόπιν ενημέρωσης του Προέδρου Υπηρεσίας και κρίσης αυτού για το απολύτως κατεπείγον της αίτησης παροχής δικαστικής προστασίας, θα ενημερώνεται ο δικηγόρος για το αποτέλεσμα της κρίσης του Προέδρου Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που κρίνεται ότι επείγει η συζήτηση του αιτήματος προσωρινής διαταγής, ο δικηγόρος θα αποστέλλει σε e mail που θα του υποδεικνύεται ένα αντίγραφο της αίτησης σε μορφή doc, docx ή pdf, όπου θα υπάρχει δήλωσή του ότι αυτό αποτελεί το ακριβές δικόγραφο βάσει του οποίου επιθυμεί τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής. Η ώρα συζήτησης θα είναι συγκεκριμένη για κάθε ημέρα και δεν θα μπορεί να την αλλάξει ούτε ο Πρόεδρος Υπηρεσίας, παρά μόνο  ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο. Στη συνέχεια, αντίγραφο της αίτησης θα αποστέλλεται και στον Πρόεδρο Υπηρεσίας που θα έχει χρεωθεί την υπόθεση. Την ημέρα και ώρα συνεδρίασης είτε θα συνδέεται ο δικηγόρος και ο Πρόεδρος Υπηρεσίας μέσω της εφαρμογής Skype στο λογαριασμό του Πρωτοδικείου είτε θα επικοινωνούν τηλεφωνικά και θα επακολουθεί η συζήτηση. Αν ήθελε κριθεί από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας ότι απαιτείται η παράδοση εγγράφων, αυτά θα παραδίδονται σε συγκεκριμένη ώρα στο γραφείο εξυπηρέτησης κοινού που θα λειτουργεί στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου. Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η εξ αποστάσεως συνεννόηση, κατά την κρίση του εκάστοτε Προέδρου Υπηρεσίας, η συζήτηση θα γίνεται στο ακροατήριο που έχει οριστεί κατόπιν άδειας του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο δικηγόρος προσερχόμενος στο Δικαστικό Μέγαρο μπορεί να συνοδεύεται μόνο από έναν εκ των εντολέων του ή το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. Ένα επιπλέον άτομο μπορεί να συνοδεύει τους ανωτέρω, μόνο κατόπιν αδείας του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο. Η απόφαση επί της προσωρινής διαταγής θα δημοσιεύεται την επομένη ημέρα και θα ενημερώνονται τηλεφωνικά οι διάδικοι. Σε κάθε περίπτωση, οι δικηγόροι των αιτούντων προσωρινή προστασία θα αφήνουν τις υπογεγραμμένες αιτήσεις τους με αντίγραφα αυτών στο γραφείο εξυπηρέτησης κοινού και θα λαμβάνουν αντίγραφα, όταν ειδοποιηθούν προς τούτο.

Δ) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία δεν κρατείται ο κατηγορούμενος, συνήθως μετά από χορήγηση αναβολής κατ’ άρθρο 423 ΚΠΔ και άρσης της έως τότε κράτησης, στη σύνθεση των Ποινικών Δικαστηρίων δεν θα συμμετέχει γραμματέας, αφού η εν λόγω περίπτωση δεν καλύπτεται από τις εξαιρέσεις των μνημονευθεισών ΚΥΑ

Ε) η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης,

ΣΤ) οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.1.2021

Ζ) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου

Σε σχέση με την εκδίκαση κάθε υποθέσεως ισχύουν οι κάτωθι ρυθμίσεις: Η εκδίκαση όλων των υποθέσεων θα γίνεται μόνο σε συγκεκριμένη αίθουσα ακροατηρίου και κατά το χρόνο που θα ορίζεται και θα γνωστοποιείται στους διαδίκους. Εντός του ακροατηρίου αυτού οι διάδικοι, οι μάρτυρες και το κοινό θα κάθονται μόνο στις ορισμένες προς τούτο θέσεις. Λόγω των συνεχών απολυμάνσεων του χώρου οι θέσεις καθημένων πολιτών ορίζονται σε δέκα και θα είναι καθορισμένες. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι θέσεις, οι υπόλοιποι θα περιμένουν εκτός αίθουσας και σε καθορισμένες θέσεις. Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν επαρκούν οι θέσεις εντός και εκτός της αίθουσας, οι παράγοντες των επομένων δικών θα ευρίσκονται εκτός Δικαστικού Μεγάρου και θα εισέρχονται σε αυτό, αφού εξέλθουν οι παράγοντες προηγούμενης δίκης και ειδοποιηθούν να εισέλθουν από την αστυνομική αρχή ή τους υπαλλήλους του Πρωτοδικείου. Η όδευση των πολιτών και των δικηγόρων προς την αίθουσα θα γίνεται από συγκεκριμένο σημείο που θα τους υποδεικνύεται. Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης συνιστάται στους Δικαστές, Γραμματείς και λοιπούς παράγοντες της δίκης η χρήση μέσων ατομικής προστασίας, όπως ενδεικτικά μασκών και γαντιών. Σε περίπτωση, κατά την οποία, κατά την ελεύθερη κρίση του διευθύνοντος τη συζήτηση, παριστάμενος σε δίκη δεν φροντίζει για την τήρηση των κανόνων υγιεινής, η δίκη διακόπτεται υποχρεωτικά έως ότου ο υπαίτιος φροντίσει να λάβει μέσα ατομικής προστασίας με δική του δαπάνη. Παράλληλα, και χωρίς την ύπαρξη εμφανούς λόγου, μπορεί να ζητηθεί από το διευθύνοντα τη συζήτηση η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας.

Ο χώρος του Δικαστικού Μεγάρου δεν θα χρησιμοποιείται για τη διενέργεια διασκέψεων, αφού τόσο οι διασκέψεις όσο και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά τη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών, θα γίνεται εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων.

Κατά τη διάρκεια της αναστολής των εργασιών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου καθήκοντα Β’ Προέδρου Υπηρεσίας θα ασκεί ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο. Η κατανομή των υποθέσεων αρμοδιότητας Προέδρου Υπηρεσίας κάθε ημέρας θα γίνεται από τον Διευθύνοντα.

Κατά τη διάρκεια της αναστολής των εργασιών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου καμία άλλη εργασία δεν θα πραγματοποιείται, αν δεν μνημονεύεται ρητά στην παρούσα. Σε περίπτωση κατά την οποία ένας πολίτης ή δικηγόρος κρίνει ότι επείγει η αντιμετώπιση μίας ειδικής περίπτωσης, θα μπορεί να επικοινωνεί με τα τηλέφωνα 2810 306645 - 646 - 647. Ακολούθως, εφόσον ενημερώνεται ο Πρόεδρος Υπηρεσίας ή ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο, θα δίδεται απάντηση στον ενδιαφερόμενο και, αφού κριθεί το επείγον κατά τους ως άνω, θα γίνεται προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος χρειαστεί να εισέλθει στο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου θα προσδιορίζεται η ακριβής ώρα εξυπηρέτησης και αυτός προσερχόμενος,  είτε είναι δικηγόρος είτε πολίτης,  θα καταγράφεται στο βιβλίο εισερχομένων αναφέροντας το κινητό του και θα παραμένει στον προθάλαμο αυτού και δη στο γραφείο εξυπηρέτησης πολιτών προκειμένου να διενεργηθεί εκεί η εξυπηρέτησή του. Στον προθάλαμο του Δικαστικού Μεγάρου δεν μπορούν να βρίσκονται πέραν των δύο εξυπηρετούμενων. Οι τυχόν υπόλοιποι θα περιμένουν εκτός Δικαστικού Μεγάρου και θα εισέρχονται όταν εξέλθει ο προηγούμενος.

Πέραν των ανωτέρω ειδικά μνημονευόμενων, στο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου κανείς δεν θα μπορεί να ευρίσκεται παρά μόνο αν έχει λάβει ειδική προς τούτο άδεια από τον Διευθύνοντα του Πρωτοδικείου. Κατ’ εξαίρεση τέτοια άδεια δεν απαιτείται για τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου ή τον εκπρόσωπό του, οι οποίοι εντούτοις θα ενημερώνουν για την άφιξή τους.

Κανείς δεν εξαιρείται από την εγγραφή στο βιβλίο εισερχομένων. Αντί κινητού μπορεί να δοθεί το τηλέφωνο υπηρεσίας όπου εργάζεται ο εισερχόμενος. Η χρήση του βιβλίου εισερχομένων είναι αναγκαία για την τυχόν ιχνηλάτηση, σε περίπτωση μόλυνσης του χώρου.

Παρακαλούνται οι Δικηγόροι και οι πολίτες όπως προβαίνουν σε χρήση των τηλεφώνων επικοινωνίας με τον υπάλληλο του Πρωτοδικείου μόνο για επείγουσες περιπτώσεις. Ενόψει δε του όγκου των κλήσεων και της εργασίας που καλείται ο τελευταίος υπάλληλος να διαχειριστεί, δίδεται άδεια σε αυτόν να απαντά στις κλήσεις κατά την κρίση του.

Ζητήματα ανάκρισης και συνοδειών θα ρυθμίζονται με απόφαση του εκάστοτε ανακριτή σε συνεννόηση με τους συνηγόρους.

Τι ισχύει για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Περιορισμένη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των υπηρεσιακών μονάδων αυτού, έως και 15-05-2020

Δείτε ΕΔΩ τι ισχύει

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια