Ηράκλειο

«Ηράκλειο 3.7.5»: Κατάθεση εναλλακτικής πρότασης Τεχνικού Προγράμματος 2020

Αποσκοπούν στη βελτίωση της κατεύθυνσης και της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων

Η δημοτική κίνηση «ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5», προσανατολισμένη στις απαιτήσεις της εποχής και  του συχνά μεταβαλλόμενου κοινωνικό-οικονομικού περιβάλλοντος που όλοι βιώνουμε, εργάζεται  δομημένα,  ομαδικά και με συνεργατικό πνεύμα ώστε να ανταποκρίνεται  στις υψηλές απαιτήσεις της κοινωνίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, στην  εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι πολίτες του Ηρακλείου και του ρόλου μας στο νέο δημοτικό συμβούλιο, καταθέτουμε εναλλακτική πρόταση του Τεχνικού Προγράμματος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.   

Είναι σαφές ότι  ο  Δήμος μας  χρειάζεται αλλαγή φιλοσοφίας, τόσο στη σύνταξη του προϋπολογισμού, του σχεδιασμού, όσο και στην υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος, έτσι που οι όποιες  προτάσεις να αντανακλούν τις στρατηγικές κατευθύνσεις που συγκεντρώνουν την ευρύτερη κοινή αποδοχή.       

Το πρόγραμμα που καταθέτουμε, είναι ολοκληρωμένο, αναπτυξιακό, απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας για βελτίωση της ποιότητας ζωής.

H πρόταση του προγράμματος της κίνησης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ 375»

Οι προτεινόμενες από την Δημοτική Κίνηση ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5 τροποποιήσεις στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ηρακλείου αποσκοπούν στη βελτίωση της κατεύθυνσης και της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων καθώς και στην δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο Δήμος.  Άλλωστε, στις βασικές επιλογές υπήρξε μια σημαντική σύγκλιση απόψεων κατά την διάρκεια των διαβουλεύσεων τον Αύγουστο του 2019 ανεξάρτητα με την τελική τους κατάληξη. 

Είναι προφανές ότι ο Δήμος χρειάζεται μια άλλη φιλοσοφία στη σύνταξη του προϋπολογισμού και στο σχεδιασμό και υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος. Οι προτάσεις που προωθούνται πρέπει να αντανακλούν τις στρατηγικές κατευθύνσεις που συγκεντρώνουν την ευρύτερη κοινή αποδοχή.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται δράσεις και έργα ανά διεύθυνση με στόχους:

α) την αξιόπιστη προετοιμασία για το μέλλον

β) την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και

γ) την καλύτερη λειτουργία του Δήμου.

Το σύνολο των δράσεων που προτείνονται αφορά στη διαχείριση των ιδίων πόρων εξορθολογίζοντας τον προϋπολογισμό των νέων έργων και δράσεων, διατηρώντας όμως το συνολικό προϋπολογισμό του προγράμματος στα ίδια επίπεδα. Συνεπώς, η προτεινόμενη τροποποίηση με την ένταξη συνολικά 49 νέων έργων, μελετών και δράσεων είναι αναπτυξιακά δυναμική και παράλληλα δημοσιονομικά ουδέτερη.

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Προτείνεται η ένταξη έργου συλλογής του οργανικού στην πηγή από καθορισμένα σημεία στο Δήμο Ηρακλείου αξιοποιώντας σχετική μελέτη του ΕΣΔΑΚ. Επισημαίνεται ότι η προμήθεια κατάλληλων ειδικών απορριμματοφόρων και καφέ κάδων θα ενταχθεί στο ΕΠΕΡΕΑ. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί υψηλής προτεραιότητας δράση στο πλαίσιο της μετάβασης στην κυκλική οικονομία καθώς διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών. (€200.000)

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προτείνεται η ένταξη μελέτης αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας με στόχο την πλήρη αξιοποίηση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος και των εκτάσεων που διαθέτει ο Δήμος. (€80.000)

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Προτείνονται:

 • να ενταχθεί η εκπόνηση σχεδίου συντήρησης πρασίνου και προτάσεων ανάπτυξης νέων κοινόχρηστων χώρων και πλατειών μικρής κλίμακας στις γειτονιές. (€40.000)
 • να ενταχθεί μελέτη για τη δημιουργία αρδευτικού συστήματος για την άρδευση του αστικού πρασίνου με πλήρη αξιοποίηση του νερού από την τριτοβάθμια επεξεργασία, δίκτυο σωληνώσεων, δεξαμενών και εφαρμογή συστήματος αυτομάτου ελέγχου. (€40.000)

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Προτείνονται:

η ένταξη έργου: Τεχνική έκθεση για την διαδικασία προέγκρισης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου Κνωσού για τη μελέτη και προετοιμασία υλοποίησης του Πάρκου Κνωσού. Η συνολική χωροταξική διευθέτηση της ευρύτερης περιοχής.

 • είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ανάδειξη της ιστορικότητας του αρχαιολογικού χώρου και την αξιοποίηση του στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου. (€30.000)
 • η ένταξη έργου: Ειδικό Χωρικό Σχέδιο Κνωσού. (€50.000 για το 2020 επί συνόλου €120.000)
 • η ένταξη έργου: Τεχνική έκθεση για την διαδικασία προέγκρισης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου Περιοχής Αεροδρομίου για την προετοιμασία της ένταξης στον αστικό ιστό και της αξιοποίησης των εκτάσεων που απελευθερώνονται μετά τη μετεγκατάσταση του αεροδρομίου. (€28.000)
 • η ένταξη έργου: Ειδικό Χωρικό Σχέδιο Περιοχής Αεροδρομίου. (€50.000 για το 2020 επί συνόλου €100.000)

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Προτείνονται:

 • η ένταξη μελέτης master plan και διοίκησης έργου για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη μετάβαση σε μια ευφυή πόλη. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να συγκροτηθεί πλατφόρμα συνεργασίας του συνόλου των φορέων της πόλης για να αναπτυχθεί συντονισμός στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση με αξιοποίηση όλων των τοπικών δυνατοτήτων. (€90.000 για το 2020 επί συνόλου €350.000 σε βάθος τετραετίας).
 • η ένταξη μελέτης τη διαμόρφωση νέου οργανογράμματος του Δήμου, τη δημιουργία νέων υπηρεσιακών μονάδων όπου απαιτείται και την παρακολούθηση της εφαρμογής του. (€70.000)

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Προτείνονται:

 • να ενταχθεί μελέτη για το συνολικό σχεδιασμό της ενεργειακής εξοικονόμησης στο Δήμο για το φωτισμό στους δημόσιους χώρους και την εκπόνηση τευχών δημοπράτησης. Η παρέμβαση θα έχει συνολικό και ολοκληρωμένο χαρακτήρα και θα εξεταστούν και συμπληρωματικές πηγές χρηματοδότησης. (€80.000)
 • η ένταξη έργου ασφαλτοστρώσεις εσωτερικής οδοποιίας (πέρα από τις υφιστάμενες πιστώσεις στο ΤΠ για το σύνολο το Δήμου) των ΔΕ Παλλιανής, Γοργολαΐνη, Τεμένους και των οικισμών Σκαλάνι και Βασιλειές του Δήμου Ηρακλείου με στόχο την άμεση αναβάθμιση του οδικού δικτύου. (€320.000)
 • η ένταξη έργου τσιμεντόστρωσης βασικών αγροτικών οδών των ΔΕ Παλλιανής, Γοργολαΐνη, Τεμένους και των οικισμών Σκαλάνι και Βασιλειές του Δήμου Ηρακλείου. (€320.000)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προτείνονται:

 • η ένταξη μελέτης για την ολοκληρωμένη ανάδειξη και συνολική διαχείριση των Τειχών που περιλαμβάνει την αποτύπωση τους καθώς και του περιβάλλοντα χώρου σε βάθος 100 μέτρων εκατέρωθεν, προτάσεις αποκατάστασης, στερέωσης και αξιοποίησης τον προσδιορισμό των αναγκαίων απαλλοτριώσεων και πρόγραμμα συντήρησης τους. (€102.387)
 • η ένταξη κυκλοφοριακής μελέτης παραλιακής με εξέταση εναλλακτικών σεναρίων κατά τμήματα υπογειοποίησης της και διευθέτησης της κυκλοφορίας από και προς τον ΟΛΗ. Η μελέτη θα περιλαμβάνει επίσης την εξέταση των αναγκών σε χώρους στάθμευσης την χάραξη δικτύων ποδηλατοδρόμων και την κίνηση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Το έργο είναι άμεσης προτεραιότητας συνδεόμενο με την ανάδειξη των Νεωρίων, την πρόσβαση της πόλης στην θάλασσα καθώς και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας που προκαλείται από τη λειτουργία του λιμανιού με στόχο τη ταχεία σύνδεση του ΟΛΗ με ανατολική και δυτική εθνική οδό. (60.000)
 • η ένταξη μελέτης υπογειοποίησης κυκλοφορίας σε τμήματα της Λ. Δημοκρατίας-Πλατείας Ελευθερίας-Αβέρωφ ώστε να συνδεθούν με την Λ. Ικάρου και την οδό Μποφώρ. (€40.000)
 • η ένταξη μελέτης για την κυκλοφορία των πατινιών στις οδούς του Δήμου. (€25.000)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια