Ηράκλειο

Υπόθεση 37 δημοτικών συμβούλων: «Δεν είχαμε δόλο, ούτε κάποιο συμφέρον»

Τι υποστηρίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ηρακλείου που διώκονται για το ΚΔΑΠ/ΑμεΑ

Στην υπερασπιστική γραμμή ότι δεν υπήρχε δόλος και συνεπώς δε στοιχειοθετείται η κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, που τιμωρείται με πειθαρχικές ποινές από 6 μήνες και έκπτωση από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου, κινείται το απολογητικό υπόμνημα που συνέταξε δικηγόρος του Δήμου Ηρακλείου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, η οποία έχει απευθύνει βαρύ κατηγορητήριο σε 37 δημοτικούς συμβούλους για την υπόθεσης της λύσης της εργολαβίας ΚΔΑΠ/ΑμεΑ στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Η εφημερίδα “Νέα Κρήτη”, μετά την αποκάλυψη της κλήσης σε απολογία των 37 δημοτικών συμβούλων, αποκαλύπτει σήμερα και το απολογητικό υπόμνημα που συντάχθηκε και υπογράφτηκε από την πλειοψηφία των εμπλεκομένων, καθώς υπήρξαν και εξαιρέσεις δημοτικών συμβούλων που έλαβαν παράταση για να απολογηθούν μεμονωμένα.


Βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζουν όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, πλην της παράταξης Κουράκη που ψήφισε λευκό, που δέχτηκαν να λυθεί η εργολαβία, αν και ο εργολάβος είχε ήδη κηρυχτεί έκπτωτος. Η ενέργεια αυτή έδωσε το νομικό αβαντάζ στον εργολάβο να προσφύγει στα δικαστήρια και να διεκδικεί χωρίς να έχει δουλέψει ούτε μία μέρα το ποσό των 233.000 ευρώ. Αυτό θεωρείται ζημιά για το Δημόσιο και η Αποκεντρωμένη καλεί σε απολογίες όσους ψήφισαν υπέρ μιας τέτοιας απόφασης, που έχει αποβεί σε βάρος του Δήμου Ηρακλείου.


Η “Νέα Κρήτη” αποκαλύπτει μέρος από το πεντασέλιδο απολογητικό υπόμνημα που συντάχθηκε και υπογράφτηκε από την πλειοψηφία των συμβούλων, καθώς υπήρξαν και εξαιρέσεις που ζήτησαν να απολογηθούν όχι διά του ομαδικού υπομνήματος αλλά με ατομικό. Να υπενθυμίσουμε ότι η Τεχνική Υπηρεσία είχε κηρύξει έκπτωτο τον εργολάβο, όμως το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε την ένσταση του εργολάβου με βάση γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ “ενοχοποιούν” την Υπηρεσία που δεν είχε απαντήσει σε αίτημα του αναδόχου για διάλυση της εργολαβίας εντός διμήνου, γεγονός που δεν τους έδινε άλλες επιλογές. Το ομαδικό υπόμνημα μεταξύ άλλων αναφέρει:


«Αρνούμαστε ότι τελέσαμε το αποδιδόμενο σε μας πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος αλλά και οποιοδήποτε άλλο.
Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. ελήφθη από μας για τους εξής λόγους:
1. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων είναι από τον νόμο (Ν. 4412/2016, άρθ. 160, παρ. 7) το καθ’ ύλην αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο που εκφράζει τη γνώμη του επί της ασκηθείσας ενστάσεως της αναδόχου προς το αποφασίζον επί της ενστάσεως όργανο του Δήμου (το Δ.Σ.). Η ως άνω γνώμη του είχε ιδιαίτερη βαρύτητα για τη διαμόρφωση της άποψής μας και περαιτέρω της ψήφου μας, ενόψει της απόφασης που θα λαμβάναμε ως μέλη του Δ.Σ. επί της ενστάσεως, δεδομένου ότι τα μέλη του οργάνου αυτού είχαν μεγάλη εμπειρία και ιδιαίτερες γνώσεις (τεχνικές, νομικές) επί του αντικειμένου της υποθέσεως (έκπτωση αναδόχου), για τους λόγους δε αυτούς συνταχθήκαμε με την εκφρασθείσα γνώμη του αρμόδιου οργάνου.


2. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου με την υπ’ αριθ. 487/2015 απόφασή του έκανε δεκτή κατά πλειοψηφία (με λευκές ψήφους της παράταξης Γ. Κουράκη) την υπ’ αριθ. πρωτ. 57809/18.5.2015 ένσταση της αναδόχου και με αυτή: «Δέχεται την αρ. πρωτ. 57809/18.5.2015 ένσταση της εταιρείας “Ευ. Φωτεινάκης ΑΤΕΕ”, αναδόχου του έργου “Αποκατάσταση και διαμόρφωση δημοτικού κτηρίου σε πολυδύναμο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δημιουργικής Έκφρασης”, κατά της υπ’ αρ. 51643/4.5.2015 απόφασης “Έκπτωσης αναδόχου” μετά τη διαβεβαίωσή της ότι θα υποβάλει αίτημα ματαίωσης διάλυσης της σύμβασης με τον Δήμο Ηρακλείου εντός τριών εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησης της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο ιστορικό της παρούσας» (ακριβής αντιγραφή από την απόφαση).
Ως πλειοψηφία του Δ.Σ. αποφασίσαμε την αποδοχή της ενστάσεως της αναδόχου για τη μη έκπτωσή της, απαιτώντας ως πρόσθετο όρο για διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος την υποβολή εκ μέρους της αναδόχου αιτήματος περί ματαίωσης διάλυσης της σύμβασης του έργου. Μετά τη διαβεβαίωση της αναδόχου ότι θα υποβάλει αίτημα ματαίωσης διάλυσης της σύμβασης του έργου με τον Δήμο Ηρακλείου εντός τριών εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Δ.Σ., η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. έλαβε την απόφαση αυτή, εκτιμώντας ότι έτσι θα προχωρούσε άμεσα η εκτέλεση του έργου αυτού από την ανάδοχο, χωρίς μάλιστα τον κίνδυνο απένταξης του έργου από το ΕΣΠΑ, οπότε και θα επιβαρυνόταν εξ ολοκλήρου ο Δήμος με τη δαπάνη εκτέλεσης αυτού. Με την απόφαση αυτή είχαμε ως στόχους 1) να μην απενταχθεί το έργο από το ΕΣΠΑ, 2) να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, 3) να μη λάβει η ανάδοχος τις εγγυητικές της επιστολές και 4) να μην υποστεί ο Δήμος καμία ζημία.
Η ανάδοχος υπέβαλε στη συνέχεια το αίτημα ματαίωσης διάλυσης της σύμβασης, πλην όμως έθεσε τους ίδιους αρχικούς όρους για την ανάληψη του έργου, οι οποίοι όμως δεν ήταν δυνατόν να γίνουν αποδεκτοί ως αντισυμβατικοί.
Το αρ. 62 παρ. 8 Ν. 3669/2008 αναφέρει ότι “στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται διαφορετικά, αν δεν εκδοθεί απόφαση μέσα σε δύο μήνες από την επίδοση της αίτησης στη διευθύνουσα υπηρεσία, θεωρείται ότι η αίτηση έγινε δεκτή. Η αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. Στις περιπτώσεις διάλυσης της σύμβασης, ο ανάδοχος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει να εγκριθεί η διενέργεια και της οριστικής παραλαβής μαζί με την προσωρινή, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου εγγύησης...” (το ίδιο και το άρθ.161 παρ. 8 Ν. 4412/2016). Με δεδομένο συνεπώς ότι είχε παρέλθει δίμηνο από την από 2/12/2014 αίτηση της αναδόχου για διάλυση της σύμβασης και η διευθύνουσα υπηρεσία δεν είχε εκδώσει απόφαση, θεωρείτο σύμφωνα με τον ως άνω νόμο ότι είχε γίνει δεκτή η αίτηση της αναδόχου για διάλυση. Η διάλυση της σύμβασης δεν προήλθε δηλαδή από τις δικές μας ενέργειες, αλλά είχε έτσι και αλλιώς προέλθει λόγω της παράλειψης της διευθύνουσας υπηρεσίας να απαντήσει εντός διμήνου στην αίτηση της αναδόχου. Επομένως, εμείς ως δημοτικοί σύμβουλοι εύλογα θεωρήσαμε ότι η πιο συμφέρουσα λύση για τον Δήμο ήταν να υποβάλει η ανάδοχος αίτημα ματαίωσης της διάλυσης της σύμβασης.


3. Σας γνωρίζουμε τέλος ότι αποκλειστική ευθύνη για τη διάλυση της επίδικης σύμβασης έργου καταλόγισε στην ως άνω ανάδοχο το Περιφερειακό Γραφείο Ρεθύμνης του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, στο υπ’ αριθ. πρωτ. ΣΕΕΔΔ/Ρ/57/16.4.2019 έγγραφό του (συνημμένο 5) προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου.


(...) Η υποκειμενική μας στάση σε καμία περίπτωση δεν περιείχε την πρόθεση παράβασης των καθηκόντων μας που απέρρεαν από την ιδιότητά μας ως μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε ο σκοπός μας ήταν να προσπορίσουμε στον εαυτό μας ή σε άλλον παράνομη υλική ωφέλεια εις βάρος του Δήμου που υπηρετούμε. Εξάλλου αυτό δεν ήταν και αντικειμενικά δυνατόν να γίνει, διότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ψηφίσαμε ήταν μη οριστική, αφού προσβαλλόταν με τα προβλεπόμενα από τον νόμο ένδικα μέσα και βοηθήματα και ήταν διαπαραταξιακή (ψήφισαν δημοτικοί σύμβουλοι διαφόρων παρατάξεων), πράγμα που εξαλείφει κάθε τυχόν υπόνοια περί δόλου, όλων ημών των δημοτικών συμβούλων διαφορετικών παρατάξεων, να παραβούμε τις κείμενες διατάξεις των νόμων για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων με τον προσπορισμό παράνομου οφέλους σε τρίτους εις βάρος του Δήμου.
Συνεπώς από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η εξωτερική μας συμπεριφορά, όπως περιγράφηκε παραπάνω, δεν πληροί την αντικειμενική υπόσταση ουδενός πειθαρχικού παραπτώματος, ο δε ψυχισμός μας, που αποτέλεσε το κίνητρο της λήψης της ανωτέρω μη οριστικής απόφασης του Δ.Σ., ήταν σε άμεσο σύνδεσμο με την εξυπηρέτηση και ΜΟΝΟ του δημόσιου συμφέροντος του Δήμου και των δημοτών μας, και συνίστατο στην άμεση εκτέλεση και αποπεράτωση του έργου και στη μη απένταξή του από το ΕΣΠΑ, οπότε και θα επιβαρυνόταν εξ ολοκλήρου ο Δήμος με τη δαπάνη εκτέλεσης αυτού.
Στην υπό κρίση περίπτωση δε συντρέχουν στο πρόσωπο καθενός από μας οι προαναφερθείσες αντικειμενικές και υποκειμενικές προϋποθέσεις της τέλεσης του πειθαρχικού παραπτώματος της παράβασης καθήκοντος κατά τη λήψη και ψήφιση της με αριθ. 487/2015 αποφάσεως του Δ.Σ. που μας αποδίδεται.
Εκτιμούμε ότι συμβάλαμε με το παρόν στη διασάφηση του θέματος και έχοντες την πλήρη πεποίθηση και απόλυτη βεβαιότητα ότι ουδείς από μας διέπραξε οποιαδήποτε πειθαρχικά κολάσιμη από τον νόμο πράξη ή παράλειψη και δη της παράβασης καθήκοντος που μας αποδίδεται κατά τη λήψη και ψήφιση της με αριθ. 487/2015 αποφάσεως του Δ.Σ.


Δεν έχουμε διαπράξει το πειθαρχικό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που μας αποδίδεται, αφού αποφασίσαμε και ψηφίσαμε τη με αριθ. 487/2015 απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με τη γνώμη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου (Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων) με σκοπό την άμεση εκτέλεση και ολοκλήρωση του ως άνω έργου».

Σχόλια