Ηράκλειο

Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του Ηρακλείου

Οι προσλήψεις θα γίνουν από τον Δήμο για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Αιτήσεις για τις 59 θέσεις εργασίας με χρονικό ορίζοντα 11 μηνών στον Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας Ηρακλείου μπορούν να καταθέτουν έως την Παρασκευή 12 Ιουλίου οι ενδιαφερόμενοι. Οι 59 προσλήψεις, για τις οποίες αναμένεται να εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον, θα γίνουν από τον Δήμο για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και αφορούν σε διάφορες ειδικότητες, από βρεφονηπιοκόμους μέχρι εργάτες καθαριότητας και οδηγούς...

Αναλυτικότερα, προχθές βγήκε ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 59 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ “Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής-Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου”, που εδρεύει στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΣΟΧ.6 (www.asep.gr), συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, στο κτήριο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, που βρίσκεται στην οδό Μάρκου Παπαδοπούλου 4, Τ.Κ. 71.202 (κατά τις ώρες από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι).

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 10 ημερολογιακές ημέρες και άρχισε από χθες Τετάρτη 3 Ιουλίου, ενώ θα διαρκέσει μέχρι και τις 12 Ιουλίου.

Πώς, όμως, κατανέμονται όμως οι 59 προσλήψεις συμβασιούχων από τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ με χρονικό ορίζοντα εργασίας μέχρι 11 μήνες; Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι 25 από τις 59 θέσεις αφορούν σε θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βρεφονηπιοκόμων. Άλλες 18 θέσεις είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων. Στις προσλήψεις περιλαμβάνονται 3 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγείρων, καθώς επίσης και 13 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών Καθαριότητας. Και για τις 59 προσλήψεις, η σύμβαση εργασίας που θα συναφθεί θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης (όχι πριν την 1η/9/2019) έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31ης/7/2020).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως, σε κάθε περίπτωση, ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στα καταστήματα της υπηρεσίας μας, καθώς και στον ιστότοπο της υπηρεσίας μας www.dopafmai.gr, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ».

 

Σχόλια