Ηράκλειο

233.000 ευρώ ζητά ο εργολάβος του ΚΔΑΠ-ΑμεΑ από τον Δήμο

Εξηγήσεις ζητούν οι ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης - Η Διευθύνουσα Υπηρεσία κήρυξε έκπτωτο τον ανάδοχο, αλλά η εισήγηση άλλαξε από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου

Νέες “φωτιές” ανάβει στη δημοτική Αρχή Ηρακλείου, αλλά και στην πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ένα έγγραφο, που έφτασε στις 17 Απριλίου προσωπικά στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο, όπως αποδεικνύεται από το ρεπορτάζ της εφημερίδας μας, είναι σε γνώση ενός τμήματος της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι όμως σε όλους, παρότι η αναφορά στο έγγραφο περιγράφει με σαφήνεια ότι θα έπρεπε να ενημερωθούν όλα τα μέλη του Δ.Σ. που υπερψήφισαν την απόφαση 487 του 2015!

Το έγγραφο αποστέλλεται από τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς και ειδικότερα από το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, και επί της ουσίας ζητούνται εξηγήσεις πάνω σε μια σοβαρή πτυχή της υπόθεσης με επίκεντρο το περίφημο ΚΔΑΠ-ΑμεΑ, που μετά από αποκατάσταση και διαμόρφωση δημοτικού κτηρίου επί της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου θα λειτουργούσε ως πρότυπο κέντρο του είδους. Το έργο είχε μελετηθεί και είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 1,6 εκατ. ευρώ, επί προηγούμενης δημοτικής Αρχής, είχε δημοπρατηθεί και ανακηρυχθεί ανάδοχος.

Στη συνέχεια και με την ανάληψη της δημοτικής Αρχής από την πλειοψηφία του Βασίλη Λαμπρινού, το έργο οδηγήθηκε στην απένταξη, με αποτέλεσμα να χαθούν και τα κονδύλια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και τελικά μετά την κατακραυγή γι’ αυτή την απώλεια σε έτοιμο προς εκτέλεση έργο, η παρούσα δημοτική Αρχή το ενέταξε στη νέα προγραμματική περίοδο. Πλην όμως, όπως αποδεικνύεται από το έγγραφο που αποκαλύπτει σήμερα η “Νέα Κρήτη”, εκείνη ακριβώς την περίοδο συνέβη και ένα γεγονός με απρόβλεπτες συνέπειες μέχρι και σήμερα, με επιβάρυνση δικαστικών διενέξεων για τον Δήμο, ως συνέπεια αποφάσεων της πλειοψηφίας, να αγνοήσει εισηγήσεις και ενέργειες τότε της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, υπηρεσίας του Δήμου δηλαδή, και να δικαιώσει τον τότε ανάδοχο του έργου, που εξαιτίας αυτής της απόφασης ακόμη και σήμερα εγείρει αξιώσεις από τον Δήμο.

Το αποκαλυπτικό έγγραφο των επιθεωρητών

Στο έγγραφό τους οι επιθεωρητές-ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης, με ημερομηνία 16/04/2019, που ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου παραλαμβάνει στις 17/04/2019, αποκαλύπτουν ότι «μετά τον έλεγχο των διαλαμβανομένων στον φάκελο της υπόθεσης και τη σχετική αλληλογραφία και τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

Η ανάδοχος εταιρεία, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, αν και είχε ενημερωθεί για όλα τα συμβατικά τεύχη, ζητούσε τροποποιήσεις επί της εγκεκριμένης μελέτης του έργου, θέτοντάς τις ως προϋπόθεση για την έναρξη του έργου. Ακολούθως, τρεις μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ανάδοχος εταιρεία με το από 02/12/2014 έγγραφο (αριθμ. πρωτ. Δήμου Ηρακλείου 181226/03-12/2014) ζήτησε τη διάλυση της σύμβασης, επειδή με “υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής και κυρίου του έργου έχει καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008”.

Η αναφερόμενη στην καταγγελία υπαιτιότητα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας δε διαπιστώνεται, δεδομένου ότι η ανάδοχος εταιρεία είχε παραλάβει με τη δημοπράτηση του έργου, πριν την υπογραφή της σύμβασης με τον Δήμο Ηρακλείου, όλα τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης.

Αντιθέτως, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα έγγραφα-στοιχεία και τις αντίστοιχες αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις όλων των αποφαινόμενων οργάνων του έργου, αποδεικνύεται ότι η ανάδοχος ευθύνεται για τη μη εκτέλεση του έργου, καθώς ουδέποτε εγκαταστάθηκε στο έργο, ούτε και εκτέλεσε τις συμβατικές υποχρεώσεις της, παρότι είχε συμμετάσχει στη δημοπρασία, δίχως επιφύλαξη ως προς την πληρότητα της μελέτης. Συνεπώς στερείται νομιμότητας η υπ’ αριθμ. 181126/03-12-2014 αίτηση διάλυσης της σύμβασης που κατατέθηκε από την ανάδοχο, διότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής και κυρίου του έργου, για την καθυστέρηση έναρξης των εργασιών περισσότερο από τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008.

Άλλαξε η εισήγηση

Το έγγραφο του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στη συνέχεια αποκαλύπτει: «Δεδομένου ότι η ανάδοχος εταιρεία δε συμμορφωνόταν με τις συμβατικές της υποχρεώσεις και εξακολουθούσε να εμμένει στις απόψεις της, η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου) προχώρησε στην κήρυξη έκπτωτου αναδόχου με την υπ’ αριθμ. 51463/29-04-2015 έγγραφο. Σε απάντηση, η ανάδοχος κατέθεσε την 57809/18-05-2015 ένσταση στην προϊσταμένη Αρχή για ακύρωση της απόφασης έκπτωσής της.

Κατόπιν αυτών, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 266/πρακτικό 9/15-07-2015 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, το οποίο κατά πλειοψηφία γνωμοδότησε “...υπέρ της αποδοχής της ένστασης της αναδόχου, γιατί δεν εκδόθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός της νόμιμης δίμηνης προθεσμίας απορριπτική απόφαση επί της αιτήσεως της αναδόχου για τη διάλυση της εργολαβίας και συνεπώς η αίτηση διάλυσης θεωρείται ότι έγινε δεκτή”.

Ακολούθως, το Δημοτικό Συμβούλιο με την 487/2015 απόφασή του έκανε δεκτή κατά πλειοψηφία τη με αριθμ. πρωτ. 57809/18-05-2015 ένσταση της εταιρείας “... ΑΤΕΕ”, αναδόχου του έργου “Αποκατάσταση και Διαμόρφωση Δημοτικού Κτηρίου σε Πολυδύναμο Κέντρο Επιμόρφωσης Δημιουργικής Έκφρασης” κατά της υπ’ αριθμ. 51643/04-05-2015 απόφασης “Έκπτωσης Αναδόχου”, μετά τη διαβεβαίωσή της (σ.σ. της αναδόχου) ότι θα υποβάλει αίτημα ματαίωσης διάλυσης της σύμβασης με τον Δήμο Ηρακλείου εντός τριών εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο ιστορικό της παρούσας.

Η εν λόγω γνωμοδότηση για ακύρωση της απόφασης έκπτωσης, από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, εκδόθηκε εσφαλμένα, καθώς δε συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008 για αναδοχή του αιτήματος διάλυσης.

Επί των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τις απόψεις της υπηρεσίας σας.

Επιπρόσθετα, παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των μελών του Δ.Σ. που ψήφισαν θετικά κατά τη λήψη της 487/2015 απόφασής του (εκτός από εκείνων που ενδεχομένως έχουν παραιτηθεί από την ιδιότητά τους ως δημοτικοί σύμβουλοι), προκειμένου, εφόσον το επιθυμούν, να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Τέλος, παρακαλούμε όπως έχουμε την απάντησή σας εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη του παρόντος εγγράφου».

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ;

Η αντίδραση του Δήμου και οι απαιτήσεις του αναδόχου

Το έγγραφο των επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης αποκαλύπτει ότι ουσιαστικά, ενώ η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων κήρυξε έκπτωτο τον ανάδοχο, τελικά η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, με εισήγηση της δημοτικής Αρχής τότε, ανέτρεψε την “έκπτωση” και ήρθε σε συμβιβασμό με τον ανάδοχο, με τη δέσμευσή του να μη διαλύσει την εργολαβία.

Κατά πληροφορίες, η συμφωνία προέβλεπε τότε και ένα αντίτιμο 15 χιλιάδων ευρώ, προκειμένου να απεμπλακεί χωρίς άλλες συνέπειες με σχετικό πρακτικό αποδεκτό και από την πλευρά του. Στη σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η απόφαση είναι η 487/2015, που ελήφθη κατά πλειοψηφία στις 16 Ιουλίου του 2015, με μόνο την παράταξη τότε Γιάννη Κουράκη να ψηφίζει “λευκό”.

Στο έγγραφο στις 16/04/2019 όμως του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης αναγράφεται ευκρινώς προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η «παράκληση» να ενημερώσει τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που ψήφισαν υπέρ της μη έκπτωσης του εργολάβου, παρά την απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Δήμου να τον κηρύξει έκπτωτο, προκειμένου, εφόσον το επιθυμούν, να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του θέματος.

Κατά πληροφορίες, ο πρόεδρος ενημέρωσε μεν αρκετά μέλη της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και τους επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, όσες τότε ψήφισαν την εισήγηση της πλειοψηφίας να μην κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος, αλλά όχι όλους όσοι υπερψήφισαν τότε την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2015, ανάμεσά τους δημοτικοί σύμβουλοι και αντιδήμαρχοι που σήμερα έχουν αποχωρήσει από τη “Δύναμη Πολιτών”. Αντίθετα, όσοι έχουν ενημερωθεί, αναμένουν και σχετικό απαντητικό κείμενο προς το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που συντάσσεται από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, στο οποίο αν συμφωνήσουν θα αποσταλεί από κοινού.

Το πιο εντυπωσιακό όμως στην όλη υπόθεση είναι ότι η συγκεκριμένη απόφαση που πήρε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της δημοτικής Αρχής τον Ιούλιο του 2015 και κόντρα στην εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δήμου, που κήρυξε έκπτωτο τότε τον ανάδοχο του έργου, κατά πληροφορίες, είναι ένα από τα νομικά επιχειρήματα του αναδόχου ακόμη και σήμερα στην προσφυγή του στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων, όπου αξιώνει αποζημίωση 233.000 ευρώ από τον Δήμο Ηρακλείου, για ένα έργο (κτήριο ΚΔΑΠ-ΑμεΑ) του οποίου χάθηκε η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, στην πρώτη περίοδο κιόλας διακυβέρνησης του Δήμου από τη νυν δημοτική Αρχή, και δεν εκτελέστηκε καν!

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια