Ηράκλειο

Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα για Εργαζομένους στον κλάδο των ΤΠΕ

Dp Studies: Τι περιλαμβάνει η πράξη και ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», υλοποιείται η Πράξη με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η Πράξη περιλαμβάνει:

- Την υλοποίηση Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης στο νομό Ηρακλείου, για 14 εργαζόμενους/ες του ιδιωτικού τομέα, σε θεματικά αντικείμενα του τομέα Τ.Π.Ε. για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα υποστηρίξουν την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος.

- Την Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν οι εργαζόμενοι/ες από το φορέα πιστοποίησης UNICERT, φορέα διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024.

Δωρεάν για τις επιχειρήσεις

- Οι επιχειρήσεις που θα στείλουν τους εργαζόμενους τους για να εκπαιδευτούν, δεν έχουν κανένα απολύτως κόστος

- Η Εκπαίδευση θα γίνει εκτός ωραρίου

Εκπαιδευτικό επίδομα για τους συμμετέχοντες

- Οι συμμετέχοντες, με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 450€ μικτά (5€ / ώρα κατάρτισης).

Πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποιήσεις

Το αντικείμενο κατάρτισης των προγράμματος που θα υλοποιηθεί, είναι:

 1. Νέες τεχνολογικές προκλήσεις στην ειδικότητα Τεχνικός Η/Υ και Δικτύου, διάρκειας 90 ωρών (66 ώρες θεωρία και 24 ώρες πρακτική άσκηση με case studies).

Πιστοποίηση: Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων (Computer & Network Technician).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι οι οποίοι:

- Είναι εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται, και

- Είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).

Πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων

Για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης, και για την υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Εκπαιδευτικού Ομίλου dp studies στην οδό Κορωναίου 4 Ηράκλειο ή στην οδό Μελίνας Μερκούρη 64 Ηράκλειο.

 • Τηλέφωνο: 2810.24.00.24, 2810.313.603 (από τις 10:00 έως 22:00).

 • Email: dpstudies@gmail.com

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: έως Πέμπτη 18/04/2019.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 1. Αίτηση Συμμετοχής

 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας

 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών

 4. Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοτικής κατάστασης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο απ’ όπου θα προκύπτει η ιδιότητα του εργαζόμενου, που πρέπει να έχουν όλοι οι υποψήφιοι/ες

 5. Αντίγραφο της σύμβασης εργασίας

 6. Βεβαίωση χρόνου (ημερών ασφάλισης) εξαρτημένης εργασίας, που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα – ΙΚΑ (όπου αναγράφονται το ΑΜΑ και το ΑΜΚΑ του υποψήφιου ωφελούμενου)

 7. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο όπου αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του υποψήφιου ωφελούμενου.
 8. Υπεύθυνη Δήλωση που βεβαιώνει ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Επειδή οι θέσεις για το Νομό Ηρακλείου είναι περιορισμένες (14 θέσεις), θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια