Ηράκλειο

Στις «ράγες» η νέα μονάδα απορριμμάτων Χερσονήσου

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του έργου, ύψους 46,2 εκατ. ευρώ, με φόρμουλα τον ανταγωνιστικό διάλογο

Μετά τη νέα ολοκληρωμένη μονάδα απορριμμάτων στο Αμάρι, όπου στο πλαίσιο της πετυχημένης δημοπράτησης από τον ΕΣΔΑΚ κατατέθηκαν τέσσερις προσφορές που είναι υπό αξιολόγηση, στις... “ράγες” προς υλοποίηση μπαίνει ένα ακόμα μεγάλο έργο διαχείρισης απορριμμάτων στην Κρήτη. Ο λόγος για τη νέα μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων στη Χερσόνησο, ένα μεγάλο έργο ύψους 46,2 εκατ. ευρώ(μαζί με τον ΦΠΑ), για το οποίο προκηρύχτηκε ο σχετικός διαγωνισμός από τον ΦΟΔΣΑ Β. Πεδιάδος.


Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο διαγωνισμός έχει ως βασική “συνταγή” τον λεγόμενο ανταγωνιστικό διάλογο, όπως ισχύει (μέχρι νεωτέρας τουλάχιστον) και στην περίπτωση των δύο διαγωνισμών του μεγάλου έργου ανακατασκευής του ΒΟΑΚ.


Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι στην α' φάση του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενες τεχνικές εταιρείες ή κοινοπραξίες θα υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής. Κατόπιν ο αρμόδιος φορέας του έργου, δηλαδή ο ΦΟΔΣΑ Β. Πεδιάδος, θα αξιολογήσει τις αιτήσεις συμμετοχής, τις προδιαγραφές των ενδιαφερόμενων “μνηστήρων” του έργου, και όσες προκριθούν στην αξιολόγηση θα κληθούν στην επόμενη, β' φάση, του διαγωνισμού να υποβάλουν δεσμευτικές πια προσφορές, ώστε να πάμε στον ανάδοχο του σημαντικού περιβαλλοντικού έργου.
Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την α' διαγωνιστική φάση έχει οριστεί για τις 25 Απριλίου 2019. Το έργο που βγήκε σε ανοιχτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, αφορά στο σύνολο των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, τεχνικής διαχείρισης και δοκιμαστικής λειτουργίας νέας μονάδας μηχανικής διαλογής σύμμικτων αστικών αποβλήτων (ΑΣΑ) και κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος.

Η απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, «ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης α’ φάσης. Ο ανταγωνιστικός διάλογος αφορά την επιλογή αναδόχου για την κατάρτιση δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο “Κατασκευή Μονάδας Μηχανικής Διαλογής και Κομποστοποίησης του Οργανικού Κλάσματος στον Δήμο Χερσονήσου - Λειτουργία μονάδας”, εκτιμώμενης αξίας 33.840.991,46 ευρώ προ ΦΠΑ και 46.221.391,46 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης και προ ΦΠΑ, για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία αποσφράγισης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 25η/04/2019 και ώρα 11 π.μ.».

Το αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο σύμβασης είναι το σύνολο των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, τεχνικής διαχείρισης και δοκιμαστικής λειτουργίας της Μονάδας Μηχανικής Διαλογής Σύμμικτων Αστικών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και Κομποστοποίησης του Οργανικού Κλάσματος, καθώς και η λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας Μηχανικής Διαλογής Σύμμικτων Αστικών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και Κομποστοποίησης του Οργανικού Κλάσματος και του ΧΥΤΑ/Υ, για τρία έτη, με δικαίωμα της αναθέτουσας Αρχής προαίρεσης για επιπλέον τρία έτη.
Η συνολική δυναμικότητα των αποβλήτων που θα επεξεργάζεται η Μονάδα Χερσονήσου ανέρχεται σε 72.400 tn ετησίως (10.000 tn/y ανακυκλώσιμα υλικά, 26.900 tn/y προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και 35.500 tn/y σύμμικτων ΑΣΑ).
Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, «η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε: α) 18 μήνες για την ολοκλήρωση όλων των κατασκευαστικών εργασιών της μονάδας, β) 6 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας, γ) τρία (3) έτη για τη λειτουργία της μονάδας, δ) επιπλέον τρία (3) έτη για τη λειτουργία της μονάδας», εφόσον η αναθέτουσα Αρχή ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα προαίρεσης.

Το προφίλ της νέας μονάδας

Σύστημα δημοπράτησης στον συγκεκριμένο διαγωνισμό είναι ο ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρο 30 του Ν. 4412/2016). Ο ανταγωνιστικός διάλογος θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:


- Α’ φάση: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής.
- Β’ φάση, στην οποία θα συμμετάσχουν όσοι προεπιλέχθηκαν κατά την Α’ φάση, και η οποία αποτελείται από το Στάδιο 1 “Πρόσκληση συμμετοχής στον διάλογο” και από το Στάδιο 2 “Πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών”.
Η νέα μονάδα μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης οργανικού κλάσματος Χερσονήσου θα καλύψει ουσιαστικά τις ανάγκες της Ανατολικής Κρήτης και θα δέχεται:
* 10.000 τόνους/έτος ανακυκλώσιμα υλικά από τον δ. Χερσονήσου,
* 26.900 τόνους προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα από τους δήμους Ηρακλείου, Βιάννου, Μίνωα Πεδιάδας, Χερσονήσου, Αγ. Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου,
* 35.500 τόνους σύμμικτων ΑΣΑ από τους δήμους Βιάννου, Μίνωα Πεδιάδας, Χερσονήσου, Αγ. Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.
Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τις ακόλουθες μονάδες/χώρους:
- Μονάδα/χώρος υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων ΑΣΑ, που υπολείπονται μετά από εφαρμογή δράσεων διαλογής στην πηγή.
- Μονάδα/χώρος υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών.
- Μονάδα/χώρος υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης προδιαλεγμένων στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών.
- Μονάδα/χώρος μηχανικής επεξεργασίας των σύμμικτων ΑΣΑ, προς διαχωρισμό οργανικού/βαρέως και μη οργανικού/ελαφρού κλάσματος, με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και τον διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς κομποστοποίηση.
- Μονάδα/χώρος μηχανικής επεξεργασίας του προδιαλεγμένου κλάσματος ανακυκλώσιμων υλικών, προς ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών.
- Μονάδα κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών προς παραγωγή CLO και compost, αντίστοιχα.
- Μονάδα εξευγενισμού-ραφιναρίας του κομποστοποιημένου υλικού, ώστε να παραχθεί κομπόστ συγκεκριμένων προδιαγραφών.
- Μονάδα ωρίμασης του κομποστοποιημένου υλικού (CLO και compost).
- Χώρο προσωρινής αποθήκευσης παραγόμενων προϊόντων.
- Μονάδες περιβαλλοντικής προστασίας, για την επεξεργασία των παραγόμενων αερίων ρύπων.

(φωτογραφία αρχείου)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια