Ηράκλειο

Ομάδα τεχνικών συμβούλων με τίμημα 2,7 εκατομμύρια ευρώ στην Περιφέρεια Κρήτης

Προσλαμβάνεται τεχνικός σύμβουλος με αμοιβή 2,7 εκατ. ευρώ για 36 μήνες, λόγω συνταξιοδότησης των μόνιμων υπαλλήλων

Μια ολόκληρη ομάδα μηχανικών, τεχνικού συμβούλου, θα εγκατασταθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, προκειμένου να ξεμπλοκάρει μελέτες και έργα που σήμερα “βαλτώνουν” στα συρτάρια γιατί δεν υπάρχουν λόγω συνταξιοδότησης μηχανικοί να τα “τρέξουν”.

Η ομάδα ιδιωτών μηχανικών θα εργαστεί για 36 μήνες και θα πληρωθεί με 2,7 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα τη διαδικασία για την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων έχει ήδη κινήσει η Περιφέρεια Κρήτης και η πρόσληψη ενός τέτοιου βοηθητικού προσωπικού κρίνεται απολύτως αναγκαία λόγω του μεγάλου φόρτου, των αυξημένων αναγκών για τις μελέτες των έργων και της συνταξιοδότησης προσωπικού της υπηρεσίας.

Να σημειωθεί ότι η Οικονομική Επιτροπή και το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κρήτης έχει ήδη εγκρίνει το αίτημα, ενώ έχει αποσταλεί αρμοδίως για δημοσίευση η πρόθεση προκήρυξης διαγωνισμού με προεκτιμώμενη αμοιβή 2.173.787,39 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, που φτάνει περίπου τα 2,7 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ.

Όπως αναφέρεται και στο σχετικό έγγραφο της Περιφέρεια Κρήτης, «πρόκειται για τεχνικό σύμβουλο για να υποβοηθήσει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης σε όλο το πλέγμα των δραστηριοτήτων της, και κυρίως σε τεχνικά και νομικά θέματα που αφορούν μελέτες, έργα, συντηρήσεις, προληπτικές ενέργειες αποσόβησης επικείμενων κινδύνων και προσαρμογή όλων των δραστηριοτήτων της στην άρτια και γρήγορη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος».

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας 36 μηνών, η ομάδα του αναδόχου θα εγκατασταθεί στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών στη Λασσαίας, ενώ θα υπάρχουν μηνιαία δελτία προόδου. Σύμφωνα με το αιτιολογικό της Περιφέρειας που έχει ήδη σταλεί προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο τεχνικός σύμβουλος θα υποβοηθά:

* Στη σύνταξη και ολοκλήρωση των φακέλων ανάθεσης μελετών και τεχνικών υπηρεσιών.

* Στην ολοκλήρωση και ωρίμανση των μελετών για την ανάθεση δημόσιου έργου.

* Στην επίβλεψη της εκπόνησης των μελετών για την ανάθεση δημόσιου έργου.

* Στην επίβλεψη κατά τη διάρκεια κατασκευής δημόσιου έργου.

* Στην επίλυση τεχνικών και λοιπών ζητημάτων τα οποία προκύπτουν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων.

Όπως είναι γνωστό, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει αρμοδιότητες για μελέτες, έργα και συντηρήσεις που απαιτούν τις δραστηριότητες ολόκληρου του φάσματος των μηχανικών.

Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια του μνημονίου αποχώρησαν από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση πολλοί ικανοί και έμπειροι τεχνικοί υπάλληλοι, ενώ αυξήθηκε κατά πολύ το αντικείμενο και ποσοτικά και ποιοτικά, προκαλεί καθυστερήσεις, και αυτό αποβαίνει σε βάρος της ποιότητας ζωής του πολίτη και της εθνικής οικονομίας.

Το έργο της υπηρεσίας είναι πολλαπλό και πολυσύνθετο και περιλαμβάνει έργα, μελέτες και προμήθειες, συντηρήσεις οδικού δικτύου και άλλων έργων, καθώς και θεσμοθετημένες αρμοδιότητες παροχής υπηρεσιών και βοήθειας σε άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ενδεικτικά ασχολείται με μελέτη και κατασκευή: φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών, δρόμων, γεφυρών, κτηρίων, λιμανιών, αποχετεύσεων, βιολογικών καθαρισμών, αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων κ.λπ.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι η προϊσταμένη Αρχή, ενώ τα τμήματα είναι οι διευθύνουσες υπηρεσίες. Επίσης στις δραστηριότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνεται και το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, ενώ αποτελεί ακόμη διευθύνουσα υπηρεσία για τα έργα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τα οποία το τελευταίο, ως προϊσταμένη Αρχή και κύριος του έργου, κατασκευάζει στη χωρική επικράτεια της περιφέρειας Κρήτης.

Οι μελέτες και τα έργα με τα οποία είναι επιφορτισμένη η υπηρεσία είναι κατά βάση σύνθετα, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που απαιτούν συντονισμό δραστηριοτήτων, τεχνικό προσωπικό πολλών ειδικοτήτων για κάθε μελέτη ή έργο, ταυτόχρονη παρακολούθηση και κατά κανόνα ειδικές γνώσεις σε κάποια πεδία των μελετών και έργων. Στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων, χωρίς καθυστερήσεις, και στην έντεχνη και ταχεία προώθηση του έργου της υπηρεσίας θα συμβάλει αποφασιστικά ο τεχνικός σύμβουλος της παρούσας σύμβασης.

Σύμφωνα με τους αρμοδίους η ανάθεση των θεμάτων αυτών σε τεχνικό σύμβουλο είναι μονόδρομος για να ξεμπλοκάρει η υπηρεσία. Ο τεχνικός σύμβουλος, προφανώς ένα γραφείο ή μια ομάδα μηχανικών, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένα προσόντα, καθηκόντων και δραστηριοτήτων, με σκοπό τη σύνταξη μελετών, την επίβλεψη και την ωρίμανση έργων προς δημοπράτηση, τη συντήρηση έργων, την αντιμετώπιση εξειδικευμένων ζητημάτων οποιασδήποτε φύσεως τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας κ.λπ.

Η παρουσία του τεχνικού συμβούλου θα λύσει προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τις ανωτέρω δραστηριότητες, οι οποίες απαιτούν “κλασικές” αλλά κυρίως ιδιαίτερες γνώσεις σε τεχνικά, νομικά, κοινωνικά και λοιπής φύσεως ζητήματα, χωρίς καθυστερήσεις, με εξοικονόμηση οικονομικών και φυσικών πόρων, με επιστημονική και τεχνολογική αρτιότητα.

Επίσης θα συμβάλει στην άμεση αντιμετώπιση ζητημάτων που έχουν σχέση με τη συντήρηση του οδικού δικτύου αλλά και άλλων έργων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.


Υπηρεσίες

Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο ανάδοχος θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

- Θα υποβοηθά την υπηρεσία στην εκπόνηση, τη συμπλήρωση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση των μελετών αυτής, παλαιών και νέων, θα συντονίζει για την παραγωγή αυτών με βάση τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας και θα μεριμνά και θα διασφαλίζει την ποιότητα των συντασσόμενων μελετών.

- Θα υποστηρίζει τον έλεγχο, σε όλα τα στάδια, των υποβαλλόμενων προς έγκριση μελετών που εκπονούνται από αναδόχους μελετητές, συντάσσοντας για κάθε περίπτωση φύλλα ελέγχου αυτών. Η σύνταξη των φύλλων ελέγχου θα γίνεται σε εύλογο χρόνο από την παράδοση από την υπηρεσία, ο οποίος θα προσδιορίζεται σε κάθε περίπτωση απ’ αυτήν.

- Κατά τον έλεγχο των μελετών, θα διερευνά και θα επισημαίνει θέματα τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν πριν τη δημοπράτηση του έργου και τα οποία μπορούν να επιφέρουν τυχόν καθυστέρηση στην υλοποίηση αυτού, όπως αρχαιότητες, συνάντηση έργων ΟΚΩ, απαλλοτριώσεις κ.λπ. Θα καταρτίζει δε χρονοδιάγραμμα επίλυσης των ανωτέρω σχετικών προβλημάτων.

- Θα υποστηρίζει, εφόσον αυτό του ζητηθεί από την υπηρεσία, τον έλεγχο των υποβαλλόμενων προς έγκριση χρονοδιαγραμμάτων, οργανογραμμάτων, ΠΠΕ κ.λπ., που υποβάλλουν οι ανάδοχοι μελετών ή έργων. Θα παρακολουθεί βάσει των εγκεκριμένων ως άνω στοιχείων (χρονοδιάγραμμα κ.λπ.) την πρόοδο εκπόνησης των μελετών ή την κατασκευή των έργων. Θα επισημαίνει τυχόν περιοχές ανησυχίας και θα εισηγείται στην υπηρεσία τις ακολουθητέες ενέργειες.

- Θα συμμετέχει, εφόσον αυτό του ζητηθεί από την υπηρεσία, στην προώθηση των διαδικασιών συντέλεσης των απαλλοτριώσεων. Αν απαιτείται, μετά από εντολή της υπηρεσίας, θα συμπληρώνει και θα τροποποιεί τους πίνακες και τα διαγράμματα κηρυχθείσας ή μη απαλλοτρίωσης και θα πράττει τα αναγκαία για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης και τις απαιτούμενες αλλαγές μετά την αναγνώριση των δικαιούχων απαλλοτρίωσης και την καταβολή του αντίστοιχου ποσού αποζημίωσης προς τους δικαιούχους.

- Με κατάλληλο λογισμικό και στα πλαίσια του συστήματος διοίκησης, θα καταρτίζει και θα ενημερώνει λεπτομερή προγράμματα με χρονική, τεχνική, οικονομική και χρηματοδοτική διάσταση για τις συνολικές δραστηριότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, τα οποία θα περιλαμβάνουν δραστηριότητες μελετών, κατασκευών, συντηρήσεων, απαλλοτριώσεων, οριοθετήσεων-διευθετήσεων ρεμάτων, μελέτες και εργασίες ΟΚΩ, διαδικασίες και μελέτες για τον προσδιορισμό του χαρακτήρα εκτάσεων σε σχέση με το δασικό ή μη αυτών, αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες κ.λπ., καθώς και τους διοικητικούς και λοιπούς περιορισμούς.

- Θα εντοπίζει και θα προβλέπει έγκαιρα πιθανά προβλήματα και κινδύνους καθυστέρησης.

- Θα ελέγχει τις μεθόδους του εργολάβου που κατασκευάζει το έργο.

- Θα παρακολουθεί σε 15νθήμερη βάση, με χρήση των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, την πρόοδο υλοποίησης των μελετών και των εργολαβιών. Θα υλοποιεί με δικά του μέσα και ύστερα από αποδοχή της υπηρεσίας (αν απαιτείται) ένα σύστημα αναφορών-εκθέσεων και πληροφόρησης, που θα του επιτρέπει τον αποτελεσματικό οικονομικό και φυσικό έλεγχο της προόδου των εργασιών, με τη βοήθεια οικονομικών δεικτών και την έγκαιρη σύνταξη των αιτήσεων πληρωμών από τους χρηματοδοτικούς φορείς.

- Θα επισημαίνει έγκαιρα τυχόν προβλήματα χρηματοδότησης μελετών, έργων και συντηρήσεων και θα προσδιορίζει και θα προτείνει τις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπισή των.

- Θα προτείνει τα κριτήρια και τη μεθοδολογία της διασφάλισης ποιότητας των μελετών και των έργων που πρέπει να εφαρμοστούν και θα ελέγχει την ενιαία εφαρμογή αυτών που θα προκριθούν στις αντίστοιχες μελέτες και έργα.

- Θα προγραμματίζει και θα υλοποιεί, μετά από σχετική εντολή της υπηρεσίας, ανεξάρτητο ποιοτικό έλεγχο των μελετών και των έργων, όπως των ηλεκτρονικών προγραμμάτων, υλικών, έτοιμων κατασκευών κ.λπ., σε ποσοστό μέχρι 10% επί των συμβατικών υποχρεώσεων των αναδόχων μελετητών και των αναδόχων κατασκευαστών των έργων, με σκοπό να εξασφαλιστεί η εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων των αναδόχων. Επίσης θα ελέγχει την εφαρμογή των κριτηρίων και της μεθοδολογίας που εφαρμόζουν οι ανάδοχοι για τη διασφάλιση της ποιότητας των μελετών και έργων. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, ο τεχνικός σύμβουλος της παρούσας σύμβασης θα χρησιμοποιεί το εργαστήριο του εκάστοτε αναδόχου μελετητή ή κατασκευαστή, αναφορικά με την τήρηση των διαδικασιών των ελέγχων που απαιτούνται σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης ή της εργολαβίας. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει στον τεχνικό σύμβουλο της παρούσας σύμβασης, κατά την απόλυτη κρίση της, και επιπλέον εργαστηριακούς ελέγχους. Οι έλεγχοι αυτοί θα διενεργούνται σε οποιοδήποτε κρατικό ή ιδιωτικό αναγνωρισμένο εργαστήριο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και θα αμείβονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο τιμολόγιο του ΚΕΔΕ.

- Θα ελέγχει, εφόσον αυτό του ζητηθεί από την υπηρεσία, τις πιστοποιήσεις των μελετών ή εργολαβιών.

- Αν προκύψουν προβλήματα κατά την εκπόνηση μελετών ή την κατασκευή των έργων, θα παρεμβαίνει προς τον αντίστοιχο ανάδοχο.

- Θα υποστηρίζει την υπηρεσία στην παραλαβή των μελετών ή των έργων.

- Θα παρακολουθεί τις δεσμεύσεις οι οποίες απορρέουν από τη χρηματοδότηση των μελετών και των έργων, από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και των άλλων χρηματοδοτικών φορέων και θα φροντίζει για την ικανοποίησή των.

- Θα συνδράμει την υπηρεσία στη σύνταξη πάσης φύσεως υπηρεσιακών μελετών σε όλα τα επίπεδα αυτών, όπως τεύχη, σχέδια, τεύχη δημοπράτησης κ.λπ.

- Θα συμμετέχει στην ωρίμανση υφισταμένων μελετών έως και του σταδίου της ανάθεσης της εργολαβίας κατασκευής.

- Θα επιλαμβάνεται, μετά από εντολή της υπηρεσίας, των διαδικασιών και ενεργειών συμπλήρωσης και ανανέωσης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ανανέωση ληγμένων ή μη Περιβαλλοντικών Όρων σε ολοκληρωμένα, ανολοκλήρωτα ή προς δημοπράτηση έργα.

- Θα συνδράμει την υπηρεσία σε διαδικασίες και ενέργειες και απαιτούμενα σχέδια και εκθέσεις σε σχέση με την υποβολή προς τη Δασική Υπηρεσία αιτήματος χαρακτηρισμού ή μη εκτάσεων, ως προς τη δασική τους ή μη διάσταση.

- Θα καταρτίζει και θα υλοποιεί, στο γνωστικό του αντικείμενο και στον χρόνο παροχής των υπηρεσιών, πρόγραμμα επιμόρφωσης του προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, αναφορικά με τις αρχές και την πρακτική της διαχείρισης των έργων και με τον χειρισμό του σχετικού λογισμικού που θα χρησιμοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης.

- Θα διαμορφώνει ηλεκτρονικό μητρώο κόστους των εργασιών και την παρακολούθηση του χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού των, μέσω ειδικού λογισμικού, όπως για παράδειγμα τα προγράμματα Primavera και MS Project.


Τι προβλέπει η σύμβαση: Οι υποχρεώσεις του τεχνικού συμβούλου

Στις υποχρεώσεις του τεχνικού συμβούλου-αναδόχου της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνονται:

* Η συμμετοχή του, υποστηρικτικά προς την υπηρεσία, στην άσκηση διοίκησης και επίβλεψης των μελετών, έργων και συντηρήσεων, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και τις γραπτές ή προφορικές εντολές της υπηρεσίας.

* Η συνεχής παρουσία των στελεχών στα γραφεία της υπηρεσίας ή στον τόπο εκπόνησης των μελετών ή εκτέλεσης των έργων ή συντηρήσεων, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και τις γραπτές ή προφορικές εντολές της υπηρεσίας.

* Ο εξοπλισμός του γραφείου του με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές φύλλων Α4 και Α3 με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, plotter για σχέδια Α0 με έγχρωμη εκτύπωση, τοπογραφικά όργανα (GPS, Γεωδαιτικό Σταθμό, χωροβάτη) και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για την άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και η συντήρηση αυτών και η προμήθεια των αναλώσιμων υλικών για τη λειτουργία των (μελάνια, χαρτί κ.λπ.).

* Κατάλληλο αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις του προσωπικού του στους τόπους που αναφέρονται οι εκπονούμενες μελέτες και που κατασκευάζονται τα έργα, καθώς και η συντήρηση και τα καύσιμα αυτού.

Σημειώνεται ότι όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται οι ανωτέρω υποχρεώσεις, όπως και κάθε άλλη υποχρέωση του αναδόχου, η οποία δεν αναφέρεται ρητά, είναι όμως αναγκαία για να ανταποκριθεί πλήρως στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβάνονται στις τιμές μονάδος της προσφοράς του και συνεπώς οι υποψήφιοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό της παρούσας σύμβασης οφείλουν τις δαπάνες αυτές να τις λάβουν υπόψη κατά την κατάρτιση της προσφοράς των.


Τι θα παραδώσει: Εκθέσεις προόδου και πεπραγμένα

Ο ανάδοχος τεχνικός σύμβουλος θα υποβάλει στην υπηρεσία:

- Παραδοτέα μετά την υπογραφή της σύμβασης χρονοδιάγραμμα, πρόγραμμα για τη διοίκηση και παρακολούθηση των μελετών, έργων και συντηρήσεων κ.λπ.

- Μηνιαίες εκθέσεις προόδου, αρχίζοντας από τον δεύτερο μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης. Είναι δυνατόν και ανάλογα με την εξέλιξη της παρούσας σύμβασης, κατόπιν αιτήματος του τεχνικού συμβούλου και έγκριση της υπηρεσίας, το σύνολον ή μέρος των εκθέσεων να υποβάλλονται, ως τριμηνιαίες, ανά τρίμηνο. Στις εκθέσεις αυτές θα παρουσιάζεται η πορεία υλοποίησης του έργου του, θα παρατίθενται τα ενδεχόμενα προβλήματα, οι προτεινόμενες λύσεις και ό,τι άλλο σχετικό με την υλοποίηση της σύμβασής του. Το ακριβές περιεχόμενο των εκθέσεων αυτών θα προσδιοριστεί με συνεργασία του τεχνικού συμβούλου και της υπηρεσίας. Επίσης ο τεχνικός σύμβουλος θα υποβάλει μηνιαίες εκθέσεις ή τριμηνιαίες, ως ανωτέρω, για την πορεία, τα προβλήματα και τις προτάσεις αντιμετώπισης αυτών, χωριστά για κάθε μελέτη, έργο ή δραστηριότητα που του έχει ανατεθεί από την υπηρεσία.

- Έκτακτες εκθέσεις, προτάσεις ή ενημερωτικά σημειώματα θα συντάσσει και θα υποβάλλει ο τεχνικός σύμβουλος στην υπηρεσία, για κάθε έκτακτο περιστατικό ή θέμα το οποίο απαιτεί άμεση ενέργεια, ή ήθελε ζητηθεί από την υπηρεσία, ή όποτε κρίνει ο τεχνικός σύμβουλος ότι απαιτείται.

- Εκθέσεις, προτάσεις, σχέδια, τεύχη και οτιδήποτε άλλο απορρέει από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως αυτές αναφέρονται σε άλλες παραγράφους και σημεία του παρόντος φακέλου και των λοιπών συμβατικών της παρούσας σύμβασης.

- Τελική έκθεση πεπραγμένων του, συνοδευόμενη από φάκελο με αντίγραφα όλων των κατά καιρούς εκθέσεων, εντός ενός μηνός από την ολοκλήρωση του συνόλου των υπηρεσιών του, στην οποία θα περιγράφονται ανακεφαλαιωτικά οι παραχθείσες υπηρεσίες και οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά του.

Όλες οι παραπάνω εκθέσεις (τακτικές, έκτακτες και τελική), τεύχη, σχέδια, σημειώματα κ.λπ. θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Σχόλια