Ηράκλειο

Σε άμεσες προσλήψεις προχωρά ο ΕΛ.Γ.Α.

Σε προσλήψεις προχωρά ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και το Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα, ο ΕΛ.Γ.Α. πρόκειται να προσλάβει άμεσα εποχικό προσωπικό 45 συμβασιούχων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων για τα Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Λάρισας και Πάτρας με απασχόληση έως 8 μήνες, προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν στη φυτική παραγωγή από τις συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εξομοιώνονται με αυτά των πλημμυρών.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του ΕΛ.Γ.Α., λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι με προϋπηρεσία στον ΕΛ.Γ.Α. και θα καταταγούν σύμφωνα με αυτήν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ είτε αυτοπροσώπως στην Κεντρική Διοίκηση /Δνση Διοικητικού καθώς και στα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α., είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: proslipseis@elga.gr, μέχρι την Πέμπτη 9 Αυγούστου, δηλώνοντας το Υποκατάστημα που επιθυμούν να εργαστούν.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν στο ίδιο έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ να δηλώσουν περισσότερα από ένα Υποκαταστήματα (Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Λάρισας και Πάτρας) καθορίζοντας σειρά προτίμησης.

Η ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά (ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα):

α) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,

β) Τίτλο σπουδών,

γ) Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Γεωπόνου που εκδίδονται από το ΓΕΩΤΕΕ.

δ) Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i)επεξεργασίας κειμένων ii)υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Τα πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα

Υπόδειγμα ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν: α) στην Κεντρική Διοίκηση και στα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. β) στο δικτυακό τόπο του ΕΛ.Γ.Α. (www. elga.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα την διαδρομή: Διαγωνισμοί Προσλήψεις Προσωπικού Εποχικό Προσωπικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής θα πρέπει η ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αφού σαρωθούν να αποσταλούν στη διεύθυνση: proslipseis@elga.gr . Για την επιβεβαίωση της παραλαβής θα αποστέλλεται σχετικό μήνυμα. Δεν απαιτείται η υποβολή των ίδιων εγγράφων σε φυσική μορφή.

Επισημάνσεις:

  1. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα για τη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών ζημιών στην φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο.
  2. Οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να μεριμνούν για τη μετάβασή τους στο χώρο παροχής της υπηρεσίας τους, διότι η Υπηρεσία δεν διαθέτει μεταφορικό μέσο για το σκοπό αυτό.
  3. Αποτελεί κώλυμα πρόσληψης για τον υποψήφιο η διατήρηση Καταστήματος Γεωργικών Φαρμάκων σε περιφερειακή ενότητα της γεωγραφικής δικαιοδοσίας του Υποκαταστήματος απασχόλησης
  4. Οι προσλαμβανόμενοι θα είναι στη διάθεση του Οργανισμού , ο οποίος θα καθορίζει κάθε φορά με απόφασή του το Περιφερειακό Υποκατάστημα στη γεωγραφική δικαιοδοσία του οποίου θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες, με έδρα την έδρα του Περιφερειακού Υποκαταστήματος.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια