Ηράκλειο

Αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς - Δείτε αν έγινε δεκτό το παιδί σας

Τέλος η αγωνία για εκατοντάδες γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε παιδικούς σταθμούς.

Δημοσιεύτηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τις εγγραφές και επανεγγραφές για βρέφη και νήπια στα ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου.

Προσοχή: Μόνο όσοι αναγράφονται με πράσινο χρώμα θα πρέπει να αποστείλουν σχετικό φάκελο δικαιολογητικών.

Ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να περιέχει την αίτηση εκτυπωμένη από το ηλεκτρονικό σύστημα και τα δικαιολογητικά που την συνοδεύουν θα πρέπει να αποδεικνύουν την μοριοδότηση της αίτησης. Ό,τι έχει δηλωθεί στην αίτηση, θα πρέπει να αποδεικνύεται.

Η αίτηση μπορεί να εκτυπωθεί,  κάνοντας σύνδεση στο ηλεκτρονικό σύστημα όπου επίσης αναγράφεται ο κωδικός της.

Στο πεδίο "Στοιχεία Δεύτερου Γονέα" που εμφανίζεται κατά την εκτύπωση της αίτησης, τα στοιχεία συμπληρώνονται δια χειρός.

Αποστολή Φακέλου Δικαιολογητικών:

Στον φάκελο με τα δικαιολογητικά θα πρέπει εκτός των άλλων να αναγράφεται ο Παιδικός Σταθμός για τον οποίο γίνεται η κατάθεση

Αποστολή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση:

ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Μάρκου Παπαδόπουλου 4 - Χανιώπορτα

Τ.Κ. 71202

Προθεσμία αποστολής φακέλου δικαιολογητικών:

Μέχρι και το Σάββατο 14/07/2018 και ώρα 24:00.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερτερούν της δυναμικότητας του Παιδικού Σταθμού και αν υπάρχει ισοβαθμία, θα γίνει μοριοδότηση με βάση το κριτήριο: Εισόδημα ανά Παιδί.

Εάν παρατηρηθεί ισοβαθμία ξανά, θα διενεργηθεί κλήρωση ενώπιων των ισοβαθμούντων γονέων.

Μπείτε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε εάν έγιναν δεκτά τα παιδιά σας.

Βρέφη:

file:///C:/Users/public1/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/3/ΒΡΕΦΗ_ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ_ΠΡΟΣ[159821].pdf

Νήπια:

file:///C:/Users/public1/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/3/ΝΗΠΙΑ_ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ_ΠΡΟΣ[159822].pdf

Σχόλια