Ηράκλειο

Αυτά τα θέματα θα συζητηθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Παγκρήτιας Τράπεζας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 30/5/2018 και με αριθμό 9 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού, τα μέλη της Τράπεζας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16 Ιουνίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00, στο συνεδριακό κέντρο της έδρας της στο Ηράκλειο (Λ. Ικάρου 5), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

  1. Έγκριση εγγραφής μελών

  2. Υποβολή και ανάγνωση του Ισολογισμού της χρήσης 2017, καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Συζήτηση επί του Ισολογισμού και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2017 (1/1/2017 – 31/12/2017) και απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
  1. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων χρήσης 2018

  2. Ορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 2018

  3. Έκδοση Ομολογιακού Δανείου

  4. Τροποποιήσεις των άρθρων 1, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 31 και 36 του Καταστατικού

  5. Έγκριση επιτροπής ελέγχου

  6. Αποζημιώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου

  7. Έγκριση συμμετοχής στην ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ

  8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 23η Ιουνίου 2018, ημέρα Σάββατο, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, θα επαναληφθεί την 30η Ιουνίου 2018, ημέρα Σάββατο, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από τη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση και στη λήψη αποφάσεων τα μέλη παρίστανται μόνο αυτοπροσώπως. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα – μέλη παρίσταται νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους.

Κατά την προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου στοιχείου (διαβατηρίου ή δημοσίου εγγράφου) που να αποδεικνύει ασφαλώς την ταυτότητά τους.

Σχόλια