Ηράκλειο

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Αποκαλυπτική επιστολή: Οργανισμός - «δούρειος ίππος» για το Πολιτιστικό Κέντρο

Αποκαλυπτική επιστολή της ΔΕΠΤΑΗ στο Σκουρλέτη: Δίχως έλεγχο, δίχως ΑΣΕΠ, αλλά με... αμνηστία, γενναίες αποδοχές και αδιαφανείς διαδικασίες

Όταν πριν από δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ο πρόεδρος της ΔΕΠΤΑΗ έφερνε, με τη βοήθεια της αντιδημάρχου Πολιτισμού και την παρέμβαση στη συνεδρίαση του ίδιου του δημάρχου, την πρόταση να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ύπαρξης νομοθετικής ρύθμισης για έναν νέο φορέα (!) που θα αναλάμβανε να διαχειριστεί το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Ηρακλείου, ουδείς μπορούσε ένα αντιληφθεί την τροπή που θα έπαιρνε η όλη υπόθεση.

Η αλήθεια είναι ότι τότε όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης είχαν διατυπώσει ενστάσεις για το τι θα μπορούσε να κρύβει μια τέτοια πρόταση, από τη στιγμή μάλιστα που η μεν ΔΕΠΤΑΗ διαχειρίζεται εξαρχής το έργο, από την εξαγγελία του κιόλας τα πρώτα χρόνια μέχρι σήμερα που το έργο βρίσκεται - με μεγάλη καθυστέρηση βέβαια στα χρονοδιαγράμματα - στη β’ φάση ολοκλήρωσής του. Ακόμη χειρότερα, που ο νυν δήμαρχος για ένα μεγάλο διάστημα δήλωνε ότι κύριος του έργου είναι ο Δήμος και καν η ΔΕΠΤΑΗ (!).

Μάλιστα, η παράταξη της “Λαϊκής Συσπείρωσης”, οξύτερη όλων, διατύπωσε ακόμη και την αιχμή ότι ο νέος φορέας διαχείρισης μπορεί να αποδεικνυόταν η “κερκόπορτα” για εκχώρηση τελικά του ΠΣΚΗ σε ιδιώτη με κάποια τυπική “ομπρέλα” του Δήμου, μεταφέροντας εκεί τα όποια “κέρδη” και αφήνοντας τη “χασούρα” και τη συντήρηση στο Δήμο. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτουμε σήμερα, η υπόθεση παίρνει μια εντελώς θεαματική τροπή, η οποία αναμένεται να προκαλέσει νέο κύκλο συζητήσεων και αντιδράσεων, επαναφέροντας όμως και ένα διαχρονικό ερώτημα με άλλη μορφή τώρα, που εδώ και 1,5 χρόνο έχει θέσει η εφημερίδα “Νέα Κρήτη”.

 

Η αποκαλυπτική επιστολή

Στα χέρια μας έφτασε η επίσημη επιστολή του προέδρου της ΔΕΠΤΑΗ, η οποία απευθύνεται προς τον υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Σκουρλέτη, με θέμα “Φορέας διαχείρισης του Πολιτιστικού”.

Με την επιστολή αυτή προς τον υπουργό Εσωτερικών ο πρόεδρος της ΔΕΠΤΑΗ ζητά... νομοθετική ρύθμιση, για να συγκροτηθεί ένας νέος φορέας διαχείρισης του Πολιτιστικού υπό την αιγίδα του Δήμου.

Η εφημερίδα μας παραθέτει σημεία της επιστολής αυτούσια, προκειμένου ο καθένας να διαμορφώσει, πέραν των επισημάνσεων που διατυπώνουμε, τη δική του άποψη επί του θέματος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κείμενο του σχεδίου νόμου που ο πρόεδρος της ΔΕΠΤΑΗ επισύναψε στην επιστολή προς τον Παναγιώτη Σκουρλέτη είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνο που διένειμε ως ενημερωτικό στο Δημοτικό Συμβούλιο, και το οποίο όμως απεσύρθη αφού, όπως του ελέχθη, πρώτα θα έπρεπε να διαγνώσει αν μπορεί να “σταθεί” ένας τέτοιος νόμος και στη συνέχεια να φέρει ένα τέτοιο σχέδιο για έγκριση.

Σήμερα, όπως αποκαλύπτεται, χωρίς την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, το έχει επισυνάψει προς τον κ. Σκουρλέτη.

 

Τα επίμαχα άρθρα της επιστολής

Άρθρο 1

Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και επωνυμία “Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Κρήτης” (Cultural and Congress Center of Crete στην αγγλική γλώσσα), εφεξής ΠΣΚΚ, που εποπτεύεται από το Δήμο Ηρακλείου. Το ΠΣΚΚ δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα, ούτε στις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού, ούτε στις διατάξεις νια τις δημόσιες προμήθειες και τα δημόσια έργα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται ειδικότερα από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

Άρθρο 4

Το ΠΣΚΚ απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου και απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος και κάθε φόρο. άμεσο ή έμμεσο, εκτός από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εισφορά υπέρ τρίτου, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Οι συμβάσεις δωρεών, οι προς το ΠΣΚΚ επιχορηγήσεις, χορηγίες, επιδοτήσεις, χρηματικές παροχές, κληρονομιές, κληροδοσίες οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, απαλλάσσονται οπό κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Επιτρέπεται η παραχώρηση υπέρ του ΠΣΚΚ δωρεάν ή με αντάλλαγμα της χρήσεως κτηρίου του Δημοσίου ή Δήμου ή Κοινότητας ή άλλου ΝΠΔΔ για τη στέγαση υποκαταστημάτων του.

 

Άρθρο 8

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται. Στη θέση τού καλλιτεχνικού διευθυντή διορίζεται πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους, το οποίο έχει σημαντική καλλιτεχνική παρουσία στον ελληνικό και διεθνή καλλιτεχνικό χώρο, με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αποδοχές του καλλιτεχνικού διευθυντή, καθώς και το κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτόν κατά παρέκκλιση από κάθε σχετική, γενική ή ειδική, διάταξη. Έξοδα κίνησης και λοιπές λειτουργικές δαπάνες καταβάλλονται υποχρεωτικά πέραν των τακτικών αποδοχών. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής προΐσταται του διοικητικού διευθυντή και όλων των υπηρεσιών. Οι αρμοδιότητες του καλλιτεχνικού διευθυντή καθορίζονται με τον κανονισμό λειτουργίας του ΠΣΚΚ, που καταρτίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής με θητεία που διαρκεί όσο η θητεία του καλλιτεχνικού διευθυντή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι αποδοχές του. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του καλλιτεχνικού διευθυντή λήγει αυτοδικαίως και η θητεία του αναπληρωτή, χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης απαίτησης από οποιοδήποτε αιτία. Για τη θέση του αναπληρωτή καλλιτεχνικού διευθυντή επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους στον καλλιτεχνικό χώρο, προτεινόμενο από τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον οποίο επικουρεί και αναπληρώνει στα καθήκοντά του.

 

Άρθρο 9

Ο διοικητικός διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται. Στην ίδια απόφαση ορίζονται και οι αποδοχές του και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτόν. Στη θέση του διοικητικού διευθυντή ορίζεται πρόσωπο με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα οργάνωσης συναυλιών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Οι αρμοδιότητες του διοικητικού διευθυντή καθορίζονται με τον κανονισμό λειτουργίας του ΠΣΚΚ, που καταρτίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος.

 

Άρθρο 10

Το προσωπικό του ΠΣΚΚ διακρίνεται σε καλλιτεχνικό, διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό. Το καλλιτεχνικό προσωπικό και το τεχνικό με καλλιτεχνικές ειδικότητες του ΠΣΚΚ προσλαμβάνεται με απόφαση του καλλιτεχνικού διευθυντή και απασχολείται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ή σύμβαση έργου. Για τις ανάγκες κάθε καλλιτεχνικής εκδήλωσης του ΠΣΚΚ, ο καλλιτεχνικός διευθυντής μπορεί να αναθέτει τις σχετικές εργασίες σε φυσικό πρόσωπο ή φορέα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Για την αντιμετώπιση έκτακτων ή περιστασιακών αναγκών συγκεκριμένης καλλιτεχνικής εκδηλώσεως επιτρέπεται η επιπλέον πρόσληψη καλλιτεχνών με συμβάσεις έργου που λήγουν αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης για την οποία έγινε η πρόσληψη. Το λοιπό προσωπικό προσλαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με απόφαση του δημάρχου Ηρακλείου ή του περιφερειάρχη Κρήτης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΣΚΚ, δύναται να μετακινείται προσωπικό του Δήμου ή της Περιφέρειας και των νομικών προσώπων τους στον ΠΣΚΚ με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 15 του Νόμου 4257/2014. Το ΠΣΚΚ υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του Ν. 4440/2016 και στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί αποσπάσεων και μετατάξεων του δημόσιου τομέα.

 

«Ποιος κυβερνάει αυτόν τον Δήμο;»

Διαβάζοντας προσεκτικά την επιστολή, αρχικά δεν πιστεύαμε στα μάτια μας... Γιατί, αν δεν κάνουμε λάθος και θεσμικά, υπό κανονικές συνθήκες διοίκησης ενός Δήμου, με τον υπουργό Εσωτερικών, αυτόν δηλαδή που εποπτεύει τους φορείς της Αυτοδιοίκησης, δεν μπορεί να “συνομιλούν” οι κάθε πρόεδροι των Δημοτικών Επιχειρήσεων των ΟΤΑ.

Αντίθετα, είχαμε την εντύπωση, υπό κανονικές συνθήκες διοίκησης του Δήμου πάντα, ότι η δεοντολογία προς την κυβερνητική ιεραρχία επιβάλλει όπως με τους υπουργούς θα επικοινωνούν για αιτήματα οι ίδιοι οι επικεφαλής των ΟΤΑ, οι δήμαρχοι δηλαδή, οι οποίοι μάλιστα για να το πράξουν θα πρέπει να υπάρχει και σχετική σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών τους Συμβουλίων.

Στην περίπτωσή μας και εκ της επιστολής τού κ. προέδρου της ΔΕΠΤΑΗ, η οποία μάλιστα κοινοποιείται στη δημοτική Αρχή και σε πολλούς άλλους αποδέκτες, για το θέμα αυτό και ειδικά για τον τρόπο που διατυπώνεται με επίσημη επιστολή, που αφορά κοτζάμ σχέδιο νόμου (!!!) για νέο φορέα διαχείρισης στο ΠΣΚΗ, δεν προκύπτει ότι έχουν γνώση και σύμφωνη γνώμη ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε και ο κ. δήμαρχος!

Για το Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε σίγουροι, αφού η συγκεκριμένη επίσημη επιστολή-πρόταση του κ. προέδρου δεν εισήχθη σαν θέμα σε καμία συνεδρίαση. Για το ατόπημα ας ασχοληθούν οι παρατάξεις - δική τους δουλειά είναι.

Για τον κ. δήμαρχο όμως δε βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά ότι έχει άγνοια, όταν πριν δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σιγόνταρε τον πρόεδρο της ΔΕΠΤΑΗ ότι θα πρέπει να διερευνηθεί το θέμα, με ερώτηση στα αρμόδια υπουργεία. Βέβαια, από την ερώτηση, στην επιστολή που παραθέτουμε σήμερα, φτάσαμε σε κοτζάμ «σχέδιο νόμου», αν και η σύνταξή του είναι άλλο μνημείο προχειρότητας για ένα τόσο σοβαρό θέμα.

Αλλά, αν μεν το γνώριζε ο κ. δήμαρχος και το επέτρεψε, τότε έκανε ένα μεγάλο διαδικαστικό, πολιτικό και δεοντολογικό σφάλμα, με το οποίο επέδειξε ανευθυνότητα. Και είναι ανευθυνότητα το να επιλέγεις να... σφυρίζεις αδιάφορα σε μια τέτοια ενέργεια, η οποία εκθέτει ουσιαστικά τον ίδιο το Δήμο Ηρακλείου. Αν δεν το γνώριζε, τότε γιατί ο κ. πρόεδρος είναι ακόμα στη... θέση του;

Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν κυβερνάται έτσι ένας Δήμος και μάλιστα ο τρίτος σε μέγεθος στην Ελλάδα. Τέσσερα σχεδόν χρόνια στη δημοτική καρέκλα, δε μάθανε τίποτε;

 

Μνημείο προχειρότητας

Η επιστολή όμως του κ. προέδρου συνοδεύεται και από μια πρόταση για ένα... σχέδιο νόμου, η οποία είναι μάλλον πρόχειρη και αφελής, αν όχι... τραγική, αφού:

* Όπως φαίνεται από την επιστολή, ζητείται η έκδοση ειδικού νόμου για τη διαχείριση του ΠΣΚΗ, ενώ ήδη υπάρχει σε ΦΕΚ από το 1981 ανατεθειμένη η αρμοδιότητα διαχείρισης και λειτουργίας του ΠΣΚΗ στη ΔΕΠΤΑΗ! Ο κ. δήμαρχος, που στο παρελθόν διατέλεσε και μέλος της Επιτροπής που συνέταξε τη μελέτη για το ΠΣΚΗ, αυτό το γνωρίζει από τη δεκαετία του ’80. Είναι δυνατόν ο πρόεδρος της καθ’ ύλην αρμόδιας Δημοτικής Επιχείρησης για το έργο να το αγνοεί;

* Αυτή η διαδικασία για την έκδοση νόμου, αλλά και η ίδια η πρόταση για τη ρύθμιση είναι ανέφικτη, όχι μόνον γιατί δεν προβλέπεται, αλλά γιατί δεν υπάρχει ιστορικά κανένα προηγούμενο για δημοτικό φορέα. Υπάρχει μόνο ο Νόμος 2273/1994, αλλά για φορείς κρατικούς, οι οποίοι λειτουργούν υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού. Μήπως λοιπόν σκέφτονται να εκχωρήσουν το ΠΣΚΗ από το δημοτικό φορέα του Ηρακλείου στον οποίο υπάγεται, σε κρατικό φορέα που είναι υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού;

* Ο Νόμος 2273/1994 υπογράφεται από σχεδόν ολόκληρο το Κυβερνητικό Συμβούλιο, κάτι που καθιστά το εγχείρημα για να εκδοθεί «ειδικός νόμος» για το ΠΣΚΗ πρακτικά αδύνατο.

* Στην εισήγηση του προέδρου της ΔΕΠΤΑΗ δεν υπάρχει καμία αναφορά στη διαδικασία ψήφισης του νομοσχεδίου. Δηλαδή προτείνεται ένα σχέδιο νόμου, αλλά δε συνοδεύεται από αντίστοιχη εισηγητική έκθεση, ούτε αναφέρεται και η διαδικασία προώθησής του στη Βουλή, δηλαδή το ποιο υπουργείο θα το εισηγηθεί και με ποιες υπογραφές άλλων υπουργών θα κατατεθεί το νομοσχέδιο.

* Δεν υπάρχει επίσης καμία σχετική αιτιολογική μελέτη αναφορικά με τις δυνατότητες ή τις αδυναμίες του Δήμου Ηρακλείου για να εξεύρει κάποια άλλη λύση για το ΠΣΚΗ, ούτε και υπάρχει τεκμηριωμένη υποστήριξη της συγκεκριμένης επιλογής.

* Δεν υπάρχει, επίσης, καθόλου η άποψη των νομικών, ούτε αυτών της ΔΕΠΤΑΗ, ούτε και της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου για το επιχειρούμενο εγχείρημα.

 

Σχέδιο νόμου

Αρχικά πρέπει να επισημάνουμε, για όσους μετά από 8 χρόνια σκληρής μνημονιακής επιτήρησης στη χώρα δεν το έχουν αντιληφθεί κι ας επικαλούνται τα μνημόνια για το πενιχρό τους δημοτικό έργο, ότι δυστυχώς, εξαιτίας των μνημονίων, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν είναι επιτρεπτή η δημιουργία και νέων οργανισμών στο δημόσιο τομέα, οι οποίοι θα δημιουργούν και νέες θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν:

* Με αυτό το σχέδιο νόμου δημιουργούνται ανεξέλεγκτα δαπάνες, καθιερώνονται θέσεις εργασίας και παρακάμπτεται το ΑΣΕΠ (άρθρο 10).

* Δίδονται στον υπό σύσταση φορέα προκλητικά προνόμια, φορολογικές ατέλειες και διοικητική αυτοτέλεια (άρθρο 4).

* Ορίζονται αποδοχές συνεργατών (καλλιτεχνικός και διοικητικός διευθυντής (άρθρα 8 & 9) πάνω και πέραν των οριζόμενων από τις κείμενες διατάξεις για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα!

* Δεν προβλέπεται κανένας οικονομικός έλεγχος (!) στις δραστηριότητές του φορέα, ο οποίος θα διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα (δημοσίευση ισολογισμών, προϋπολογισμός κ.λπ.) και όλα αυτά παραπέμπονται στον κανονισμό λειτουργίας του φορέα, που θα... εκδοθεί αργότερα και θα... εγκριθεί από τον ίδιο το φορέα (!).

* Προβλέπονται διαδικασίες για ανάθεση συμβάσεων με απόφαση μόνον του καλλιτεχνικού διευθυντή, κατά παρέκκλιση του Ν. 4412/2016 (!).

 

Το γενικό συμπέρασμα

Η πρόταση πάσχει σημαντικά, ενώ πολιτικά είναι αφελής και ανεπίτρεπτα πρόχειρη, δημιουργώντας και κλίμα αδιαφάνειας αλλά και “κλειστών προνομίων”, σχεδόν ανεξέλεγκτων για θέσεις όπως του μελλοντικού καλλιτεχνικού διευθυντή, λες και “φωτογραφίζεται” ντε και καλά κάποιος...

Σχόλια