Χανιά

Εξετάζεται η επανασύνδεση ρεύματος σε ευπαθείς καταναλωτές

Ειδική Επιτροπή συστήνεται για να εξετάζει τις αιτήσεις αναφορικά με την επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε ευπαθείς καταναλωτές στους οποίους έχει κοπεί το ρεύμα. Η Επιτροπή θα εξετάζει αιτήσεις καταναλωτών με ληξιπρόθεσμα χρέη έως τις 14 Φεβρουαρίου 2018, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πλατανιά. Η Επιτροπή θα εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις, θα αξιολογεί την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων, ώστε να τους χορηγηθεί το ειδικό βοήθημα και θα κοινοποιεί άμεσα τις σχετικές αποφάσεις στη ∆ιεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε να επιτευχθεί η επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών Η ως άνω Επιτροπή συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο του Δήμου Πλατανιά, έναν εκπρόσωπο του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ) και ένα εκπρόσωπο της ∆ΕΗ Α.Ε. Συντονιστής της ως άνω Επιτροπής ορίστηκε, με την ανωτέρω απόφαση, ο εκπρόσωπος του Δήμου κ. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος.

Σχόλια