Κρήτη

Παράταση στον επανέλεγχο των προνοιακών επιδομάτων

Από το Τμήμα  Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνεται, ότι ο επανέλεγχος των δικαιολογητικών των δικαιούχων Προνοιακών επιδομάτων παρατείνεται μέχρι τις 31-1-2013.

Παρακαλούνται οι επιδοτούμενοι που δεν προσήλθαν στην Υπηρεσία όπως προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

2.Βεβαίωση Μονίμου κατοικίας

3.Εκκαθαριστικό Εφορίας οικ.έτους 2012 ή βεβαίωση απαλλαγής .

4.Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της Υπογραφής  από Δημόσια Υπηρεσία στην οποία θα αναφέρετε:

Α.Δεν εισπράττω  επίδομα για τον ίδιο  λόγο από άλλο Φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής

Β.Θα ενημερώσω την Υπηρεσία σε περίπτωση  αλλαγής κατοικίας, εισαγωγής σε ίδρυμα, μετοίκησης στο εξωτερικό. ( Η υπεύθυνη Δήλωση χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία  του δήμου.)

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για την συνέχιση καταβολής του επιδόματος.

Σε αντίθετη περίπτωση θα προβούμε σε διακοπή του επιδόματος και διαγραφή από τα Μητρώα της Υπηρεσίας μας.

Σχόλια