Κρήτη

Νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Αγίου Βασιλείου

Τους τέσσερις νέους αντιδημάρχους ανακοίνωσε ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Πιπεράκης. Οι τέσσερις αντιδήμαρχοι, εκ των οποίων οι δύο θα είναι έμμισθοι με βάση τις νέες επιταγές του "Καλλικράτη", είναι οι κ.κ. Στέλιος Βρυλλάκης, Γιώργος Τσιγδινός, Γιώργος Λιοδάκης και Ευάγγελος Βότζης.

Οι αρμοδιότητες που τους διαβιβάστηκαν είναι οι εξής:

Στον κ. Στυλιανό Βρυλλάκη

1. Η ευθύνη για την εποπτεία, καταγραφή, διαβίβαση και αντιμετώπιση των θεμάτων και λειτουργιών που αφορούν τις δεκαέξι (16) Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Λάμπης και τους οικισμούς τους όπως ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 59, παρ. 4 α, β, γ, δ, ε, στ Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

2. Η ευθύνη και η εποπτεία θεμάτων Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής, Διοίκησης και Προσωπικού.

3. Η ευθύνη και η εποπτεία θεμάτων τοπικής οικονομικής ανάπτυξης και αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, καθώς και η προώθηση των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.

4. Η ευθύνη και η εποπτεία θεμάτων Τύπου, ενημέρωσης, διαφάνειας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και προβολής του Δήμου.

5. Η ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας.

6. Η ευθύνη, σε συνεργασία με τους προέδρους και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου, για την κατανομή και διαχείριση των βοσκοτόπων του Δήμου και τη χορήγηση των σχετικών ετήσιων αδειών χρήσης τους.

7. Η ευθύνη για θέματα Αθλητισμού και Νεότητας.

8. Η τέλεση πολιτικών γάμων.

9. Η εκπροσώπηση του Δήμου σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις.

10. Η αναπλήρωση του δημάρχου όπως ορίζεται στην παράγραφο Ε της παρούσας απόφασης.

Στον κ. Γεώργιο Τσιγδινό

1. Η ευθύνη για θέματα λειτουργίας των σχολικών μονάδων και της μεταφοράς των μαθητών.

2. Η ευθύνη συντήρησης των σχολικών μονάδων του Δήμου και των οχημάτων μεταφοράς των μαθητών.

3. Η εποπτεία και η λήψη μέτρων-πρωτοβουλιών για την προστασία και ανάδειξη των θρησκευτικών, αρχαιολογικών και λαϊκών ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων και των ανακηρυγμένων-οριοθετημένων αρχαιολογικών ζωνών του Δήμου.

4. Η ευθύνη οργάνωσης των εθνικών και τοπικών επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου.

5. Η ευθύνη για θέματα κοινωνικής πολιτικής.

6. Η ευθύνη για θέματα πολιτισμού.

7. Η τέλεση πολιτικών γάμων.

8. Η εκπροσώπηση του Δήμου σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις.

9. Η αναπλήρωση του δημάρχου όπως ορίζεται στην παράγραφο E της παρούσας απόφασης.

Στον κ. Γεώργιο Λιοδάκη

1. Η παρακολούθηση των δημοπρατούμενων προς εκτέλεση έργων του Δήμου.

2. Η ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία των αντλιοστασίων ύδρευσης-άρδευσης και των δικτύων μεταφοράς νερού ύδρευσης-άρδευσης και των δεξαμενών αποθήκευσής τους.

3. Ο έλεγχος της ποιότητας του νερού ύδρευσης, άρδευσης και θαλάσσιου καθώς και η λήψη κάθε μέτρου ασφαλείας για την εξασφάλιση της σωστής ποιότητάς τους.

4. Η ευθύνη για τη συντήρηση-επέκταση των αποχετευτικών δικτύων και τη σωστή λειτουργία των μονάδων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων και γενικά των χώρων συλλογής των υγρών αποβλήτων του Δήμου.

5. Η ευθύνη λειτουργίας Γραφείου Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου.

6. Παρακολούθηση και επεξεργασία θεμάτων συντήρησης αγροτικής και δημοτικής οδοποιίας.

7. Η τέλεση πολιτικών γάμων.

8. Η εκπροσώπηση του Δήμου σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις.

9. Η αναπλήρωση του δημάρχου όπως ορίζεται στην  παράγραφο E της παρούσας απόφασης.

Στον κ. Ευάγγελο Βότζη

1. Η ευθύνη για την εποπτεία, καταγραφή, διαβίβαση και αντιμετώπιση των θεμάτων και λειτουργιών που αφορούν τις δέκα (10) Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Φοίνικα και τους οικισμούς τους όπως ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 59, παρ. 4 α, β, γ, δ, ε, στ Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

2. Η καταγραφή και ο προγραμματισμός επέκτασης και συντήρησης Φ.Ο.Π. του Δήμου.

3. Η παρακολούθηση και ο προγραμματισμός των συνεργείων καθαριότητας οδών και πλατειών και της αποκομιδής των στερεών και των υγρών αποβλήτων του Δήμου.

4. Η ευθύνη περισυλλογής ανακυκλούμενων υλικών και η συντήρηση των χώρων πρασίνου.

5. Η ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία των απορριμματοφόρων του Δήμου και γενικά των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες καθαριότητας και ευπρεπισμού.

6. Η ευθύνη για τη σωστή λειτουργία των τηλεοπτικών αναμεταδοτών.

7. Η ευθύνη του γραφείου εξυπηρέτησης παλιννοστούντων, μεταναστών, αλλοδαπών, ομογενών.

8. Η τέλεση πολιτικών γάμων.

9. Η εκπροσώπηση του Δήμου σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις.

10. Η αναπλήρωση του δημάρχου όπως ορίζεται στην  παράγραφο E της παρούσας απόφασης.

Σχόλια