Κρήτη

Απογραφή επιχειρήσεων στο Ρέθυμνο

Απογραφή επιχειρήσεων γίνεται στο Ρέθυμνο. Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης ενημερώνει τα μέλη του, σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής αίτησης εγγραφής:

* Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 2/7/2012 έως και 30/9/2012.

* Οι ομόρρυθμες εταιρίες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 23/7/2012 έως και 11/10/2012.

* Οι αστικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πιστωτικοί και αλληλασφαλιστικοί, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.

* Τα υποκαταστήματα αλλοδαπών α.ε και ε.π.ε. των οποίων η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011 πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση-δήλωση αυτοαπογραφής, θα έχει κάποια μικρή οικονομική επιβαρυνση, ενώ σε κάθε περιπτωση περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, στη διεύθυνση: http://goo.gl/HD05r

Σχόλια