Κρήτη

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενισχύει το «οπλοστάσιό» του με υπερσύγχρονο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης "monitoring”

"Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του"... Αυτό είναι το μήνυμα που προσπαθεί να περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ προς πάσα κατεύθυνση, ενισχύοντας το "οπλοστάσιό" του με υπερσύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, που θα κοστίσουν κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ

“Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του”... Αυτό είναι το μήνυμα που προσπαθεί να περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ προς πάσα κατεύθυνση, ενισχύοντας το “οπλοστάσιό” του με υπερσύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, που θα κοστίσουν κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ. «Αντί να δαπανούν οι υπεργολάβοι της διαχείρισης των επιδοτήσεων κάθε χρόνο γύρω στα τρία εκατομμύρια ευρώ, αναλαμβάνει όλο το έργο ο ΟΠΕΚΕΠΕ και εγκαθιστά ένα σύστημα παρακολούθησης των καλλιεργειών που λέγεται “monitoring”», όπως δηλώνει στο neakriti.gr ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Μύρων Χιλετζάκης, ο οποίος βλέπει με θετικό μάτι τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τον Μύρωνα Χιλετζάκη, από τη στιγμή που ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αναλάβει να ελέγχει και να πληρώνει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της χώρας μέσα από το gov.gr και σταμάτησε να συνεργάζεται με υπεργολάβους, όπως ήταν η “GAIA Επιχειρείν”, προβάλλεται ως επιτακτική ανάγκη για τη σωστή οργάνωση των ελέγχων, ώστε να μην παίρνουν επιδοτήσεις αγρότες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της νέας ΚΑΠ. «Αυτό το σύστημα παρακολούθησης των καλλιεργειών θα είναι περισσότερο εστιασμένο σε τεράστιες εκτάσεις με βαμβάκια και σιτηρά στον Θεσσαλικό κάμπο».

Το σύστημα monitoring

Η νέα διαδικασία απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης των δηλώσεων φυτικού κεφαλαίου μέσω δορυφορικών εικόνων γνωστό και ως monitoring, την οποία προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιγράφεται και στο έργο “NIVA”, είναι μόνο μία από τις πολλές τεχνολογίες που υιοθετεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέσω της νέας αυτής διαδικασίας απομακρυσμένης παρακολούθησης και ελέγχων (Checks by monitoring) το σύστημα ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλάζει και από ένα σύστημα επιβολής ή μη επιβολής ποινών που ουσιαστικά είναι σήμερα, μετατρέπεται σε ένα σύστημα υποβοήθησης επιλέξιμων δηλώσεων.

Η νέα μεθοδολογία monitoring χρησιμοποιεί τις δωρεάν δορυφορικές εικόνες SENTINEL 1 και 2 για να κατευθύνει τους παραγωγούς και τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην επιλεξιμότητα κάθε δήλωσης ενίσχυσης ακόμη και πριν την υποβολή της, ώστε να διασφαλίζονται οι πληρωμές και να αποφεύγονται οι τυχόν μειώσεις και ποινές.

Πού θα διατεθούν τα 20 εκατ. ευρώ

Αναλυτικότερα, σχεδόν 20 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει η ανάπτυξη και υποστήριξη των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων για την παρακολούθηση και διαχείριση της νέας ΚΑΠ για την προγραμματική περίοδο 2023-2027.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, το ακριβές κόστος θα φτάσει τα 19,84 εκατομμύρια ευρώ και η αποσφράγιση των φακέλων προσφορών θα γίνει στις 2 Μαΐου του 2023.

Αναλυτικότερα, αναφέρονται τα εξής:

«Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Προϋπολογισμός σύμβασης: 19.840.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (καθαρή αξία: 16.000.000,00 ευρώ, ΦΠΑ 24%: 3.840.000,00 ευρώ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/04/2023.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 48 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και σύμφωνα με τη συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης οι υποχρεώσεις του τελικού αναδόχου είναι μεταξύ άλλων:

- Σχεδιασμός, ανάπτυξη και παράδοση σε λειτουργική μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ ενός κεντρικού ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος συγκέντρωσης δεδομένων (data collection) με τη δημιουργία αποθήκης δεδομένων και τη χρήση τεχνικών data analytics και εξόρυξης δεδομένων (κεντρικό σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (BI)) για την εξαγωγή δεικτών παρακολούθησης για τη νέα ΚΑΠ, σύμφωνα με το εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Μέσω αυτού του συστήματος θα επιτυγχάνεται η πλήρης, έγκαιρη και ασφαλής παρακολούθηση των παρεμβάσεων και των δεικτών της νέας ΚΑΠ στη χώρα.

- Σχεδιασμός, ανάπτυξη και παράδοση σε λειτουργική μορφή μιας κεντρικής γνωσιακής πλατφόρμας, η οποία θα επιτρέπει τη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση των διοικητικών και στατιστικών δεδομένων και δεικτών παρακολούθησης των στρατηγικών σχεδίων και πολιτικών του ΥπΑΑΤ, σύμφωνα με ρόλους και αρμοδιότητες, σε ομάδες υπηρεσιακών (στελέχη ΥπΑΑΤ και εποπτευόμενων οργανισμών) και μη χρηστών (παραδειγματικά όπως δικαιούχοι επιδοτήσεων, ερευνητές, ακαδημαϊκή κοινότητα, γεωργικοί σύμβουλοι, και εν γένει αγροτικό κοινό και πολίτες).

- Σχεδιασμός, ανάπτυξη και παράδοση σε λειτουργική μορφή τριών νέων ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και αναβάθμιση ενός υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος σε τομείς παρεμβάσεων που προκύπτουν από τον στρατηγικό σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ και δεν υποστηρίζονται επαρκώς από υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα, ήτοι:

ΟΠΣ Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

ΟΠΣ παρακολούθησης εκτάσεων (monitoring).

ΟΠΣ ανίχνευσης απάτης.

ΟΠΣ συλλογικών σχημάτων και τομεακών προγραμμάτων.

- Σχεδιασμός ανάπτυξη και παράδοση σε λειτουργική μορφή μιας σειράς τυποποιημένων βιβλιοθηκών/υπηρεσιών (για web services, views, batches διαδικασίες) που θα επιτρέπουν την επικοινωνία του νέου κεντρικού ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος με τρίτα συστήματα εκτός υπουργείου και εποπτευόμενων οργανισμών και με υπάρχοντα παλιότερα πληροφοριακά συστήματα προηγούμενης προγραμματικής περιόδου εντός υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εποπτευόμενων οργανισμών (όπως ΟΠΣΑΑ, ΟΠΣΕΑΕ) που θα παραμείνουν σε λειτουργία. Ανάπτυξη και παροχή ειδικής διεπαφής επικοινωνίας με το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Πλήρης αξιοποίηση και προσαρμογή του υφιστάμενου συστήματος διακίνησης μηνυμάτων του ΥπΑΑΤ και του κόμβου διαλειτουργικότητας.

- Υπηρεσίες υποστήριξης υποδομής για την εγκατάσταση των συστημάτων και των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου στο κυβερνητικό νέφος (g-cloud). Συμπεριλαμβάνονται σχετικές υπηρεσίες ασφάλειας και ακεραιότητας των δεδομένων.

- Υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών των συστημάτων που αναπτύσσονται στο έργο και διάχυσης πληροφορίας στο ευρύ κοινό, σύμφωνα με τους στόχους και τις πολιτικές του εθνικού στρατηγικού σχεδίου».

Με καλό μάτι βλέπουν τον εκσυγχρονισμό οι συνεταιριστές

«Η Ε.Ε. τους λέει: “Θα πάρετε από τις αγροτικές επιδοτήσεις 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Να διαθέσετε τα 20 εκατομμύρια ευρώ για να κάνετε σωστά τους ελέγχους”. Αυτά τα 20 εκατομμύρια ευρώ είναι το 1% των συνολικών επιδοτήσεων», σύμφωνα με όσα λέει στο neakriti.gr ο Μύρων Χιλετζάκης. Ο συνεταιριστής βλέπει θετικά όλον αυτόν τον εκσυγχρονισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς, όπως λέει, θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να παρακολουθεί την εξέλιξη των καλλιεργειών, προκειμένου να μη γίνονται απάτες από παραγωγούς που λαμβάνουν τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Πάντως, όπως ξεκαθαρίζει ο Μύρων Χιλετζάκης που διερεύνησε την υπόθεση, τα χρήματα αυτά θα δοθούν από τον δεύτερο πυλώνα και όχι από τα λεφτά των άμεσων ενισχύσεων που δίνονται απευθείας στους παραγωγούς. Δηλαδή θα δοθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια