Κρήτη

Κρήτη: Άνοιξε το πρόγραμμα για τη πρώιμη συγκομιδή σταφυλιών - Τα ποσά της επιδότησης

Έως 253 ευρώ το στρέμμα η επιδότηση - Μέχρι 11 Μαΐου μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι αμπελουργοί

Από 150 έως 253 ευρώ το στρέμμα επιδοτεί το πρόγραμμα “Πρώιμη συγκομιδή περιόδου 2020-2021” τους αμπελουργούς που θα ενταχθούν σε αυτό, ανάλογα με τις ποικιλίες που διαθέτουν, και το οποίο πρόγραμμα “άνοιξε” για την υποβολή αιτήσεων των παραγωγών χθες και θα πρέπει ο κόσμος να υποβάλλει τις αιτήσεις του μέχρι τις 11 Μαΐου, συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου προχώρησε στη σχετική ανακοίνωση, δίνοντας στη δημοσιότητα τη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση, με στόχο την αποκατάσταση ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά. Το συνολικό ύψος διαθέσιμων κονδυλίων να καθορίζεται σε 500.000 ευρώ για το σύνολο της χώρας.

Επισημαίνεται ότι ως πρώιμη συγκομιδή σταφυλιών νοείται η ολική καταστροφή ή απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ωριμάσει, με επακόλουθο εκμηδενισμό της απόδοσης της σχετικής έκτασης. Η εγκατάλειψη εμπορεύσιμων σταφυλιών στο πρεμνό μετά το πέρας του κανονικού κύκλου παραγωγής (μη συγκομιδή) δε θεωρείται πρώιμη συγκομιδή.

Τα δικαιολογητικά

Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν είναι:

 • Αντίγραφο αμπελουργικού μητρώου (επικαιροποιημένο).
 • Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2022, στην οποία είναι καταγεγραμμένα τα εν δυνάμει επιλέξιμα αμπελοτεμάχια προς οικονομική στήριξη (να συμπεριλαμβάνονται τα σκαριφήματα και η συγκεντρωτική ΕΛΓΑ).
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου-παραγωγού.
 • Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τράπεζας, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου (ΙΒΑΝ).
 • Αντίγραφο των δηλώσεων συγκομιδής ή και δηλώσεων παραγωγής, σύμφωνες με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, για τις αμπελουργικές περιόδους 2019 και 2020.

Στην περίπτωση που ο αιτών κατέχει αμπελοτεμάχια σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, τότε προβαίνει σε ξεχωριστές αιτήσεις ανά Π.Ε. και η βαθμολογία του θα προκύψει από το σύνολο των αιτήσεών του κατόπιν επεξεργασίας των επιμέρους στοιχείων αυτών από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

Οι επιλέξιμες δράσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Υ.Α., επιλέξιμες δράσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θεωρούνται μόνο η χειρωνακτική ή η μηχανική απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, στο σύνολο της εκμετάλλευσης ή σε τμήμα αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η πρώιμη συγκομιδή πραγματοποιείται σε ολόκληρα αγροτεμάχια και ότι καμία ποσότητα της συγκομιδής δεν έχει παραμείνει στον αμπελώνα μετά τις 7 Ιουλίου 2021 (άρθρο 16 παρ. 1β), έτσι ώστε η παραγωγή τού εν λόγω αμπελοτεμαχίου να είναι μηδενική.

Οι προϋποθέσεις

Παρακάτω, διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις για τα αμπελοτεμάχια, τα οποία θα πρέπει:

 • Να είναι φυτεμένα με τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που αναφέρονται.
 • Να είναι καταχωρισμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο.
 • Να έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι’ αυτά αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής ή και δηλώσεις παραγωγής σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου αίτησης στο πρόγραμμα (δηλαδή 2020 και 2021).
 • Να έχει υποβληθεί γι’ αυτά Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος.
 • Να έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης.
 • Το μέγεθος της φυτεμένης τους έκτασης να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ενός (1) στρέμματος, όπου φυτεμένη έκταση αμπελώνα εννοείται η έκταση βάσει του άρθρου 44 του Καν. (Ε.Ε.) 1150/2016.
 • Να έχουν φυτευτεί πριν από το έτος 2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Υ.Α., η στήριξη που χορηγείται καλύπτει σε ποσοστό 60% το σύνολο του άμεσου κόστους της καταστροφής ή της απομάκρυνσης των σταφυλιών και της απώλειας εισοδήματος που προκύπτει από την εν λόγω καταστροφή ή απομάκρυνση και το ποσό αυτής υπολογίζεται με βάση την έκταση και τη φυτεμένη ποικιλία.

Κονδύλια - Πώς γίνεται η κατανομή

Η κατανομή των κονδυλίων γίνεται με βάση την κατάταξη των εγκεκριμένων αιτήσεων κατά φθίνουσα σειρά βάσει βαθμολογίας σε σύνολο χώρας ανά παραγωγό (ΑΦΜ παραγωγού) και επιλέγονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα οι αιτήσεις με τις υψηλότερες βαθμολογίες μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Στην περίπτωση που το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης του συνόλου των εγκεκριμένων αιτήσεων ξεπερνά τα διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος, τότε για την κατανομή των κονδυλίων εφαρμόζονται αντικειμενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια προτεραιότητας, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 11 της Υ.Α. Επίσης, εφόσον τα διαθέσιμα κονδύλια εξαντληθούν για μια θέση της κατάταξης στην οποία πολλές αιτήσεις έχουν ισοβαθμήσει, χορηγείται προτεραιότητα σε παραγωγούς με βάση το ποσοστό της εκμετάλλευσης του αιτούντος που εντάσσεται στο πρόγραμμα κατά φθίνουσα σειρά. Για οποιοδήποτε αμπελοτεμάχιο το οποίο είναι φυτεμένο με δύο ή περισσότερες ποικιλίες, το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση την ποικιλία με το χαμηλότερο ποσό ενίσχυσης, ανεξαρτήτως έκτασης που καταλαμβάνει, και ισχύει για όλη την έκταση του επιλέξιμου αμπελοτεμαχίου.

Να σημειωθεί ότι τυχόν αίτημα παραγωγού για μεταβολή/τροποποίηση στα στοιχεία της αμπελουργικής του εκμετάλλευσης στο Αμπελουργικό Μητρώο και ειδικότερα μεταβίβαση τεμαχίων, διόρθωση/ενημέρωση στοιχείων αμπελοτεμαχίων, που πρόκειται να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να προηγηθεί της αίτησης του παραγωγού για ένταξη σ’ αυτό. Προκειμένου να είναι δυνατή η πληρωμή από το εν λόγω πρόγραμμα, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση στο αμπελουργικό μητρώο των στοιχείων που αφορούν στα εγκεκριμένα στο εν λόγω πρόγραμμα αμπελοτεμάχια, μέχρι την ημερομηνία πληρωμής του προγράμματος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την υποβολή της αίτησης στήριξης, ο εν δυνάμει δικαιούχος αποδέχεται ότι τα στοιχεία του θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 111 του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1306/2013 και ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις Αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των στοιχείων των τεμαχίων αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων που τεμάχιά τους καταγράφονται στις αιτήσεις για το μέτρο (μεταβίβαση/ διαγραφή/ αλλαγή επιλογών πεδίων, κ.λπ.) ως την ημερομηνία λήξης των ελέγχων και την ολοκλήρωση του πίνακα οριστικοποίησης ένταξης σε αυτό, για όλα τα τεμάχια εκτός αυτών που καταγράφονται στην αίτηση του παραγωγού και που ενδέχεται να τροποποιηθούν με την εισαγωγή και ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων προενταξιακού ελέγχου. Κάθε άλλη μεταβολή που τροποποιεί την αίτηση του παραγωγού για το μέτρο δεν μπορεί να γίνει δεκτή μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής της και η αίτηση απορρίπτεται.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια