Κρήτη

Ηράκλειο: 30 προσλήψεις για τις επιπτώσεις στις σεισμόπληκτες περιοχές

Αναλυτικά η διαδικασία και οι θέσεις εργασίας από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να καλύψει τις άμεσες, απρόβλεπτες και κατεπείγουσες  ανάγκες αποκατάστασης των επιπτώσεων που προέκυψαν από φυσικές καταστροφές ήτοι:

 1. των καταστροφικών σεισμών της 24ης Ιουλίου 2021 και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 που προκάλεσαν ζημιές σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης
 2. τις πυρκαγιές στην Πελοπόννησο (νομοί Αχαΐας, Μεσσηνίας κλπ.) τον Αύγουστο του 2021
 3. το γεγονός ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη πρόσληψης προσωπικού στις ως άνω πληγείσες περιοχές, προκειμένου να συνδράμει στην προσωρινή στέγαση των πληγέντων και στο έργο της αποκατάστασης των κτιρίων που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών  Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. ΔΕ), με έδρα την Πάτρα, της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης  Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Τ.Α.Ε.Φ.Κ. ΠΕ  Ηρακλείου), που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, της ιδίας Γενικής Διεύθυνσης και Γενικής Γραμματείας, του  Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις : α) του άρθρου 36 του ν.4765/2021 (Α΄6), όπως  ισχύει, β) του π.δ.410/1988 (Α’ 181) και γ) την αριθμ.77427/15-03-2022 (ΑΔΑ:61ΜΖ465ΧΘΞ-Σ1Δ) Απόφαση του  Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, για την στελέχωση - ενίσχυση των ανωτέρω Υπηρεσιών του Υπουργείου  Υποδομών και Μεταφορών.

Ο αριθμός των προς κάλυψη θέσεων ανέρχεται σε σαράντα (40) και η κατανομή των θέσεων ανά Υπηρεσία,  εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, περιγράφονται κατωτέρω:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, μέσα στην αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται κατωτέρω, να υποβάλουν τα  κάτωθι δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση πρόσληψης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με υποχρεωτική αναγραφή της θέσης που τους ενδιαφέρει.
 2. Βιογραφικό Σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του.
 3. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών, όπως περιγράφονται παρακάτω.

(Σημείωση: οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι).

 Συγκεκριμένα για τις θέσεις :

 α) Π.Ε. Μηχανικών : αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος όλων των ειδικοτήτων των Πολυτεχνείων και των  Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής [αρ.5 του  π.δ.50/2001 (Α’ 39)] και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 β) Π.Ε. Διαφόρων Ειδικοτήτων :

 • ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού : πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.

[αρ.4 του π.δ.50/2001 (Α’ 39)].

 • Π.Ε. Γεωτεχνικών (Γεωλογίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος) : ομώνυμο ή ταυτόσημο

κατά περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης

ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής. [αρ.7 του π.δ.50/2001 (Α’ 39)].

 • Π.Ε. Πληροφορικής : πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής,  Επιστήμης Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Μηχανικών Πληροφοριακών  & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Επιστήμης και  Τεχνολογίας Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής (Ε.Α.Π.),  Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση  Η/Υ (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. [αρ.6 του  π.δ.50/2001 (Α’ 39)].

γ) Τ.Ε. Μηχανικών : ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή  Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. [αρ.15 του π.δ.50/2001 (Α’ 39)].

δ) T.Ε. Διαφόρων Ειδικοτήτων :

 • ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού : πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων Π.Σ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας  πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. [αρ.13 του Π.Δ..50/2001  (Α’ 39)].
 • Τ.Ε. Πληροφορικής : πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Βιομηχανικής Πληροφορικής, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης,  Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ (Π.Σ.Ε.), Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών  Συστημάτων, Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, Διαχείρισης  Πληροφοριών, Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμων τίτλων σπουδών αντίστοιχης  ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. [αρ.14 του Π.Δ.50/2001 (Α’ 39)].

ε) Δ.Ε. Διάφορων Ειδικοτήτων :

ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων : δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και  Διοίκησης)

ή Πτυχίου Β΄ κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε., ανεξάρτητα από ειδικότητα,

ή πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε. οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης

ή Απολυτήριου τίτλου :

 - Ενιαίου Λυκείου ή

 - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, κλάδων: α) Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραμματέων,

 β) Οικονομίας και γ) Βιβλιοθηκονομίας ή

 - Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων: α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων,

 β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών, γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου

 δ) Υπαλλήλων Διοίκησης ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή

- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης

 ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και επιπλέον γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : α) επεξεργασία κειμένων,

 β) υπολογιστικά φύλλα και γ) υπηρεσίες διαδικτύου [αρ.18 του Π.Δ..50/2001 (Α’ 39)].

Δ.Ε. Χειριστές Η/Υ :

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής ή

β) Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου:

 (i) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής Δικτύων Η/Υ,

 (ii) ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Ηλεκτρολογικού Τομέα,

 γ) Απολυτήριος τίτλος :

 (i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,

 (ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή

(iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής,

ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της

ημεδαπής ή αλλοδαπής. [αρ.19 του π.δ.50/2001 (Α’ 39)].

Δ.Ε. Τεχνικών : ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα σχολικών μονάδων :

α) των τομέων : Μηχανολογικού Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολογικού Κατασκευών, Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών  των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων,

β) των κλάδων : Δομικών έργων Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής, των ενιαίων  πολυκλαδικών λυκείων,

γ) των τομέων : μηχανολογικού ηλεκτρολογικού ηλεκτρονικού και δομικού, των τεχνικών  επαγγελματικών λυκείων,

δ) των τμημάτων : μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού και δομικών κατασκευών, των  τεχνικών επαγγελματικών σχολών.

Περιλαμβάνονται, επίσης, αντίστοιχες ειδικότητες των τομέων Ι.Ε.Κ., αντίστοιχες ειδικότητες των  σχολών μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του Ν.1346/1983 (46 Α΄), ή άλλων ισότιμων τίτλων σχολικών μονάδων  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και η ειδικότητα χειριστών χωματουργικών και ανυψωτικών  μηχανημάτων. [αρ.20 του π.δ.50/2001 (Α’ 39)].

 1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα πρόσληψης ένεκα ποινικής

καταδίκης, απαγόρευσης ή δικαστικής αντίληψης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για το

μόνιμο ή τακτικό προσωπικό του Δημοσίου.

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται από 16.03.2022 έως και 24.03.2022, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο  κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την  υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ίδια διεύθυνση (στην  περίπτωση αυτή το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου,  που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του/της  υποψηφίου/ας), είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ddy@yme.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης σε μία (1) εκ των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Η παρούσα θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.yme.gov.gr (Προκηρύξεις - Προσκλήσεις).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διοίκησης (Δ4) του  Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στα τηλέφωνα 210 650 8131, - 8347, -8354, -8369, -8399

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια