Κρήτη

ΒΟΑΚ: Προκηρύχθηκε το έργο «Νεάπολη-Άγ. Νικόλαος»

Το υπουργείο Υποδομών – Μεταφορών προχώρησε στην προκήρυξη του ανοιχτού, διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ στο τμήμα «Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος»

Στην προκήρυξη του ανοιχτού, διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ στο τμήμα «Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος», ένα έργο μήκους 14 χιλιομέτρων και κόστους 186.000.000 ευρώ, προχώρησε, όπως αναμενόταν, το υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών, θέτοντας μάλιστα πολύ αυστηρές προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τους υποψήφιους αναδόχους.

Είναι χαρακτηριστικό πως, για να διεκδικήσει κάποια εγχώρια ή ξένη κατασκευαστική εταιρεία το συγκεκριμένο έργο, θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να διαθέτει ίδια κεφάλαια ύψους 45.000.000 ευρώ, και μέσο όρο κύκλου εργασιών στον κατασκευαστικό τομέα άνω των 30.000.000 ευρώ. Παράλληλα, σε τεχνικό επίπεδο, η όποια ενδιαφερόμενη εταιρεία θα πρέπει στο διάβα της τελευταίας 10ετίας να έχει κατασκευάσει οδικό έργο αυτοκινητόδρομου ή σιδηροδρόμου μήκους τουλάχιστον 14 χιλιομέτρων, στο πλαίσιο του οποίου θα πρέπει να έχει κατασκευάσει μία σήραγγα μήκους τουλάχιστον 300 μέτρων και μία γέφυρα μήκους τουλάχιστον 100 μέτρων.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, τέτοιες προϋποθέσεις πληρούν μονάχα μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι και συνεπώς μένουν ουσιαστικά εκτός παιχνιδιού οι μεσαίας κλίμακας εργοληπτικές εταιρείες. Προφανώς το σκεπτικό, από πλευράς του υπουργείου Υποδομών, ότι σε ένα τέτοιο έργο μεγάλων τεχνικών απαιτήσεων και μεγάλης σημασίας, όπως είναι η αναβάθμιση του ΒΟΑΚ στο κομμάτι «Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος» πρέπει να υλοποιηθεί από κάποιων εκ των λεγόμενων ισχυρών παικτών του κατασκευαστικού κλάδου, που διαθέτουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια, μεγάλα τεχνικά μέσα και μεγάλη κατασκευαστική εμπειρία σε υψηλών τεχνικών απαιτήσεων έργα.

Η απόφαση έγκρισης του διαγωνισμού

«1. Εγκρίνουμε τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου “Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, τμήμα: Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου”, προϋπολογισμού 186.000.000 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

  1. Εγκρίνουμε τη διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου του θέματος, με αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50 του N. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 και ισχύει).
  2. Εγκρίνουμε τη συμπερίληψη στα έγγραφα της σύμβασης απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7β του άρθρου 53 και την παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 και ισχύει) αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση του υπουργείου Υποδομών με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού και των τευχών δημοπράτησης του έργου».

Οι αυστηρές προϋποθέσεις

Στην ίδια Υπουργική Απόφαση παρατίθενται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι του έργου. Μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:

«Α) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. Κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας, ημεδαπής ή αλλοδαπής, οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει:

(1) Ίδια κεφάλαια ελάχιστου ύψους 45.000.000 ευρώ. Από τα Ίδια Κεφάλαια εξαιρούνται τα ποσά του μετοχικού κεφαλαίου για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής τους και πιστοποίησής τους από τις εποπτικές Αρχές.

(2) Αξία ακινήτων ελάχιστου ύψους 2.700.000 ευρώ, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η αξία γηπέδων, οικοπέδων και κτηρίων.

(3) Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού ελάχιστου ύψους 2.700.000 ευρώ, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η αξία μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, εκτός επιβατικών αυτοκινήτων.

(4) Αξία παγίων ελάχιστου ύψους 9.000.000 ευρώ, η οποία αποτελεί το άθροισμα της αξίας των ακινήτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω στις περ. (2) και (3).

(5) Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών στον τομέα των κατασκευών κατά τις πλέον πρόσφατες 5 οικονομικές χρήσεις, για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, να υπερβαίνει τα τριάντα εκατομμύρια ευρώ (>30.000.000 ευρώ). Σε περίπτωση Ένωσης Οικονομικών Φορέων, προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής, θα λαμβάνεται υπόψη ο σταθμισμένος μέσος όρος των κύκλων εργασιών στον τομέα των κατασκευών των μελών της ένωσης. Η κατά τα ανωτέρω στάθμιση γίνεται με βάση το δηλούμενο ποσοστό συμμετοχής αυτών των μελών στην Ένωση Οικονομικών Φορέων.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας, ημεδαπής ή αλλοδαπής, απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει:

  1. Στελέχωση κατ’ ελάχιστο 14 μηχανικών με 12ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ αυτών και 12 μηχανικών με 9ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ αυτών.
  2. Εμπειρία: (i) Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών πριν από την Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών θα πρέπει να έχει κατασκευάσει (αυτοτελώς ή ως μέλος Κοινοπραξίας) έργο (α) αυτοκινητόδρομου ή (β) σιδηροδρομικής υποδομής μήκους τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) χιλιομέτρων. Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις (α) και (β) στο δηλούμενο έργο θα πρέπει να περιέχεται τουλάχιστον μία σήραγγα (με υπόγεια διάνοιξη ή με εκσκαφή και επανεπίχωση) ελαχίστου μήκους 300 μ. και μία γέφυρα ελαχίστου μήκους 100 μ. Σε περίπτωση επίκλησης εμπειρίας ως μέλος Κοινοπραξίας, ο επικαλούμενος την εμπειρία θα πρέπει να έχει άμεση συμμετοχή στην εκτέλεση του έργου, με ποσοστό τουλάχιστον 10%».

Τι προβλέπει το έργο

Έργα βελτίωσης συνολικού μήκους 14 χλμ.

Το έργο “Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, τμήμα: Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου” αφορά στη μελέτη και κατασκευή των έργων βελτίωσης του τμήματος “Νεάπολη-Άγ. Νικόλαος” του ΒΟΑΚ, με διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού, συνολικού μήκους 14,00 χλμ., και τη μετατροπή του σε αυτοκινητόδρομο. Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί τη συνέχεια προς τα ανατολικά του τμήματος “Χερσόνησος-Νεάπολη”, θα υλοποιηθεί με βελτίωση της διατομής και της γεωμετρίας της υφιστάμενης σήμερα ΝΕΟ Νεάπολη-Άγ. Νικόλαος και αποτελεί μέρος του συνολικού έργου του ΒΟΑΚ, που αναπτύσσεται σε μήκος περίπου 300 χλμ. και εκτείνεται από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία. Αναλυτικά, το έργο αφορά στη βελτίωση-διαπλάτυνση του υφιστάμενου τμήματος “Νεάπολη-Άγ. Νικόλαος” σε 4ιχνη αρτηρία με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση, διαχωρισμένου καταστρώματος κυκλοφορίας, συνολικού πλάτους 22,50 m. Στο αντικείμενο του προς κατασκευή έργου περιλαμβάνεται η εκτέλεση των κάθε είδους χωματουργικών εργασιών (με τα σχετικά έργα δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων), τεχνικών έργων [γεφυρών, έργων μερικής ή ολικής κάλυψης λωρίδων (Cut & Cover), άνω και κάτω διαβάσεων, οχετών, τοίχων, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων, κ.λπ.], έργων ευστάθειας πρανών και βελτίωσης συμπεριφοράς των έργων έναντι υποχωρήσεων (εξυγιάνσεις, τυχόν απαιτούμενα αντίβαρα, κ.λπ.), οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας), ασφάλισης, περίφραξης των οδικών έργων, αποχέτευσης-αποστράγγισης, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (οδοφωτισμού, σηματοδότησης κ.λπ.), εγκατάστασης πρασίνου, συντήρησης πρασίνου, μετατόπισης-αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ. Στο έργο, με δικαίωμα προαίρεσης υπέρ του Δημοσίου, περιλαμβάνεται και η βελτίωση διατομής και γεωμετρίας της ΠΕΟ Νεάπολη-Άγ. Νικόλαος, για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου και των συνοδών έργων.

(φωτογραφία: shutterstock)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια