Κρήτη

Έκτακτη ενίσχυση για τους παραγωγούς οινοσταφύλων

Πρόσθετους πόρους αναζητεί η κυβέρνηση... Στόχος να μη μείνει ουδείς παραγωγός απροστάτευτος απέναντι στις συνέπειες της πανδημίας

Την πρόσθετη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, για την άμεση χρηματοδότηση προγράμματος στήριξης καλλιεργητών οινοποιήσιμων σταφυλιών, διεκδικεί - αναζητώντας έγκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο - ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός.

Στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής με αφορμή την κατάθεση της επίκαιρης ερώτησης 534/8.3.2021 της βουλευτού του ΚΚΕ κ. Μανωλάκου, με θέμα “Ανάγκη στήριξης των καλλιεργητών οινοποιήσιμων σταφυλιών και των μικρών και συνεταιριστικών οινοποιείων που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας”, ο Σπήλιος Λιβανός ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ότι διεκδικεί πρόσθετη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να υπάρχουν διαθέσιμοι οι αναγκαίοι εθνικοί πόροι για να χρηματοδοτηθεί πρόγραμμα στήριξης καλλιεργητών οινοποιήσιμων σταφυλιών.

«Εκ των ανωτέρω, αποδεικνύεται εμπράκτως ότι η κυβέρνηση, πιστή στο πρόταγμά της να μη μείνει ουδείς Έλληνας παραγωγός απροστάτευτος απέναντι στις συνέπειες της πανδημίας, έχει απλώσει ένα δίχτυ προστασίας για τη στήριξη των παραγωγικών κλάδων της ελληνικής κοινωνίας που επλήγησαν από τις δυσμενείς επιπτώσεις της COVID-19, συμπεριλαμβανομένου και του αμπελοοινικού κλάδου, και θα συνεχίσει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να προστατεύσει τους Έλληνες παραγωγούς, εξετάζοντας, κάθε φορά, τα στοιχεία που δείχνουν το μέτρο στο οποίο αυτοί έχουν επηρεαστεί».

Ολόκληρη η απάντηση

Ολόκληρη η απάντηση του υπουργού σε ερωτήσεις βουλευτών του ΚΚΕ έχει ως εξής:

«Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να στηρίξει κάθε κοινωνική ομάδα που βιώνει τις δύσκολες συνέπειες της πανδημίας. Αυτονόητα, η στήριξη αυτή εκτείνεται και στον πρωτογενή τομέα, που αποτελεί τη ραχοκοκκαλιά της κοινωνίας μας, πολύ σημαντικό κομμάτι του οποίου είναι και ο αμπελοοινικός κλάδος, ο οποίος πραγματικά δοκιμάζεται σκληρά από την πανδημία.

Ως εκ τούτου, για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων που έχει επιφέρει η πανδημία COVID-19 στον αμπελοοινικό κλάδο, εκδόθηκε ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (Ε.Ε.) αριθ. 2020/592 “σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με αυτήν”, για το έτος 2020, σε εφαρμογή του οποίου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω δύο προγράμματα:

  1. Πρώιμη συγκομιδή, άρθρο 47 του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013. Ήταν σκόπιμο να προβλεφθεί και να επιτραπεί η καταστροφή ή η απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ωριμάσει σε τμήμα μιας εκμετάλλευσης, υπό τον όρο ότι το μέτρο αυτό εφαρμόστηκε σε ολόκληρα αγροτεμάχια.

Στο μέτρο συμμετείχαν συγκεκριμένες οινοποιήσιμες ποικιλίες με βάση την ταξινόμηση των ποικιλιών, που το άθροισμα των εκτάσεών τους κάλυπτε πάνω από το 70% της συνολικής καλλιεργούμενης αμπελοοινικής έκτασης.

Για τον υπολογισμό της απώλειας εισοδήματος λήφθηκαν υπόψη οι μέσοι όροι της παραγωγής της κάθε ποικιλίας, της τιμής πώλησης και του κόστους απομάκρυνσης. Η τιμή είναι ξεχωριστή για κάθε οινοποιήσιμη ποικιλία.

Σε εφαρμογή του άρθρου 47 του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013, εκδόθηκε η αριθ. 1600/163029/22.6.2020 Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ' αρ. 1308/2013 για την περίοδο 2019-2020” (Β’ 2594).

Το ποσό, το οποίο διατέθηκε στους δικαιούχους, ήταν 1.005.998 ευρώ και αντιστοιχεί σε 3.624,40 στρέμματα αμπελουργικής έκτασης οινοποιήσιμων ποικιλιών.

  1. Απόσταξη οίνου σε περίπτωση κρίσης, άρθρο 3 του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 2020/592.

Η απομάκρυνση από την αγορά ορισμένων ποσοτήτων οίνου, που δε διατέθηκαν στο εμπόριο και δεν μπόρεσαν να αποθεματοποιηθούν, συνέβαλε στην αντιμετώπιση των σοβαρών διαταραχών της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω κανονισμού, επιλέξιμες ήταν μόνον οι δαπάνες που συνδέονται με την παράδοση του οίνου στους αποσταγματοποιούς και με την απόσταξη τού εν λόγω οίνου.

Σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 2020/592, εκδόθηκε η αριθ. 1723/179088/3.7.2020 ΚΥΑ “Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (Ε.Ε.) 2020/592” (B’ 2764), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το ποσό το οποίο διατέθηκε στους δικαιούχους ήταν 20.264.044,40 ευρώ και αντιστοιχεί σε ποσότητα 336.630,07 εκατόλιτρα οίνου.

Τα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνει ο εθνικός φάκελος και έχουν ενεργοποιηθεί για το έτος 2021, είναι τα παρακάτω:

- Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων (παραλαβή αιτήσεων έως τον Μάιο του 2020).

- Επενδύσεις στον τομέα του οίνου (παραλαβή αιτήσεων έως τις 20 Σεπτεμβρίου του 2020 και έγκριση έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020).

- Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες (παραλαβή αιτήσεων έως τον Σεπτέμβριο του 2020).

- Ενημέρωση στα κράτη-μέλη (παραλαβή αιτήσεων έως τον Σεπτέμβριο του 2020).

Το διαθέσιμο ποσό, μετά από την ενεργοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων, είναι 870.000 ευρώ περίπου, τα οποία θα διατεθούν για το πρόγραμμα της πρώιμης συγκομιδής».

Πρόσθετη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό

Περαιτέρω, αναφέρεται ότι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπήλιος Λιβανός, που παρέστη στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής της 12ης/3/2021 με αφορμή την κατάθεση της επίκαιρης ερώτησης 534/8.3.2021 της βουλευτού κ. Δ. Μανωλάκου, με θέμα “Ανάγκη στήριξης των καλλιεργητών οινοποιήσιμων σταφυλιών και των μικρών και συνεταιριστικών οινοποιείων που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας”, ανακοίνωσε ότι:

* Διεκδικεί πρόσθετη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να υπάρχουν διαθέσιμοι οι αναγκαίοι εθνικοί πόροι για να χρηματοδοτηθεί πρόγραμμα στήριξης καλλιεργητών οινοποιήσιμων σταφυλιών.

* Αγωνίζεται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να γίνει αποδεκτή η πρόταση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να αλλάξει η αναλογία συμμετοχής στα μέτρα ενίσχυσης προς τον κλάδο από το 80% εθνικά-20% ενωσιακά στο 90% εθνικά-10% ενωσιακά.

* Άσκησε, μαζί με άλλες χώρες, αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αύξηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων του εθνικού φακέλου για το κρασί για το τρέχον έτος, με δεδομένο ότι τα κονδύλια από 23,963 εκατ. το 2020 θα είναι φέτος 23,030 εκατ., ήτοι μειωμένα κατά 933.000 ευρώ.

Από τα χρήματα αυτά θα “τρέξουν” το πρόγραμμα του “πράσινου” τρύγου, η αναδιάρθρωση, οι επενδύσεις, οι προωθήσεις αλλά και η απόσταξη. Επιπλέον, ανέφερε ότι οι καλλιεργητές σταφυλιών με ΚΑΔ 01.21 έχουν ενταχθεί στις επιστρεπτέες προκαταβολές του υπουργείου Οικονομικών, απ’ όπου 3.222 δικαιούχοι εισέπραξαν συνολικά 5.589.479 ευρώ, με μέσο όρο ανά δικαιούχο τα 1.734 ευρώ».

 

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια