Κρήτη

Απάντηση για την ασφάλεια του νερού βρύσης στην Κρήτη

Η επίσημη απάντηση στα δημοσιεύματα

Μετά από δημοσιεύματα που αναφέρονταν σε μετρήσεις σε 27 περιοχές για το νερό της βρύσης και για υπέρβαση ορίων νιτρικών και στην Κρήτη, στο θέμα τοποθετείται η ΔΕΥΑΒΑ Δ. Πλατανιά καθώς στις περιοχές φέρεται να συμπεριλαμβάνονται και οι Βουκολιές. Όπως υποστρηρίζει η ΔΕΥΒΑ «δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση υπέρβασης του ορίου ασφαλείας, στο πόσιμο νερό που διατίθεται από τη ΔΕΥΑΒΑ στις περιοχές του Δήμου Πλατανιά».

Το κείμενο της ΔΕΥΑΒΑ Δ. Πλατανιά:

«Η ΔΕΥΑΒΑ παρακολουθεί την ποιότητα του πόσιμου νερού με βάση τα όρια και τη συχνότητα που τίθενται από την Εθνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συγκεκριμένα για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης είναι σε ισχύ: Η Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998, «σχετικά με την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015) Η ΚΥΑ Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015).»

Η Οδηγία (91/676/ΕΟΚ) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης ∆εκεµβρίου 1991 «για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης» Και πρόσφατα η Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Δεκεμβρίου 2020 «σχετικά με την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (αναδιατύπωση)» η οποία ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία. Στο σύνολο της ισχύουσας Εθνικής και την Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, το μέγιστο επιτρεπτό όριο που τίθεται για τη συγκέντρωση των Νιτρικών ιόντων (ΝΟ3) είναι τα 50 mg/λίτρο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση υπέρβαση του ορίου ασφαλείας, στο πόσιμο νερό που διατίθεται από τη ΔΕΥΑΒΑ στις περιοχές του Δήμου Πλατανιά.

Το συγκεκριμένο όριο ασφαλείας των 50 mg/λίτρο ορίζεται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WΗΟ, Guidelines for Drinking-water Quality, σελίδα 417a). Ακόμα και στις Η.Π.Α. (στις οποίες εσφαλμένα αναφέρεται το εν λόγω άρθρο) ο νόμος για το Ασφαλές Πόσιμο Νερό (SDWA) ορίζει μεν σαν μέγιστο επιτρεπτό όριο την τιμή των 10 mg/l για τη συγκέντρωση νιτρικών όμως εκφρασμένη σαν άζωτο, που ισοδυναμεί με 44 mg/l σε νιτρικά, δηλαδή αντίστοιχο με το όριο που ισχύει και στην εθνική μας νομοθεσία.

Αποδεικνύεται λοιπόν ότι το εν λόγω άρθρο είναι παραπλανητικό, αναληθές, και ανακριβές. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους καταναλωτές ότι κανένας λόγος ανησυχίας δεν υπάρχει για το νερό που καταναλώνουμε και ότι η ΔΕΥΑΒΑ θα συνεχίσει τους ελέγχους ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη ποιότητα του νερού που προσφέρει. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση είμαστε πάντοτε στη διάθεση σας».

Η απάντηση της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ):

"Σε απάντηση του από 11/03/2021 άρθρου της Real News με τίτλο “Επικίνδυνο νερό σε 27 περιοχές” του κ. Αλέξανδρου Κόντη, στο οποίο αναφέρεται ότι 27 πόλεις της χώρας μας παρέχουν επικίνδυνο νερό λόγω νιτρικών στους καταναλωτές τους, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) που εκπροσωπεί 120 Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας, αναφέρει τα εξής:

Όλες οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης της χώρας μας (ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ), καθώς και οι Δήμοι που δεν έχουν Δ.Ε.Υ.Α.  ακολουθούν και εφαρμόζουν την ισχύουσα εθνική Νομοθεσία, καθώς και την αντίστοιχη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ποιότητα του νερού που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Για τον λόγο αυτό, εφαρμόζουν προγράμματα παρακολούθησης με δειγματοληψίες και αναλύσεις όλων των απαιτουμένων μικροβιολογικών, φυσικοχημικών ως και ραδιενεργών παραμέτρων. Η εφαρμογή της παραπάνω νομοθεσίας ελέγχεται συστηματικά από το Υπουργείο Υγείας.

Όσον αφορά το θέμα των νιτρικών το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει όριο για τα νιτρικά 50 mg/l για το πόσιμο νερό. Τον Δεκέμβριο του 2020 μάλιστα ψηφίσθηκε η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για το πόσιμο νερό (2184/2020/ΕΕ) που προβλέπει, επίσης,  το όριο των 50 mg/l για τα νιτρικά στο πόσιμο νερό.  Το όριο αυτό είναι σύμφωνο με  την σχετική σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και δεν έχει αλλάξει για περισσότερο από 30 χρόνια. Αντίστοιχα στις ΗΠΑ το όριο είναι 10 mg/l, αλλά για άζωτο που αντιστοιχεί σε 44,3 mg/l για νιτρικά, παρόμοιο δηλαδή με το όριο της ευρωπαϊκής οδηγίας και της σύστασης του ΠΟΥ. 

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α.  ως τακτικό μέλος της EurEau (Συνομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Εθνικών Ενώσεων Επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης) επικοινώνησε με τις αντίστοιχες Ενώσεις των Επιχειρήσεων Ύδρευσης των αναφερομένων στο δημοσίευμα Κρατών-Μελών στα οποία σύμφωνα με το δημοσίευμα υπάρχει σύσταση στην νομοθεσία τους για “όριο τα 10 mg/l”.  Καμία Εθνική Ένωση Επιχειρήσεων Ύδρευσης από τις 7 χώρες δεν είχε γνώση ενός τέτοιου ορίου. Επομένως, η αναφορά από το δημοσίευμα στο παραπάνω όριο είναι ψευδής και ανυπόστατη.

Εντύπωση, επίσης, μας προξενεί το γεγονός ότι το δημοσίευμα επιχείρησε να εκμεταλλευθεί και το Πληροφοριακό Σύστημα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. το οποίο παρέχει δημόσια πρόσβαση και διαφάνεια για την ενημέρωση των πολιτών και όχι για να αποτελέσει εργαλείο παραπληροφόρησης και διαστρέβλωσης της επιστημονικής αλήθειας.

Τα θέματα εμπιστοσύνης των πολιτών στο δημόσια παρεχόμενο νερό είναι εξαιρετικά σημαντικά και ευαίσθητα διότι συνδέονται άμεσα με τη δημόσια υγεία, ενώ η δημοσίευση “ειδήσεων” ανάλογων με αυτών του δημοσιεύματος χωρίς προηγούμενη ενημέρωση από τους φορείς που εμπλέκονται και ασχολούνται εντατικά και συστηματικά με το θέμα αυτό, όπως το Υπουργείο Υγείας και οι Επιχειρήσεις Ύδρευσης, μπορεί να μετατρέψει πολύ εύκολα την πληροφόρηση σε παραπληροφόρηση και να δημιουργήσει αδικαιολόγητη ανησυχία στο κοινό. 

Επιμέρους μελέτες ή προσωπικές γνώμες και απόψεις μπορεί να έχουν ένα επιστημονικό και ενδεχομένως δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι δεσμευτικές και δεν μπορούν να συνιστούν την επίσημη “γραμμή πλεύσης” για σοβαρά ζητήματα που συνδέονται με τη δημόσια υγεία. Στις περιπτώσεις αυτές δεσμευτική  είναι μόνο η Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Τέλος, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ως θεσμικός συνομιλητής του Υπουργείου Υγείας διαβεβαιώνει τους πολίτες της περιφέρειας της χώρας μας ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. παρέχουν ασφαλές και υγιεινό πόσιμο νερό τηρώντας τις προβλέψεις της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας".

 

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια