Κρήτη

Αγροτικές επιδοτήσεις: Πρωτιές για την Κρήτη... δείχνουν τα στοιχεία Λιβανού

Στις πρώτες θέσεις εγκρίσεων για νέα δικαιώματα επιδότησης τα τελευταία χρόνια το νησί

Την Κρήτη ως μία από τις πρώτες σε απορροφητικότητα περιφέρειες της χώρας εμφανίζει στη Βουλή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός, αναφορικά με τα νέα δικαιώματα επιδότησης που έχουν εγκριθεί τα τελευταία χρόνια μέσα από το λεγόμενο Εθνικό Απόθεμα, το οποίο αποτελεί τον "κουμπαρά" της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Τα στοιχεία είναι ενδιαφέροντα και κατατέθηκαν στη Βουλή ως απάντηση σε ερώτηση του Κινήματος Αλλαγής, που υπογράφει μεταξύ των άλλων και ο βουλευτής Ηρακλείου Βασίλης Κεγκέρογλου.

Από τα στοιχεία αυτά (σύμφωνα με σχετική επεξεργασία του "ΑγροΤύπου"), προκύπτει ότι το 2017 οι πρωτοπόρες περιφέρειες (σε αριθμό δικαιούχων) από το Εθνικό Απόθεμα είναι η Κεντρική Μακεδονία με 8.203 και ακολουθεί η Πελοπόννησος με 5.964.

Το 2018 πρωτοπόρες περιφέρειες είναι η Πελοπόννησος με 4.370 και η Κρήτη με 3.789, ενώ το 2019 η Κρήτη με 4.297 και η Πελοπόννησος με 2.752.

Το 2020, βάσει των στοιχείων αυτών, στην Κρήτη ο αριθμός των δικαιούχων εκτοξεύεται στους 8.433 και στην Πελοπόννησο στους 2.426, ενώ ακολουθούν οι υπόλοιπες περιοχές με λιγότερους δικαιούχους.

Εκτάσεις ιδιωτικών βοσκότοπων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο σχετικός πίνακας, που προσκομίζει ο υπουργός, ο οποίος και περιλαμβάνει τις εκτάσεις ιδιωτικών βοσκότοπων, των γεωργών που έλαβαν Εθνικό Απόθεμα με εκτάσεις βοσκότοπων στην περιφέρεια των βοσκοτόπων (ΠΕ1), ανά έτος κατανομής.

Το 2017 ο αριθμός των δικαιούχων σε επίπεδο χώρας είναι... 177, εκ των οποίων οι 99 είναι στην Κρήτη. Το 2018 οι δικαιούχοι είναι στο σύνολο 178, εκ των οποίων οι 120 επίσης στην Κρήτη. Το 2019 συνολικά δικαιούχοι εμφανίζονται 406 άτομα, εκ των οποίων οι 339 στην Κρήτη, ενώ το 2020 οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 848, εκ των οποίων οι 701 στην Κρήτη και όλοι οι υπόλοιποι στις άλλες περιοχές.

Σε σχέση με το 2020 ο κ. Λιβανός επισημαίνει για το Απόθεμα ότι οι έλεγχοι βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ολοκλήρωσης και μετά την οριστικοποίηση των ευρημάτων θα είναι δυνατή η εξαγωγή σχετικών ποσοτικών στοιχείων.

Το Εθνικό Απόθεμα "τροφοδοτείται"...

Εξάλλου, όπως αναφέρεται στην απάντηση Λιβανού: «Το Εθνικό Απόθεμα αναπληρώνεται με ποσά που προκύπτουν από:

- Δικαιώματα ενίσχυσης τα οποία δε συνεπάγονται καταβολές ενισχύσεων επί δύο συναπτά έτη, λόγω οποιουδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: α) μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού, β) μη τήρησης της ελάχιστης προϋπόθεσης για τη λήψη άμεσων ενισχύσεων, δηλαδή την καταβολή ποσού ενίσχυσης ύψους τουλάχιστον 250 ευρώ, και γ) απόδειξης πρόκλησης, τεχνηέντως, από τις 18/10/2011, συνθηκών, με σκοπό την αποφυγή της μείωσης των ενισχύσεων ύψους άνω των 150.000 ευρώ.

- Αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης ισοδύναμο με τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης που δεν ενεργοποιήθηκαν επί δύο συναπτά έτη.

- Δικαιώματα ενίσχυσης που επεστράφησαν εκουσίως από τους γεωργούς.

- Την εφαρμογή της ρήτρας απροσδόκητου κέρδους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 της υπ' αριθ. 104/7056/21.1.2015 Υ.Α. (πηγή αναπλήρωσης για το Εθνικό Απόθεμα του 2015).

- Αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης.

- Τη γραμμική μείωση της αξίας όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης, όταν το Εθνικό Απόθεμα δεν επαρκεί για την κάλυψη περιπτώσεων αύξησης της αξίας ή χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή οριστικής διοικητικής πράξης.

- Τη γραμμική μείωση της αξίας όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης, όταν το υπάρχον Εθνικό Απόθεμα δεν επαρκεί για την κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα.

- Τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης χωρίς γη, όπου η μοναδιαία αξία τους μειώνεται υπέρ του Εθνικού Αποθέματος (η παρακράτηση δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και σε περίπτωση οριστικής μεταβίβασης χωρίς γη μεταξύ συγγενών α' βαθμού και συζύγων).

Η γραμμική μείωση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης όλων των περιφερειών (ΠΕ1: Βοσκοτόπων, ΠΕ2: Αρόσιμων εκτάσεων και ΠΕ3: Μονίμων καλλιεργειών) είναι μια πηγή χρηματοδότησης που εφαρμόζεται για να καλύψει τη χορήγηση δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα μόνον όταν δεν επαρκούν οι υπόλοιπες πηγές χρηματοδότησης του άρθρου 31 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013. Επίσης, τόσο η αναπλήρωση των ποσών του Εθνικού Αποθέματος όσο και η γραμμική μείωση της αξίας όλων των δικαιωμάτων πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι Εθνικού Αποθέματος είναι:

* Οι γεωργοί νεαρής ηλικίας που είναι έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και οι οποίοι δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης το πρώτο έτος υποβολής αίτησης ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης.

Το 2018 πρωτοπόρες περιφέρειες είναι η Πελοπόννησος με 4.370 και η Κρήτη με 3.789 εγκρίσεις για νέα δικαιώματα, ενώ το 2019 η Κρήτη με 4.297 και η Πελοπόννησος με 2.752.

* Οι γεωργοί που αρχίζουν γεωργική δραστηριότητα και οι οποίοι κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ' ευθύνη τους, ούτε ήλεγχαν νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα.

Επιπλέον, οι ανωτέρω κατηγορίες γεωργών είναι απαραίτητο να είναι ενεργοί γεωργοί και οι επιλέξιμες εκτάσεις τους να είναι τουλάχιστον 0,4εκτάρια.

Κατανομή Εθνικού Αποθέματος

Γραμμική μείωση ύψους 2,5% το 2020

Το έτος ενίσχυσης 2020 εφαρμόστηκε γραμμική μείωση ύψους 2,5% κατά την πληρωμή της εκκαθάρισης της βασικής ενίσχυσης 2020. Στη συνέχεια, μετά την υποβολή και εξέταση αιτήσεων θεραπείας σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα της ολοκλήρωσης όλων των ελέγχων και τη λήψη συμπληρωματικών στοιχείων, θα ακολουθήσει και η τελική επεξεργασία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα και θα οριστικοποιηθεί το ποσοστό γραμμικής μείωσης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Δικαιούχοι δικαιωμάτων Εθνικού Αποθέματος έτους 2020 είναι οι ενεργοί γεωργοί:

- Νεαρής ηλικίας, που ήταν έως 40 ετών και δημιουργούσαν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης το έτος 2020 ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης (ΕΑΕ) έτους 2020 για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, δηλαδή μεταξύ των ετών 2015 και 2019.

- Που ήταν νεοεισερχόμενοι, άρχισαν γεωργική δραστηριότητα από το έτος 2018 και μετά και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ' ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα.

Γεωργοί, οι οποίοι πληρούσαν τα ανωτέρω κριτήρια, επωφελήθηκαν από το Εθνικό Απόθεμα είτε με χορήγηση αριθμού δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα, είτε/και με προσαύξηση της μοναδιαίας αξίας όλων των υφιστάμενων δικαιωμάτων τους, όταν αυτή ήταν μικρότερη από την αξία του περιφερειακού μέσου όρου του Εθνικού Αποθέματος έτους 2020, στον περιφερειακό μέσο όρο Εθνικού Αποθέματος έτους 2020. Οι επιλέξιμες εκτάσεις τους για χορήγηση αριθμού δικαιωμάτων ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα 2020 έπρεπε να ήταν τουλάχιστον 0,4 εκτάρια στο σύνολο της εκμετάλλευσης.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια