Κρήτη

Αλλάζει το καθεστώς για τα δημόσια έργα - Τι φέρνει και τι προωθεί το νέο νομοσχέδιο

Σε διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο που προωθεί τις ηλεκτρονικές διαδικασίες, αλλά φέρνει και αύξηση του ορίου απευθείας αναθέσεων

Και με τη βούλα έρχεται νέο γράψε-σβήσε στο νομικό καθεστώς που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις και τα δημόσια έργα στην Ελλάδα...

Όπως είχε προαναγγελθεί από την κυβέρνηση, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και προσεχώς θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο με το οποίο αλλάζει άρδην το σημερινό νομικό πλαίσιο για τα έργα, αν και μετρά μόλις μια 4ετία ζωής!

Το προωθούμενο νομοσχέδιο, που χαρακτηρίζεται από την ενίσχυση των ηλεκτρονικών διαδικασιών και την απλοποίηση-επιτάχυνση των δικαστικών ζητημάτων με τις ενστάσεις στους διαγωνισμούς, προβλέπει, όπως έχουμε γράψει, σημαντική αύξηση του ορίου απευθείας αναθέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους ΟΤΑ στα 30.000 ευρώ για μελέτες και προμήθειες και στα 60.000 ευρώ για έργα.

Συνολικά, το νομοσχέδιο, που τέθηκε σε διαβούλευση μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου, περιλαμβάνει 193 άρθρα που εκτείνονται σε 276 σελίδες και αλλάζουν ή αντικαθιστούν πολλές επιμέρους παραγράφους και άρθρα του ισχύοντος Νόμου 4412/2016.

Με το προς διαβούλευση σχέδιο νόμου θα αλλάξει ριζικά η διαδικασία που διέπει τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων για αγαθά, την παροχή υπηρεσιών και τη δημοπράτηση δημόσιων έργων. Στόχος, όπως τουλάχιστον προτάσσει από την πλευρά της η κυβέρνηση, είναι να αντιμετωπιστούν διαχρονικές παθογένειες...

Ωστόσο, δε λείπουν οι ενστάσεις και οι αντιδράσεις από μερίδα του τεχνικού κόσμου και των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ σίγουρα σηκώνει πολλή συζήτηση η αξιοσημείωτη αύξηση του πλαφόν των απευθείας αναθέσεων από τους φορείς του Δημοσίου.

Σε κάθε περίπτωση, μένει να δούμε το τι απόψεις, παρατηρήσεις και ενστάσεις θα κατατεθούν κατά τη διαβούλευση, από τους θεσμικούς φορείς, τον τεχνικό κόσμο και φυσικά τους αυτοδιοικητικούς φορείς.

Η δημόσια διαβούλευση

Αναλυτικότερα, σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, έθεσε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων το σχέδιο νόμου με τίτλο “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων”.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις, του Νόμου 4412/2016, που ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, καθώς και των Νόμων 3433/2006, 3383/2010 και 3978/2011, που ρυθμίζουν θέματα Δημοσίων Συμβάσεων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, με σκοπό:

α) την απλοποίηση/διασαφήνιση των διατάξεων του νόμου,

β) την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων,

γ) την επιτάχυνση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων χωρίς εκπτώσεις στο πεδίο της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων,

δ) την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών εργαλείων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων,

ε) τη μείωση του διοικητικού βάρους για τις αναθέτουσες Αρχές και τους οικονομικούς φορείς,

στ) την αύξηση της συμμετοχής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,

ζ) την αντιμετώπιση παθογενειών του συστήματος δημοσίων συμβάσεων, όπως το ζήτημα των υπερβολικά χαμηλών προσφορών και η υπερβολική προσκόλληση στην τυπικότητα έναντι της ουσίας των προσφορών των οικονομικών φορέων.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.

Αύξηση του ορίου απευθείας αναθέσεων

Μεταξύ των βασικών αλλαγών που φέρνει το νομοσχέδιο είναι η αύξηση των ορίων των απευθείας αναθέσεων από φορείς του Δημοσίου και ΟΤΑ. Από 20.000 ευρώ που είναι σήμερα, τα όρια της απευθείας ανάθεσης αυξάνονται στα 30.000 ευρώ για προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και μελετών και στα 60.000 ευρώ για δημόσια έργα, με παράλληλη εισαγωγή υποχρέωσης δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) πέντε ημέρες πριν από την ανάθεση της σύμβασης, προκειμένου να διαφυλάσσεται η τήρηση της αρχής της φανερής δράσης της διοίκησης (αρχή της διαφάνειας).

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επιδιώκεται η απλοποίηση της διαδικασίας για συμβάσεις μικρής αξίας μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ και μείωση του διοικητικού βάρους τόσο για τις αναθέτουσες Αρχές όσο και τους οικονομικούς φορείς μέσω της χρονικής σύντμησης των σχετικών διαδικασιών. Οι εν λόγω τροποποιήσεις προωθούνται τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, δεδομένου ότι προτείνεται η προηγούμενη από την ανάθεση της σύμβασης δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης, η οποία δε λάμβανε χώρα με τις υφιστάμενες διατάξεις.

Παράλληλα, προβλέπεται η κατάργηση της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού (έγχαρτος ανοικτός διαγωνισμός). Ειδικότερα, καταργείται η διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, ο οποίος συνήθως δε διενεργείται με ηλεκτρονικά μέσα, δημιουργώντας πρόσθετο διοικητικό βάρος για τις αναθέτουσες Αρχές και τους οικονομικούς φορείς. Οι σχετικές διαδικασίες θα πραγματοποιούνται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ιδίως από την ανοικτή διαδικασία με χρήση εργαλείων e-procurement (ΕΣΗΔΗΣ) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 30.000 ευρώ. Επίσης, εισάγεται πρόβλεψη διαδικασίας απευθείας ανάθεσης μέσω ηλεκτρονικών καταλόγων (e-marketplace) με ανώτατο όριο τις 40.000 ευρώ ανά είδος προμηθευόμενου αγαθού.

ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Κατάργηση της διαδικασίας των ενστάσεων

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διατάξεις του νομοσχεδίου που φέρνουν κατάργηση της διαδικασίας των ενστάσεων για τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης με απευθείας προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, επιτυγχάνεται σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών ανάθεσης, χωρίς να απομειώνεται η δυνατότητα δικαστικής προστασίας του καλόπιστου προμηθευτή του Δημοσίου. Με άλλη διάταξη, δίνεται στις αναθέτουσες Αρχές η δυνατότητα ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ενεργειών τεχνικής βοήθειας, που ανατίθεται στο πλαίσιο εκτέλεσης συγχρηματοδοτούμενων έργων, μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ, κατόπιν προηγούμενης πρόσκλησης τριών τουλάχιστον, εγγεγραμμένων σε αντίστοιχο μητρώο, οικονομικών φορέων. Με την τροποποίηση αυτή αυξάνεται το όριο εφαρμογής της υφιστάμενης διάταξης από 40.000 σε 60.000 ευρώ, αλλά επιβάλλεται στην αναθέτουσα Αρχή να απευθύνει σχετική πρόσκληση σε τρεις τουλάχιστον οικονομικούς φορείς, οι οποίοι επιλέγονται μεταξύ των εγγεγραμμένων σε κατάλογο προμηθευτών ή και παροχών υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για τον σκοπό εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας, έναντι του ενός οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της υφιστάμενης διάταξης. Με την τροποποίηση αυτή επιδιώκεται η διευκόλυνση και επιτάχυνση των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ενεργειών τεχνικής βοήθειας, προκειμένου να επιταχυνθεί η ωρίμανση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, με παράλληλη βελτίωση της διαφάνειας των σχετικών διαδικασιών.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια