Κρήτη

Περιφέρεια Κρήτης - Συμβάσεις 1,3 εκατ. ευρώ, εν μέσω πανδημίας: Η απάντηση του Σταύρου Αρναουτάκη

Η ιδιόχειρη απάντηση του περιφερειάρχη Κρήτης Στ. Αρναουτάκη, μετά το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της “Ν.Κ.” για τις εργολαβίες εν μέσω πανδημίας

Αίσθηση προκάλεσε το χθεσινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας  "Νέα Κρήτη" για τις συμβάσεις των 1,3 εκατ. ευρώ που υπέγραψε εν μέσω πανδημίας ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, αναθέτοντας την επικοινωνία και προβολή του τουρισμού της Κρήτης. Το θέμα προκάλεσε τριγμούς, καθώς η υπογραφή των συμβάσεων αφορά σε εταιρείες από τα Γιάννενα και τη Θεσσαλονίκη εν μέσω καραντίνας και, ενώ ο παγκόσμιος τουρισμός είχε τραβήξει "χειρόφρενο" υπό την απειλή του κορωνοϊού, εκείνες θα κερδίσουν χρήματα προωθώντας στο Facebook, κ.λπ., την Κρήτη και σχεδιάζοντας για το αβέβαιο μέλλον εκθέσεις, ημερίδες και workshops!

Ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης με ιδιόχειρή του επιστολή απάντησε στη "Νέα Κρήτη" για τη νομιμότητα των συμβάσεων και ανέφερε ότι πλέον ο σχεδιασμός μετατίθεται από το 2021 και μετά.

Η απάντηση του κ. Αρναουτάκη για την ανάθεση του 1,3 εκατ. ευρώ στις εταιρείες ΝΕΧΤ.COM και ΤΕΤRAGON-BIRDIE, εκτός Κρήτης, είναι η ακόλουθη:

«Αγαπητέ κύριε διευθυντή,

Για την Περιφέρεια Κρήτης, ο τουρισμός βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας του σχεδιασμού και των προτεραιοτήτων μας. Είναι ένας από τους βασικότερους πυλώνες της περιφερειακής μας οικονομίας και ταυτόχρονα συνεχίζει να αποτελεί πεδίο σχεδιασμού που στηρίζεται στην κοινωνική και πολιτική συνεργασία. Μια συνεργασία που έχει δομηθεί τα προηγούμενα χρόνια, πάνω στα θετικά αποτελέσματα των κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων, με όλους τους τουριστικούς φορείς, τους επιχειρηματίες και τους εργαζομένους στον τουριστικό κλάδο.

Στη δεδομένη, μάλιστα, χρονική στιγμή, οι συνέπειες της πανδημίας του COVID-19 στις αερομεταφορές και συνολικά στον τουρισμό έρχονται να αναπροσαρμόσουν και τη δική μας στρατηγική. Για αυτόν τον λόγο από τον Μάρτιο βρισκόμαστε σε επικοινωνία και συνεργασία με το υπουργείου Τουρισμού, τον ΕΟΤ, τις ενώσεις των ξενοδόχων, τους τουριστικούς πράκτορες και τους εκπροσώπους των εργαζομένων, προσπαθώντας να αναδιαμορφώσουμε την καμπάνια μας, προχωρώντας στις απαιτούμενες τροποποιήσεις, με στόχο να προβάλουμε την Κρήτη ως ένα ασφαλή τουριστικό προορισμό. Ένα νησί που έχει καταγράψει ελάχιστα κρούσματα, που διαθέτει μεγάλα και οργανωμένα νοσοκομεία, ικανά να παρέχουν υγειονομική φροντίδα στους επισκέπτες.

Αναφορικά με το έργο και τις συμβάσεις που αναφέρετε στο δημοσίευμα της εφημερίδας σας, σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται για έργο ΕΣΠΑ ενταγμένο από το 2018 με την παροχή εγκρίσεων από όλες τις αρμόδιες Αρχές, όπως προβλέπεται. Για το συγκεκριμένο έργο ολοκληρώθηκαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες τηρώντας όλες τις χρονικές προθεσμίες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σύμφωνα με αυτή, η πανδημία (από την αρχή της εμφάνισής της έως την άγνωστη ημερομηνία λήξεώς της) δεν αποτελεί αιτία αναστολής διαδικασιών.

Πιο συγκεκριμένα:

* Το έργο εγκρίθηκε τη με αρ. 96/2018 (ΑΔΑ: ΩΓΤ87ΛΚ-4ΥΨ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης, σχετικά με την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης "Δράσεις Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κρήτης 2018-2020" στο ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κρήτη" 2014-2020 με δικαιούχο την Περιφέρεια Κρήτης.

* Το έργο εντάχθηκε από το 2018 με τη με αρ. πρωτ. 3287/24.8.2018 (ΑΔΑ: 94ΝΟ7ΛΚ-Κ7Α) Απόφαση Ένταξης της πράξης με τίτλο "Δράσεις Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κρήτης".

* Έλαβε τις με αρ. πρωτ. 3014/20.3.2018 και 9854/8.8.2018 αποφάσεις του ΕΟΤ που αφορούν στην παροχή σύμφωνης γνώμης για την πράξη "Δράσεις Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης" στο ΕΣΠΑ.

* Έλαβε τις με αριθμ. 12/2019/8.1.2019 (ΑΔΑ: ΨΕΟ47ΛΚ-ΣΟΕ) και 29/2019/19.11.2019 (ΑΔΑ: ΩΓΨ77ΛΚ-ΛΣ4) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με τις οποίες εγκρίθηκε η διενέργεια και οι όροι της διακήρυξης των διαγωνισμών.

* Η διάρκεια των συμβάσεων είναι 36 μήνες από την υπογραφή τους, γεγονός που συνεπάγεται ότι η υλοποίησή τους θα γίνει σε βάθος τριετίας.

* Υπάρχει η πρόβλεψη στις συμβάσεις για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης λόγω έκτακτων συνθηκών.

* Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεννόηση με τις ανάδοχες εταιρείες έχουν υποβάλει αιτήματα μετάθεσης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου από το 2021 και έπειτα.

Σχετικά με τη συμμετοχή εταιρειών και τη σχετική δημοσιότητα, σας ενημερώνουμε ότι:

* Οι εταιρείες που προσήλθαν στους διαγωνισμούς πληρούσαν όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για τη συμμετοχή τους.

* Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.

* Η διαγωνιστική διαδικασία που τηρείται γίνεται βάσει της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και ανάλογα το ύψος αυτής υποχρεώνεται η αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, να ακολουθήσει συγκεκριμένο είδος διαγωνισμού.

* Αντίκειται στη νομοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισμού ο αποκλεισμός εταιρειών λόγω μη εντοπιότητας.

* Υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλες εταιρείες ανά την Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των διαγωνισμών.

* Ακολουθήθηκαν όλοι οι κανόνες δημοσιότητας για ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό:

- Έντυπο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Εφημερίδα "Νέα Κρήτη" και σε άλλες τοπικές εφημερίδες.

- Αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων Περιφέρειας Κρήτης.

- Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης. www.crete.gov.gr.

- ΕΣΗΔΗΣ http://www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 75857.

- ΚΗΜΔΗΣ (στο οποίο υπάρχει και καταγραφή των υπηρεσιών για τις οποίες διενεργείται ο διαγωνισμός του ενιαίου συστήματος ταξινόμησης ειδών και υπηρεσιών για δημόσιους διαγωνισμούς CPV).

* Στο θεσμικό πλαίσιο των διαγωνισμών υπάρχει καταγραφή αποφάσεων των αρμόδιων αποφασιστικών οργάνων (Περιφερειακό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης).

* Αρμόδιο όργανο για τις αποφάσεις κατακύρωσης των συμβάσεων αλλά και για τη διοίκηση και παρακολούθηση αυτών είναι η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.

Αναφορικά με τις επιμέρους-θεματικές καμπάνιες, σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης, προσπαθώντας να ενισχύσει την πρόληψη και την κοινωνική συνοχή, συνεργάζεται με φορείς και εθελοντικές ομάδες με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, για την καμπάνια της Κινητής Μονάδας Μαστογράφου τον Οκτώβριο του 2019, παρουσιάστηκε εμπεριστατωμένη μελέτη με σημαντικά στοιχεία που καταγράφηκαν σε γυναίκες που προσήλθαν για εξέταση στην Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης. Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης δημιουργήθηκε και ένα σποτ κοινωνικού περιεχομένου. Για την καμπάνια "Ασφαλής Κρήτη", η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2012, για τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων που οφείλονται στην κατανάλωση αλκοόλ. Για τις πυρκαγιές, μέσα από τρία βιντεομηνύματα κοινωνικού χαρακτήρα σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης, προσπαθούμε να συμβάλουμε στην ευαισθητοποίηση των πολιτών με στόχο την πρόληψη των πυρκαγιών.

Κλείνοντας, σας επισημαίνουμε πως για την Περιφέρεια Κρήτης ο τουρισμός είναι ένα πεδίο συνένωσης των δυνάμεών μας, ώστε να τοποθετήσουμε την Κρήτη στην κορυφή. Δρόμος σύνθετος, ο οποίος προϋποθέτει τη διαρκή αναβάθμιση του συνόλου των υπηρεσιών που παρέχουμε και την περαιτέρω διασφάλιση υψηλής ποιότητας του τελικού τουριστικού προϊόντος. Με κοινή βούληση και στράτευση, με τη στενή και ειλικρινή συνεργασία με τους θεσμικούς μας εταίρους, αλλά πάνω από όλα με έντιμη διαχείριση και διαφάνεια, με ορθολογισμό και πραγματισμό, μπορούμε να καταστήσουμε την Κρήτη αναπτυξιακό φάρο, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της Μεσογείου.

Σας ενημερώνουμε, κλείνοντας, ότι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας και εγώ προσωπικά είμαι στη διάθεσή σας, για κάθε πληροφορία και ενημέρωση, σχετικά με το δημοσίευμα της 18ης Μαΐου στην εφημερίδα σας.

Ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης».

 

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΟ ΤΗ "Ν.Κ." -Δεσμεύτηκε στις ανάδοχες εταιρείες

 

Η εφημερίδα δεν αμφισβήτησε το τυπικό της διαδικασίας και τη νομιμότητα αυτού. Άλλωστε οι αναλυτικές εξηγήσεις από τον περιφερειάρχη Κρήτης είναι στα αυτονόητα που προβλέπει τόσο η ελληνική νομοθεσία όσο και η ευρωπαϊκή λόγω του ΕΣΠΑ.

Ωστόσο η "Ν.Κ." εξέφρασε σειρά ερωτημάτων για τα οποία άμεση απάντηση δε δίνεται. Όπως για παράδειγμα: Γιατί βιάστηκε τόσο πολύ ο περιφερειάρχης να υπογράψει αυτού του είδους τις συμβάσεις δεσμευόμενος απέναντι στους αναδόχους για δράσεις οι οποίες ο κορωνοϊός μπορεί να ακυρώσει λόγω μιας απρόβλεπτης εξέλιξης;

Μπορεί ο περιφερειάρχης Κρήτης να ανακοίνωσε ότι έχει αιτηθεί τη μετάθεση του έργου για το 2021 - προφανώς εννοεί τη διαχειριστική αρχή των ευρωπαϊκών κονδυλίων - όμως αυτό συνέβη και το ανακοίνωσε μετά το χθεσινό μας δημοσίευμα και όχι πριν, αφού ήδη από τα τέλη Μαρτίου και μέσα Απριλίου είχε υπογράψει τις συμβάσεις.

Χρειάστηκε το δημοσίευμα της "Ν.Κ." για να αναθεωρήσει, όμως σκεφτείτε αυτό που ο ίδιος αναφέρει: το «σε συνεννόηση με τις ανάδοχες εταιρείες».

Είναι ακριβώς αυτό που καυτηριάζουμε στο δημοσίευμά μας: ότι με την υπογραφή της σύμβασης τις "έβαλε" στο παιχνίδι για τις επόμενες ενέργειές του, δηλαδή τέθηκε δέσμιός τους αν θα συμφωνήσουν ή όχι στη μετάθεση του σχεδιασμού, και αυτό το ομολογεί ο ίδιος! Γιατί, αν δε συμφωνήσουν, τότε είναι πολύ πιθανό να διεκδικήσουν αποζημιώσεις για υπαιτιότητα της Περιφέρειας Κρήτης στη μη εκτέλεση του έργου στο πλαίσιο του οριζόμενου χρονοδιαγράμματος!

Ένα άλλο βασικό ερώτημα είναι γιατί έσπευσε να το κάνει μέσα στην καραντίνα, όταν σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις - και οι κρητικές - είχαν κατεβάσει ρολά μετρώντας απώλειες, και χιλιάδες εργαζόμενοι βρέθηκαν χωρίς δουλειά. Πολύ δε περισσότερο αναρωτιέται κάποιος γιατί τελικά εταιρείες από τα Γιάννενα και τη Θεσσαλονίκη ανέλαβαν τις συμβάσεις αυτές, σάμπως δεν υπήρχαν εταιρείες στην Κρήτη! Η απάντηση είναι ότι οι εταιρείες από τα Γιάννενα και τη Θεσσαλονίκη κατέθεσαν προσφορές μαζί με άλλες. Όλες μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις. Χωρίς να έχουν να επιδείξουν σημαντικές επιτυχίες ή και γνωστικό αντικείμενο εφάμιλλο του επιπέδου που βρίσκεται ο τουρισμός της Κρήτης.

Όπως αναφέρει ο περιφερειάρχης, δεν ήταν μόνο αυτές αλλά και άλλες, όπως WIN και CHOOSE. Οι εταιρείες αυτές δεν είναι από την Κρήτη. Ούτε οι εταιρείες που ανέλαβαν τις εργολαβίες.

Εκείνο που κάνει όμως εντύπωση είναι γιατί δεν κατέθεσε καμία από την Κρήτη.

Είναι δυνατό η ναυαρχίδα του τουρισμού, η Κρήτη, να μην έχει τέτοιες εταιρείες;

Μια γρήγορη εξήγηση θα ήταν ότι είτε η Περιφέρεια Κρήτης δεν επικοινώνησε σωστά και να μάθουν οι Κρητικοί επιχειρηματίες ότι θα βγάλει αυτές τις εργολαβίες στον "αέρα", είτε γιατί οι επιχειρηματίες της Κρήτης, αν και γνώριζαν για τον διαγωνισμό, έκριναν ότι δεν έχουν τις δυνατότητες να αναλάβουν το έργο.

Θα μου πείτε, είναι δύσκολο να μαζέψεις μερικά likes στο Facebook και να πληρωθείς με 167.000 ευρώ; Προφανώς! Γιατί τέτοιες εργολαβίες δεν προκηρύσσονται κάθε μέρα!

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια