Κρήτη

Κορωνοϊός: Αναβολή στις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων από το Πρωτοδικείο - Τι θα ισχύσει

Αναβάλλονται όλες οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων που επρόκειτο να συζητηθούν σήμερα από το Δικαστήριο

Αυτό αναφέρεται σε απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών Ηρακλείου, κ. Κωνσταντίνου Ρόκου, η οποία κοινοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του προέδρου Πρωτοδικών Ηρακλείου και σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης αναφορικά με τη λειτουργία των δικαστηρίων, όλες οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων, που είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν σήμερα, αναβάλλονται, οίκοθεν, σε δικάσιμο, που ορίζεται από το δικαστήριο.

Οι προσωρινές διαταγές, που είχαν δοθεί σε ορισμένες από αυτές τις υποθέσεις, διατηρούνται, μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό αναφέρονται στην απόφαση του προέδρου Πρωτοδικών, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου (dsh.gr).

Αναλυτικά, η απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών αναφέρει τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

Τα άρθρα 5 και 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55).

Το άρθρο τέταρτο της από 15.3.2020 και με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.18176  Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης (Β’ 684)

Την με αριθμό 76/2020 Πράξη Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου περί καθορισμού μέτρων λειτουργίας του Δικαστικού Μεγάρου  κατά τη διάρκεια της αναστολής  λειτουργίας των Δικαστηρίων

Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των Δικαστηρίων του Ηρακλείου

Αποφασίζει:

Παρατείνει την ισχύ των προσωρινών διαταγών που έχουν χορηγηθεί στις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, οι οποίες μνημονεύονται στην πρώτη στήλη  του κάτωθι πίνακα, έως της συζητήσεως αυτών και αναβάλλει οίκοθεν τις εν λόγω υποθέσεις στη δικάσιμο που μνημονεύεται στην δεύτερη στήλη του πίνακα ΕΔΩ

1) Καθορίζει κατ’ άρθρο 686 § 2 ΚΠολΔ ως τρόπο γνωστοποίησης της νέας δικασίμου στους διαδίκους των ανωτέρω υποθέσεων την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου  Ηρακλείου και ενημερωτικά μόνο στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

2) Παραγγέλλει στη Γραμματέα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου να επισυνάψει στο φάκελο σε κάθε μίας εκ των ανωτέρω δικογραφιών αντίγραφο της παρούσας απόφασης και αντίγραφο της  βεβαίωσης του ΔΣΗ περί ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του.

3) Προς το σκοπό αποκλειστικά  της πληρέστερης ενημέρωσης των διαδίκων:

α) παραγγέλλει στη Γραμματέα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου να καλέσει τηλεφωνικά τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων των ανωτέρω υποθέσεων που είχαν παρασταθεί κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής και να τους υπομνήσει την διατήρηση της προσωρινής διαταγής και τη νέα δικάσιμο. Επισημαίνεται ότι κατά την τηλεφωνική αυτή επικοινωνία δεν θα γίνεται δεκτό αίτημα προσδιορισμού διαφορετικής εξ αναβολής δικασίμου.

β) Προτείνει στο ΔΣΗ να συνδράμει στην ανωτέρω εξειδικευμένη ενημέρωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου με όποιο τρόπο κρίνει αυτός πρόσφορο.

γ) Παραγγέλλει στη Γραμματέα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου να τοιχοκολλήσει την παρούσα πράξη στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου

δ) Η ενημέρωση του τοπικού Τύπου σε σχέση με την παρούσα απόφαση δεν πρέπει να αποκλείεται.

Ηράκλειο 20-3-2020

Ο  Β’ Πρόεδρος Υπηρεσίας της 20ης Μαρτίου 2020

 

 

 

Σχόλια