Κρήτη

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Συγκλίσεις και διαφωνίες με το υπουργείο

Οι θέσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης στις προτάσεις του υπουργείου Παιδείας για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Τη δέσμευση της πανεπιστημιακής κοινότητας του Ιδρύματος στην αποστολή του δημόσιου πανεπιστημίου επιβεβαιώνει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία εκφράζει τις θέσεις του Π.Κ. επί των προτάσεων του υπουργείου Παιδείας για την Ανώτατη Εκπαίδευση και υποστηρίζει τη διαφύλαξη και την αναβάθμιση του πανεπιστημίου της γνώσης, προσανατολισμένου στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Την ίδια ώρα, με ανακοίνωσή του, το Πανεπιστήμιο Κρήτης εμμένει στις αρχές οι οποίες, από την ίδρυσή του, διέπουν τη λειτουργία του, δηλαδή: στη δημοκρατική διακυβέρνηση, στην έρευνα σε τομείς αιχμής, στη σύνδεση έρευνας και εκπαίδευσης, στον διεθνή προσανατολισμό και την ανάπτυξη συνεργασιών με κορυφαία Ιδρύματα στον κόσμο, στην προσέλκυση υψηλού επιπέδου προσωπικού με ανοικτές διαδικασίες και στην υψηλής ποιότητας εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του φοιτητών μέσω σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών.


Συγκεκριμένα, στην απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης που αφορά τις θέσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης επί των προτάσεων του υπουργείου Παιδείας για την Ανώτατη Εκπαίδευση αναφέρονται τα εξής: «Θεωρούμε ότι το θεσμικό πλαίσιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση θα πρέπει να διευκολύνει και όχι να δυσχεραίνει τη λειτουργία των ελληνικών ΑΕΙ με βάση τις αρχές αυτές. Ειδικότερα κρίνουμε ότι:


1. Είναι απαραίτητη η άμεση αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ στο επίπεδο του 2012.
2. Τα ελληνικά πανεπιστήμια χρειάζονται άμεση ενίσχυση σε μέλη ΔΕΠ, διοικητικούς υπαλλήλους και γενικότερα σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού.
3. Η υφιστάμενη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργάνων του Πανεπιστημίου είναι σε γενικές γραμμές λειτουργική και σύμφωνη με τις αρχές της δημοκρατικής διοίκησης του Πανεπιστημίου. Η ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργάνων του Πανεπιστημίου δεν κρίνεται σκόπιμη.
4. Το Τμήμα θα πρέπει να παραμείνει η βασική ακαδημαϊκή μονάδα. Υπάρχει ανάγκη θέσπισης θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη διατμηματικών και διασχολικών προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών.
5. Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης του αυτοδιοίκητου του Πανεπιστημίου. Η ενίσχυση αυτή δεν προϋποθέτει αναγκαστικά τη δημιουργία “θεσμικών αντιβάρων”.
6. Η σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας στα πανεπιστήμια παραμένει ζητούμενο.
7. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης εξέλεξε πρόσφατα γενικό διευθυντή που καλύπτει τις ανάγκες του Πανεπιστημίου (προϊστάμενος των υπηρεσιών και υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων της Συγκλήτου που αφορούν στις διοικητικές υπηρεσίες). Σε κάθε περίπτωση, ο ανώτερος υπάλληλος που θα προΐσταται των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος θα πρέπει να εκλέγεται από τη Σύγκλητο και να λογοδοτεί στα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου (Σύγκλητος, Πρυτανικό Συμβούλιο).
8. Τα Τμήματα πρέπει να έχουν λόγο στον αριθμό των εισακτέων σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους πόρους διδασκαλίας, καθώς και στη βάση εισαγωγής είτε συνολικά είτε σε συγκεκριμένα μαθήματα.
9. Είναι θετική η χρήση ΣΔΙΤ για μεγάλης κλίμακας υποδομές που δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης από άλλες πηγές (Πολιτεία, δωρεές) και υπό την προϋπόθεση συμφωνίας της Συγκλήτου.
10. Είναι θετική η αναβάθμιση των διαδικασιών αξιολόγησης με υιοθέτηση διεθνώς αποδεκτών ακαδημαϊκών κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο. Η ΑΔΙΠ (σ.σ. Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση) πρέπει να είναι ανεξάρτητη Αρχή αξιολόγησης με ρόλο γνωμοδοτικό και επιβάλλεται να παρέχει πληροφορία για τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης προς την Πολιτεία και τους πολίτες.
11. Η Πολιτεία έχει συνταγματική υποχρέωση να εξασφαλίζει τους πόρους και τις υποδομές για την ομαλή, εύρυθμη και ποιοτική λειτουργία (σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα) όλων των ΑΕΙ της χώρας. Αφού εξασφαλιστούν αυτές οι προϋποθέσεις, επιπλέον χρηματοδότηση θα πρέπει να παρέχεται σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου ως κίνητρο συνεχούς βελτίωσης.
12. Είναι καταρχήν θετική η θέσπιση χρονικού ορίου φοίτησης. Προτείνουμε χρονικό όριο ν+ν, και εφαρμογή του για τους φοιτητές που θα εισαχθούν στο Πανεπιστήμιο μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου. Προτείνουμε επίσης τη διεύρυνση των δυνατοτήτων μερικής φοίτησης.
13. Θα αποβεί προς το συμφέρον του Πανεπιστημίου η αύξηση των ξενόγλωσσων μαθημάτων/σεμιναρίων και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Η εισαγωγή ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων προϋποθέτει την ύπαρξη των απαραίτητων πόρων και υποδομών ώστε να μην αποβεί σε βάρος των βασικών προγραμμάτων σπουδών.
14. Οι μεταπτυχιακές σπουδές έχουν ανάγκη ρυθμιστικού πλαισίου και απλοποίησης της διαδικασίας (μείωση του διοικητικού βάρους). Η Πολιτεία θα πρέπει να συνδράμει επαρκώς τα ΠΜΣ (Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών) χωρίς δίδακτρα, ώστε να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις εύρυθμης και ποιοτικής λειτουργίας τους.
15. Συμφωνούμε καταρχήν με τη δυνατότητα θέσπισης εξ αποστάσεως προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και Διά Βίου Μάθησης. Σε κάθε περίπτωση τα εξ αποστάσεως προγράμματα θα πρέπει να υπόκεινται στην ίδια διαδικασία αξιολόγησης με τα υπόλοιπα προγράμματα σπουδών.
16. Προτείνουμε την ενίσχυση του θεσμού της πρακτικής άσκησης.
17. Θεωρούμε πως απαιτείται αύξηση της χρηματοδότησης για τη στέγαση και σίτιση των φοιτητών. Το θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει χρήζει βελτίωσης.
18. Πιστεύουμε πως υπάρχει αδήριτη ανάγκη άμεσης και σημαντικής απλοποίησης των διαδικασιών του ΕΛΚΕ (Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας) και εξαίρεσης από τις διαδικασίες του δημόσιου λογιστικού.
19. Προτείνουμε τη διατήρηση του γενικού πλαισίου συμμετοχής των φοιτητών σε συλλογικά όργανα, με δυνατότητα των πανεπιστημίων να εξειδικεύουν τη διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων ώστε να ενθαρρυνθεί η φοιτητική συμμετοχή.
20. Δε συμφωνούμε με την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ιδιωτικών κολεγίων, εφόσον δεν πληρούν τις ακαδημαϊκές και άλλες προϋποθέσεις που ισχύουν για τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια.
21. Το Πανεπιστήμιο οφείλει να είναι χώρος ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Κάθε είδους βία, φυσική ή λεκτική, από ομάδες ή άτομα, καθώς και η αναίτια χρήση βίας από τις Αρχές, ακυρώνει την ουσία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και αντιστρατεύεται την αποστολή του Πανεπιστημίου. Η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει την ευθύνη για τη διαφύλαξη και προάσπιση του πανεπιστημιακού ασύλου».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια