Κρήτη

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τους Παιδικούς Σταθμούς

Δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε ιδιωτικούς και δημόσιους σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ - Τα προσωρινά αποτελέσματα θα εκδοθούν το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, ενώ τα οριστικά στις 15 Ιουλίου

Την Παρασκευή 7 Ιουνίου ξεκινούν οι αιτήσεις με επιχορήγηση μέσω του ΕΣΠΑ για δωρεάν φιλοξενία των παιδιών σε ιδιωτικούς και δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς στη νέα σχολική χρονιά.

Όσον αφορά τη διαδικασία μέσω ΕΣΠΑ, η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, υπογράμμισε ότι φέτος θα πραγματοποιηθεί μία και μόνη κατανομή, ώστε έως τις 15 Ιουλίου να οριστικοποιηθούν οι δικαιούχοι των vouchers και να μπορούν οι γονείς να κλείσουν θέση στον σταθμό της επιλογής τους. Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, τα προσωρινά αποτελέσματα θα εκδοθούν το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, ενώ τα οριστικά στις 15 Ιουλίου.

Η ΕΕΤΑΑ καλεί κάθε ενδιαφερόμενη/ο, για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπό της (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr) τη φόρμα “Αίτηση Συμμετοχής-Δήλωση”, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή στους ωφελούμενους/ες θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε αντίστοιχες δομές, όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 της σχετικής νομοθεσίας. Οι ωφελούμενες/οι επιλέγουν θέση σε δομή αντίστοιχη εκείνης για την οποία έλαβαν «αξία τοποθέτησης» (voucher).

Επιλέξιμες ενέργειες είναι:

α) Η παροχή θέσεων φροντίδας βρεφών από 2 μηνών έως 2,5 ετών και νηπίων από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς αντίστοιχα,

β) Η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιών με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε βρεφονηπιακούς σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας,

γ) Η παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών από 5 έως 12 ετών σε κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και

δ) Η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών με αναπηρία, εφήβων και ατόμων με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία σε κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ).

 

Ποια είναι τα ωφελούμενα άτομα

Ωφελούμενες/οι της δράσης είναι οι μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή/και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, τα άτομα (γυναίκες και άνδρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών, και τα άτομα που βρίσκονται σε χηρεία.

Οι ωφελούμενες/οι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: να είναι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οί, αυτοαπασχολούμενες/οι), ή να είναι άνεργες/οι οι οποίες/οι να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο. Τα έγγραφα δυνάμει των οποίων βεβαιώνεται η ιδιότητα του ανέργου προσδιορίζονται στην πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προς τους δυνητικά ωφελούμενους.

Από όλες τις ως άνω κατηγορίες εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, καθώς και υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού).

Το σύνολο των ωφελούμενων που δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τις κατηγορίες των θέσεων Β.3 και Δ του άρθρου 5 εξαιρούνται των περιορισμών αναφορικά με το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, την κατάσταση απασχόλησης ή/και εργασιακής σχέσης και οικογενειακής κατάστασης.

Επίσης, εξαιρούνται των περιορισμών αναφορικά με το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, όπως αυτό προσδιορίζεται στην πρόσκληση, οι αιτούσες ΑμεΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%), που είναι μισθωτές πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου, είτε οι εργαζόμενες με εργόσημο ή με άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης, που αιτούνται για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς ή και παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ.

Σε περίπτωση κατά την οποία μια ωφελούμενη επιθυμεί να εντάξει το παιδί της, το οποίο πάσχει από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες, σε δομή που αντιστοιχεί στις κατηγορίες Α.1 ή Α.2 (βρεφικός, βρεφονηπιακός ή παιδικός σταθμός), τότε απαιτείται η προσκόμιση έγγραφης υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα/δομής περί αποδοχής του παιδιού, με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας, ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας του βρεφικού, βρεφονηπιακού ή παιδικού σταθμού.

Στην περίπτωση αυτή για την ωφελούμενη ισχύουν τα ίδια κριτήρια συμμετοχής που ισχύουν για τις μητέρες της αντίστοιχης κατηγορίας.

Ωφελούμενα άτομα κατανέμονται στις θέσεις που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ (Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”) ή των ΠΕΠ, σύμφωνα με την κατάταξή τους ως προς το όριο της φτώχιας, όπως αυτό προσδιορίζεται από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για κάθε κατηγορία νοικοκυριού και αναφέρεται στην πρόσκληση/προσκλήσεις που θα εκδώσει η ΕΕΤΑΑ Α.Ε. Συγκεκριμένα, κάθε ωφελούμενο άτομο κατανέμεται: α) στο ΕΠΑΝΑ-ΕΔΒΜ όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του είναι πάνω από το όριο της φτώχιας, β) στο οικείο ΠΕΠ όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του είναι κάτω από το όριο της φτώχιας.

 

Κριτήρια

Τα κριτήρια επιλογής αφορούν: α) στο οικογενειακό εισόδημα (λαμβάνεται υπόψη και υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο μερών/συζύγων, καθώς και το εισόδημα των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση), β) στην κατάσταση απασχόλησης και την εργασιακή σχέση και γ) στην οικογενειακή κατάσταση.

Η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. διεξάγεται από επιτροπές και πραγματοποιείται βάσει του συστήματος μοριοδότησης μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της πράξης, όπως αυτό προσδιορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1.700 παιδιά σε παιδικούς σταθμούς

Στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΦΜΑΗ κ. Νίκος Φακουρέλης, αναμένεται να φιλοξενηθούν περίπου 1.700 νήπια και βρέφη, με τον ίδιο ωστόσο να επισημαίνει ότι «ενδεχομένως να μην μπορέσουμε φέτος να φιλοξενήσουμε πολλά βρέφη, καθότι δεν έχουμε ακόμα επαρκή αριθμό βρεφονηπιακών σταθμών», σημειώνοντας από την άλλη όμως μεριά ότι «στα παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών και άνω δε θα υπάρξει πρόβλημα, καθότι και πέρυσι είχαν εξυπηρετηθεί σχεδόν όλα». Αξίζει ωστόσο να υπενθυμίσουμε ότι έχει λήξει η προθεσμία για την υποβολή αίτησης εγγραφών για τα βρέφη και τα νήπια μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δήμου Ηρακλείου, για τις οποίες και σημειώθηκε καταιγισμός αιτήσεων. Πάντως, όπως τόνισε ο κ. Φακουρέλης, «θα δοθεί μια επιπλέον βδομάδα προθεσμία στους γονείς, προκειμένου να τακτοποιήσουν τυχόν εκκρεμότητες ή άλλες παραλείψεις πιστοποιητικών, κ.λπ., που σημειώθηκαν κατά την υποβολή της αίτησής τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον Δήμο Ηρακλείου, ενώ γύρω στον Αύγουστο θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για το πού θα φιλοξενηθούν ποια παιδιά, με προτεραιότητα να δίδεται στις αιτήσεις που έγιναν μέσω ΕΣΠΑ, όπως κάθε χρόνο».

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια