Κρήτη

ΤΕΙ Κρήτης: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση & Διοίκηση για Μηχανικούς»

Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Διοίκησης Επιχειρήσεων-Ηρακλείου του ΤΕΙ Κρήτης διοργανώνουν από κοινού το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» το οποίο οδηγεί στη λήψη αναγνωρισμένου «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ΜΔΕ»

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα στους μηχανικούς ή στους αποφοίτους άλλων συναφών ειδικοτήτων, να αποκτήσουν ένα μεταπτυχιακό τίτλο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι ο εφοδιασμός των φοιτητών του με οικονομικές-διοικητικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να γίνουν περιζήτητα στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων ή επιτυχημένοι αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες.

Το πρόγραμμα έχει χρονική διάρκεια τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων. Στα δυο πρώτα εξάμηνα ο φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσει 10 μαθήματα, ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονεί μεταπτυχιακή εργασία. Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα από απόσταση μέσω live streaming καθώς και μαγνητοσκόπησης των διαλέξεων.

Η επιλογή των φοιτητών στο ΔΠΜΣ γίνεται με βάση σύστημα μορίων, όπου λαμβάνονται υπόψη: ο βαθμός πτυχίου, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, η επαγγελματική εμπειρία και η προσωπική συνέντευξη.

Το πρόγραμμα δημοσιοποιεί πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για τον τέταρτο κύκλο του προγράμματος, με την πρόσκληση να αφορά έως 35 θέσεις, εκ των οποίων έως 5 για μερική φοίτηση. Τα δίδακτρα για την πλήρη φοίτηση ανέρχονται σε 1.000 €/εξάμηνο,  με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών και διδακτικών αναγκών. Το ΔΠΜΣ παρέχει τη δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης στους φοιτητές που έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 35, του Ν. 4485/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από τις 3 Δεκεμβρίου 2018 έως και τις 11 Ιανουαρίου 2019. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα: www.teicrete.gr/MBA-Eng 

Email: mba_engineers@staff.teicrete.gr

Τηλέφωνο: 2810379874

Διευθυντής ΔΠΜΣ: Καθηγητής Εμμανουήλ Κουδουμάς

Σχόλια