Κρήτη

Προωθούν ντόπιες ποικιλίες αμπέλου με πολύτιμα στοιχεία

Εγχώριες ποικιλίες αμπέλου με πολύτιμα στοιχεία του περιβάλλοντος προστατεύονται από το κράτος - Διευκρινιστική εγκύκλιος από τον Βασίλη Κόκκαλη

Το ιδιαίτερο βάρος ενδιαφέροντος του κράτους για τις λεγόμενες «ντόπιες ποικιλίες αμπέλου» αναδεικνύει μέσα από διευκρινιστική εγκύκλιό του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Κόκκαλης, στο πλαίσιο εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες.

Παράλληλα, επικαιροποιείται η προηγούμενη απόφαση [αριθμ. 361896/2.10.1987 των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Τεχνικός κανονισμός αποδοχής ποικιλιών αμπέλου (Vitis L.)» (Β' 566)], ως προς τα ελάχιστα χαρακτηριστικά και τις ελάχιστες προϋποθέσεις που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων (δοκιμών ΔΟΣ), με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, προκειμένου να εγγραφεί μια ποικιλία αμπέλου στον εθνικό κατάλογο.

Πιο συγκεκριμένα, εισήχθησαν με εθνικές διατάξεις χαρακτηριστικά καθώς και μοριακοί δείκτες που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (OIV).

Ως διατηρητής των εγχώριων αβελτίωτων ποικιλιών αμπέλου ορίζεται το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου και το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (Τράπεζα Γενετικού Υλικού) της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ «Δήμητρα».

Συγκεκριμένα, με τη σχετική υπουργική απόφαση καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής των ποικιλιών αμπέλου (οινοποιήσιμες ποικιλίες, ποικιλίες σταφιδοποιίας, επιτραπέζιες ποικιλίες και υποκείμενα) στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών και ορίζονται τα ελάχιστα χαρακτηριστικά και οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των δοκιμών Διακριτότητας - Ομοιομορφίας - Σταθερότητας (δοκιμές ΔΟΣ), οι οποίες διενεργούνται από το Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παρακάτω, διευκρινίζεται ότι «βελτιωμένες» είναι οι ποικιλίες αμπέλου που έχουν προκύψει από συστηματικό βελτιωτικό πρόγραμμα, δηλαδή έχουν δημιουργό.

«Εγχώριες αβελτίωτες» ποικιλίες είναι οι ποικιλίες αμπέλου που έχουν σταθεροποιηθεί στον χώρο (στη χώρα μας δηλαδή) και στον χρόνο, χωρίς την επέμβαση της γενετικής επιστήμης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 1564/1985 (Α' 164) και επομένως δεν έχουν δημιουργό. Οι ποικιλίες αυτές έχουν προκύψει είτε από φυσικές διασταυρώσεις, είτε από φυσικές μεταλλάξεις με την παράλληλη δράση της φυσικής επιλογής ή/και της μη συστηματικής επιλογής που διενεργήθηκε από τον άγνωστο καλλιεργητή.

Με την υπουργική απόφαση καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής των ποικιλιών αμπέλου (οινοποιήσιμες ποικιλίες, ποικιλίες σταφιδοποιίας, επιτραπέζιες ποικιλίες και υποκείμενα) στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών, και ορίζονται τα ελάχιστα χαρακτηριστικά και οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των δοκιμών Διακριτότητας –Ομοιομορφίας - Σταθερότητας

Πρόκειται δηλαδή για τις τοπικές ποικιλίες ή αυτόχθονες ποικιλίες ή παραδοσιακές ποικιλίες ή γηγενείς ποικιλίες αμπέλου.

Σημειώνεται ότι ο διαχωρισμός των εγχώριων αβελτίωτων ποικιλιών από τις βελτιωμένες ποικιλίες αμπέλου γίνεται διότι οι εγχώριες αβελτίωτες ποικιλίες αμπέλου αποτελούν πολύτιμα στοιχεία του περιβάλλοντος και προστατεύονται από το κράτος με μέριμνα των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Γεωργίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του 14 του Ν. 1564/1985.

Ορίζεται ως διατηρητής των εγχώριων αβελτίωτων ποικιλιών αμπέλου το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου και το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (Τράπεζα Γενετικού Υλικού) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ «Δήμητρα», καθώς οι ποικιλίες αυτές προστατεύονται από το κράτος με μέριμνα των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Γεωργίας.

 

Στα οινάμπελα

Σε ό,τι αφορά τον τομέα του οίνου, η καλλιέργεια των δι-ειδικών υβριδίων της αμπέλου που προορίζονται για την παραγωγή οίνου ρυθμίζεται αποκλειστικά από την παρ. 2 του άρθρου 81 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο οποίο προβλέπεται ότι, «με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα κράτη - μέλη ταξινομούν τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που επιτρέπεται να φυτεύονται, να αναφυτεύονται ή να εμβολιάζονται στα εδάφη τους προς οινοπαραγωγή».

Τα κράτη-μέλη επιτρέπεται να ταξινομούν μόνον τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που πληρούν τους εξής όρους:

* Η ποικιλία ανήκει στο είδος Vitis vinifera ή προέρχεται από διασταύρωση μεταξύ του είδους Vitis vinifera και άλλων ειδών του γένους Vitis.

* Η ποικιλία δεν είναι μία από τις ακόλουθες: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton και Hebermont.

 

 

Σχόλια