Κρήτη

Η απόφαση για την βουλευτική ασυλία του Μανώλη Κεφαλογιάννη

Η απάντηση από το γραφείο του ευρωβουλευτή για την ασυλία

Από το γραφείο του ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη έλαβε η εφημερίδα «Νέα Κρήτη» την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αίτηση για την άρση ασυλίας του Μανώλη Κεφαλογιάννη και δημοσιεύτηκε αυτούσια.

Συγκεκριμένα, στη συγκεκριμένη απόφαση αναφέρεται:

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Μανώλη Κεφαλογιάννη, η οποία διαβιβάστηκε στις 31 Μαΐου 2017 από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου της Ελληνικής Δημοκρατίας, σε συνάρτηση με την ποινική διαδικασία αριθ. ΑΒΜ: ΕΟΕ 20/2017, και η οποία ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια στις 3 Ιουλίου 2017,

- Αφού άκουσε τον Μανώλη Κεφαλογιάννη, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

- Αφού άκουσε επίσης τον Kristian Knudsen, ασκούντα χρέη γενικού διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και,

- Αφού πραγματοποίησε ανταλλαγή απόψεων με τον αντεισαγγελέα της Ελληνικής Δημοκρατίας,

α. Λαμβάνοντας υπόψη ότι (όταν η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα στο πλαίσιο των καθηκόντων βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) η ασυλία θα πρέπει να αίρεται, εκτός αν προκύπτει ότι η δίωξη ασκείται με πρόθεση να βλαφθεί η πολιτική δραστηριότητα ή η φήμη του βουλευτή και, ως εκ τούτου, η ανεξαρτησία του Κοινοβουλίου (fumus persecutionis),

β. Λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, τις πληροφορίες και τις εξηγήσεις που παρασχέθηκαν στην παρούσα υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων που δόθηκαν από τον αντιεισαγγελέα της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά την ανταλλαγή απόψεων που υπήρξε μαζί του, και λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων υπό τις οποίες εξετάστηκε από τις αρμόδιες Αρχές η υπόθεση κατά του Μανώλη Κεφαλογιάννη, των αβεβαιοτήτων ως προς τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η αίτηση άρσης της ασυλίας και των σοβαρών αμφιβολιών σχετικά με τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των κινήτρων στα οποία βασίζεται η αίτηση για την άρση της ασυλίας,

γ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κρίνεται, ως εκ τούτου, ότι πρόκειται για υπόθεση για την οποία μπορούμε να εικάσουμε την ύπαρξη fumus persecutionis και,

δ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασυλία του Μανώλη Κεφαλογιάννη δε θα πρέπει, κατά συνέπεια, να αρθεί

  1. Αποφασίζει να μην άρει τη βουλευτική ασυλία του Μανόλη Κεφαλογιάννη.
  2. Αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου της Ελληνικής Δημοκρατίας και στον Μανώλη Κεφαλογιάννη.

Πληροφορίες σχετικά με την έγκριση στην αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή:

Ημερομηνία έγκρισης: 10/10/2018.

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας: (+) 14, (-) 0, 0: 1.

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία: Joelle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Κώστας Χρυσόγονος, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Antοnio Marinho c Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka.

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία: Geoffroy Didier, Angelika Niebler».

Σχόλια