Κρήτη

Πως θα εξοικονομείται η ενέργεια στα δημόσια κτήρια;

Μόνο θετικά μπορεί να δει κανείς ένα νέο ευρωπαϊκό έργο που αρχίζει τώρα να υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης, που αφορά «την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτήρια». Ο τίτλος του είναι “Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτήρια” και το ακρωνύμιο STRATENERGY.

Το έργο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg Ελλάδα-Κύπρος και, εκτός της Περιφέρειας Κρήτης και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), συμμετέχουν οι Δήμοι Σάμου, Kω και Θήρας από την Ελλάδα, και από την Κύπρο η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας και το υπουργείο Ενέργειας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι στόχοι του STRATENERGY είναι: Υλοποίηση νέων ώριμων στρατηγικών έργων αποδοτικής χρήσης ενέργειας σε δημόσια κτήρια, οριστικοποίηση ενός κοινού πλαισίου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού φορέων του δημόσιου τομέα για το 2030, για την ενσωμάτωση της εξοικονόμησης ενέργειας στο κτηριακό τους απόθεμα και μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω πιλοτικής εφαρμογής με χρήση σύγχρονων εξειδικευμένων εφαρμογών πληροφορικής/μεθοδολογιών υποστήριξης αποφάσεων και διεύρυνσης του κοινού πλαισίου, σε συνέπεια με τις συναφείς πολιτικές. Με τους παραπάνω στόχους επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα επιδεικτικά δημόσια κτήρια και διασφαλίζεται η προοπτική αξιοποίησης από κάθε φορέα της περιοχής του πλαισίου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτήρια, έως το 2030.

Στη σχετική συνάντηση για το έργο, ο αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης συνεργάστηκε με τους εκπροσώπους του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Μάρκο Δαμασιώτη, διευθυντή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, και Κώστα Πατλιτζιάννα, μηχανικό της ίδιας Διεύθυνσης για το περιεχόμενο, τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος. Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχε και η Ελένη Πλουμίδη, μηχανικός της ΔΤΥ της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία είναι και η συντονίστρια της Ομάδας Έργου εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης.

Οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταίροι του έργου αφορούν σε:

α) Παρόμοιες κλιματικές συνθήκες για τα κτήρια.

β) Παρόμοιες παραδοσιακές μορφές αρχιτεκτονικής.

γ) Παλιά και ενεργοβόρα δημόσια κτήρια.

δ) Καθυστερήσεις στη διαδικασία συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2010/31/ΕΕ και 2012/27/ΕΕ (και τις τροποποιήσεις αυτών για το 2030 - με βάση ανακοινώσεις από 11/2016).

ε) Κοινή προτεραιότητα των Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης.

στ) Ελλιπής ενεργειακή διαχείριση κτηρίων και βραδείς ρυθμοί αναβαθμίσεων από τους δημόσιους φορείς κυρίως λόγω έλλειψης σύγχρονων εργαλείων, ανεπαρκούς τεχνογνωσίας για τεχνολογίες και μεθόδους στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια των δημόσιων φορέων.

Το STRATENERGY απαντά στις παραπάνω προκλήσεις και υποστηρίζει συγκεκριμένες και βιώσιμες λύσεις, καθώς προωθεί και ενθαρρύνει την υλοποίηση επιδεικτικών ώριμων έργων ΑΧΕ σε δημόσια κτήρια, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και επιπλέον οριστικοποιεί το κοινό πλαίσιο στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού με ορίζοντα το 2030 κάθε δημόσιου φορέα που βάζει τις βάσεις για την επίτευξη της εξοικονόμησης ενέργειας στην πράξη. 

«Υπάρχει πράγματι κατασπατάληση»

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση αυτή, ο υπεύθυνος Αιολικής Ενέργειας και καθηγητής του ΤΕΙ Κρήτης κ. Δημήτρης Χρηστάκης τονίζει ότι υπάρχει πράγματι μεγάλη ανάγκη εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας στα δημόσια κτήρια, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν παραδείγματα παλιών κτηρίων που πραγματικά κάνουν κατασπατάληση.

«Τέτοια κτήρια είναι το ΠΑΓΝΗ και το Βενιζέλειο. Πάσχουν από θερμομονώσεις και από πάρα πολλά πράγματα. Και μιλάω για τα δύο νοσοκομεία, που είναι τα πιο γνωστά στον πολύ κόσμο. Και τα δύο, λόγω έλλειψης λειτουργικής θερμομόνωσης, έχουν πολύ μεγάλες καταναλώσεις»...

Στο σημείο αυτό ρωτήσαμε τον κ. Χρηστάκη για την τεράστια εξοικονόμηση που γίνεται στο Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας του ΤΕΙ Κρήτης, που μπορεί να αποτελέσει το καλύτερο παράδειγμα προς μίμηση.

«Το κτήριο αυτό λειτουργεί με μηδενικό αποτύπωμα στο διοξείδιο του άνθρακα. Θα έλεγα αρνητικό αποτύπωμα. Δηλαδή, εμείς παράγουμε και διοχετεύουμε στο δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια. Αλλά το σημαντικό για τη διαχείριση της ενέργειας είναι το τι κάνεις με αυτήν την ενέργεια και πώς παράγεις την ενέργεια. Δηλαδή, αυτό που κάνει η ενέργεια είναι να παράγει αγαθά. Κάποιος μπορεί να καταναλώσει μία Κιλοβατώρα και να παράξει αξίες. Να παράξει κάποιο προϊόν. Ή να παράξει μουσική. Ή να παράξει επικοινωνίες. Αυτό θα πρέπει να δούμε. Δηλαδή, όχι μόνο πόσες Κιλοβατώρες καταναλώνουμε, αλλά και τι κάνουμε με αυτές τις Κιλοβατώρες»...

Σχόλια