Κρήτη

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία για τον αμπελοοινικό τομέα

«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος» είναι ένας από τους στόχους που καλείται ένα κράτος-μέλος να επιλέξει και να αιτιολογεί την επιλογή του γι’ αυτόν, ενόψει των συζητήσεων της ΚΑΠ 2020 που αφορούν τον αμπελοοινικό τομέα. Χθες δόθηκε στη δημοσιότητα ο κατάλογος των θεμάτων που θα συζητηθεί καταρχάς σε επίπεδο ευρωπαϊκών φορέων οίνου. Παρουσιάζεται επίσημα από την Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), σύμφωνα με ανακοινώσεις της οργάνωσης.

Αναλυτικότερα, κάθε κράτος θα επιλέγει τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους στόχους και θα πρέπει να αιτιολογεί την επιλογή του:

- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
- Βελτίωση των επιδόσεων (όσον αφορά την ενέργεια, το μάρκετινγκ κ.λπ.) και προσαρμοστικότητα στην αγορά.
- Επαναφορά της ισορροπίας της προσφοράς και πρόληψη των κρίσεων της αγοράς.
- Προστασία του εισοδήματος των παραγωγών μετά από ακραία γεγονότα.
- Αύξηση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας, ιδίως για καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες και καινοτόμες τεχνολογίες.
- Χρήση υποπροϊόντων οίνου για βιομηχανικούς και ενεργειακούς σκοπούς.
- Ευαισθητοποίηση των καταναλωτών στην υπεύθυνη κατανάλωση και στο καθεστώς ποιότητας.
- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τρίτες χώρες.
- Αύξηση της ανθεκτικότητας στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Τα κράτη-μέλη πρέπει να επιδιώξουν τουλάχιστον έναν από τους παραπάνω στόχους, χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα είδη από τις παρακάτω παρεμβάσεις που ορίζονται στον κανονισμό. Αμέσως παρακάτω, η ΚΕΟΣΟΕ αναφέρει ότι ο κατάλογος παρεμβάσεων θα είναι ο ίδιος με εκείνον του Κανονισμού 1308/2013 και θα περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

* Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων.
* Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, υποδομές και εργαλεία μάρκετινγκ.
* Πράσινη συγκομιδή.
* Ασφάλιση συγκομιδής.
* Ενσώματες και άυλες επενδύσεις στην καινοτομία προϊόντων και υποπροϊόντων.
* Απόσταξη υποπροϊόντων.
* Ενέργειες πληροφόρησης σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση και το καθεστώς ποιότητας.
* Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες.
* Κόστος για τη δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοηθείας.

Για τον παραπάνω κατάλογο μέτρων θα γίνει συζήτηση για πιθανή τροποποίησή του, ή για προσθήκη νέων μέτρων. Επίσης θα συζητηθεί το εάν θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες και ποσοστά χρηματοδότησης. Τα ποσοστά χρηματοδότησης των μέτρων της ΚΟΑ και οι κανόνες είναι αυτά που καθορίζονται στον Κανονισμό 1308/2013.

Ωστόσο τα κράτη-μέλη θα μπορούν να καθορίζουν και τα ελάχιστα ποσοστά δαπανών για μέτρα για το περιβάλλον, τη βιωσιμότητα ή την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Πρόκειται για μια νέα προσέγγιση αντιμετώπισης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Άδειες φύτευσης

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε, εξάλλου, η ΚΕΟΣΟΕ, όταν καθορίζεται η επιφάνεια για νέες φυτεύσεις, συζητείται εάν τα κράτη-μέλη θα μπορούν να επιλέγουν μεταξύ του 1% της συνολικής έκτασής τους με αμπελώνες ή του 1% της συνολικής έκτασης των αμπελώνων, αυξημένες με τις εκτάσεις που αντιστοιχούν στα δικαιώματα φύτευσης που ήταν διαθέσιμα για μετατροπή σε άδειες φύτευσης την 1η Ιανουαρίου 2016.
Τι γίνεται, όμως, με τις ποικιλίες; Σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ, ήδη έχει ξεκινήσει ο προβληματισμός ενόψει των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής για το εάν πρέπει να επιτραπεί στα κράτη-μέλη να ταξινομήσουν τις ακόλουθες - και προηγουμένως απαγορευμένες - ποικιλίες: τη Noah, την Othello, την Isabelle, τη Jacquez, την Clinton και την Herbemont.
Γενικότερα, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να ταξινομήσουν ποικιλίες που ανήκουν στην Vitis Vinifera ή την Vitis Labrusca και υβρίδια μεταξύ Vinifera, Labrusca και άλλα είδη του γένους Vitis.

Προβληματισμός: Υβριδικές ποικιλίες για ΠΟΠ

Ο προβληματισμός αφορά επίσης και το εάν οι ονομασίες προέλευσης θα πρέπει να χορηγούνται σε οίνους που χρησιμοποιούν ποικιλίες που προέρχονται από διασταύρωση μεταξύ της Vitis Vinifera και άλλων ειδών Vitis.

Σε ό,τι αφορά τα αποαλκοολωμένα και μερικώς αποαλκοολωμένα προϊόντα, η Επιτροπή προτείνει την αναγνώριση των οίνων χαμηλής περιεκτικότητας σε οινόπνευμα και χωρίς αλκοόλ.

Ο ορισμός της διαδικασίας αποαλκοολοποίησης πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο των οινολογικών πρακτικών του παραρτήματος VIII. Θα επιτραπούν τρεις μέθοδοι: μερική εξάτμιση υπό κενό, τεχνικές μεμβράνης και απόσταξη. Επιπλέον, η μέθοδος δεν πρέπει να προκαλεί οργανοληπτικά ελαττώματα, ούτε να πραγματοποιείται με αύξηση της περιεκτικότητας σε ζάχαρη του γλεύκους σταφυλιών.

Ο ορισμός του αποαλκοολωμένου ή μερικώς αποαλκοολωμένου προϊόντος θα πρέπει να δοθεί σύμφωνα με τα ψηφίσματα του OIV-ECO 433 2012 και OIV-ECO 523 2016. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει να τροποποιηθεί το μέρος ΙΙ του παραρτήματος VII.

Ο όρος «χωρίς αλκοόλ (αποαλκοολωμένος)» θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με το όνομα του προϊόντος (οίνος, αφρώδης, αφρώδους ποιότητας, αρωματικός, αρωματικός ποιότητας, αεριούχος, αφρώδης αεριούχος) μόνον εάν:

α) Η επεξεργασία αποαλκοόλωσης είναι σύμφωνη με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις,
β) Ο ολικός αλκοολικός τίτλος δεν υπερβαίνει το 0,5% και
γ) Ο ολικός αλκοολικός τίτλος μειώνεται κατά περισσότερο από 20% κατ' όγκο από το αρχικό του ποσοστό.
Τέλος, αναφέρονται τα εξής: «Οι κανόνες για την επισήμανση και την παρουσίαση του οίνου θα πρέπει να ισχύουν και για τα προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ και τα μη αλκοολούχα ποτά με πράξεις κατ' εξουσιοδότηση, ενώ συζητείται εάν θα υπάρχει ειδική διάταξη για αυτά τα προϊόντα ή θα ισχύουν για αυτά ίδιοι κανόνες με τους οίνους με αλκοόλ».

Σχόλια