Κρήτη

Δείτε πόσες νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν σε Δήμους και Δημόσιες επιχειρήσεις της Κρήτης

Νέες θέσεις εργασίας «έρχονται» και μάλιστα άμεσα σε Δήμους και Δημόσιες επιχειρήσεις της Κρήτης

Σχεδόν 2.500 νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων οι 126 αφορούν την Κρήτη.

Αναλυτικότερα, οι 2.444 νέες θέσεις εργασίας, σε ολόκληρη την Ελλάδα, αφορούν θέσεις εποχικού προσωπικού σε δήμους, Δημόσιο, αλλά και στη ΔΕΗ.

Αναφορικά με την Κρήτη, οι 126 νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε κάλυψη θέσεων δήμους και (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου) ΝΠΔΔ, καθώς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) των ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα:

  • 62 νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου
  • 17 νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν στο ΝΠΔΔ Πολιτικής και Μουσικής Παιδείας Δήμου Ρεθύμνου
  • 7 νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν στη Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων στο ΚΑΜ (Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου)
  • 6 νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν στο Δήμο Χανίων
  • 4 νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν στη «Διαχείριση Ακτών Μαλίων, Μονομετοχική Δημοτική Α.Ε.» στη Χερσόνησο
  • 3 νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν στο ΝΠΔΔ Προστασίας και Αλληλεγγύης στη Χερσόνησο
  • Ενώ, 200 νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν και στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ), τόσο στην Αττική (όπου είναι και η έδρα του), όσο και στις Περιφερειακές του Υπηρεσίες.

Αναλυτικότερα:

967 συμβάσεις σε δήμους και ΝΠΔΔ, σε όλη την Ελλάδα (μεταξύ αυτών 53 στην Κρήτη)

967 συμβάσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες ή έως 9 για απασχόληση σε αναγνωρισμένες σχολές ή έως 11 μήνες για απασχόληση σε παιδικούς-βρεφονηπιακούς σταθμούς, σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

562 συμβάσεις σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ (μεταξύ αυτών 73 στην Κρήτη)

Την πρόσληψη εποχικού προσωπικού ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου δήμοι της χώρας να συνάψουν 562 συμβάσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Οι συμβάσεις αυτές εγκρίθηκαν μετά τις εισηγητικές Εκθέσεις των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με τις οποίες εισηγούνται θετικά για την ικανοποίηση των αιτημάτων.

Ειδικότερα εγκρίθηκε η σύναψη 562 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες ή έως 9 μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένες σχολές, σε ΝΠΙΔ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

200 συμβάσεις στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Ταυτόχρονα, Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 200 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών προχωράει το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται για την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, και των Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτού, που εδρεύουν ανά την Επικράτεια και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

3 Π.Ε. Πληροφορικής

2 Π.Ε. Αρχαιολόγων

1 Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών

1 Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

1 Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

4 Π.Ε. Γλυπτών

8 Π.Ε. Οικονομικού

5 Π.Ε. Ζωγράφων

1 Τ.Ε. Πληροφορικής (Hardware)

1 Τ.Ε. Γραφιστών

8 Τ.Ε. Λογιστών

4 Τ.Ε. Συντηρητών Εργων Τέχνης (ειδίκευση Λίθου)

9 Δ.Ε. Συντηρητών Εργων Τέχνης

150 Δ.Ε. Πωλητών (Εκμαγείων)

2 Υ.Ε. Εργατών

ΑΣΕΠ: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ 10564, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Μπάκνη (τηλ. επικοινωνίας: 210-3722500).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.).

Στην υπόλοιπη Ελλάδα:

411 συμβάσεις στη ΔΕΗ

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 411 ατόμων προχωράει η ΔΕΗ. Οι προσλήψεις αφορούν την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας Νομού Κοζάνης, για τις Μονάδες του Νομού Κοζάνης.

562 συμβάσεις σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ

Την πρόσληψη εποχικού προσωπικού ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου δήμοι της χώρας να συνάψουν 562 συμβάσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Οι συμβάσεις αυτές εγκρίθηκαν μετά τις εισηγητικές Εκθέσεις των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με τις οποίες εισηγούνται θετικά για την ικανοποίηση των αιτημάτων.

Ειδικότερα εγκρίθηκε η σύναψη 562 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες ή έως 9 μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένες σχολές, σε ΝΠΙΔ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

79 συμβάσεις στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών, συνολικά 79 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε Αθήνα και Πειραιά, προχωράει το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

45 συμβάσεις εμπειρογνωμόνων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προχωρά στην πρόσληψη 45 εμπειρογνωμόνων, για την ανάπτυξη μέρους του Προγράμματος Σπουδών ή/και του επιμορφωτικού υλικού ή/και του υλικού πιστοποίησης για το ειδικό μέρος της Εκπαίδευσης Επιμορφωτών και της Επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.

56 συμβάσεις στον Δήμο Περιστερίου

40 συμβάσεις υδρονομέων στον Δήμο Αλμωπίας

13 συμβάσεις στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

13 συμβάσεις στον Δήμο Ερμιονίδας

16 συμβάσεις υδρονομέων στον Δήμο Σπάρτης

10 συμβάσεις εργατών στον Δήμο Βόλβης

14 συμβάσεις στον Δήμο Λοκρών

18 συμβάσεις στον Δήμο Κεφαλονιάς

 

(Με πληροφορίες από efsyn.gr)

Σχόλια