Κρήτη

Κόβουν τις Δωρεάν επισκέψεις στους ειδικούς γιατρούς του ΕΟΠΥΥ

Υπουργική απόφαση της παρασκευής προκαλεί θύελλα αντιδράσεων.

Κοροϊδεύουν τους πολίτες με την ΠΦΥ λένε οι γιατροί

Αναδιπλώθηκε το Υπουργείο και μετέθεσε την εφαρμογή της απόφασης από 1-1ου-2018.

Η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ), καταγγέλλει ότι «ξαφνικά, οι χρόνιοι ασθενείς, χάνουν την ελεύθερη δωρεάν πρόσβαση στο θεράποντα ιατρό τους».
Έντονη η αντίδραση και του Ιατρικού συλλόγου Αθηνών.
Βάσει της υπουργικής απόφασης με ημερομηνία Παρασκευή 13 Απριλίου, [υπ’αριθμόν πρωτ.: Γ1α/Γ.Π.οικ.29106 (13/04/2018)] υπογεγραμμένη από τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό, και από την ημερομηνία έκδοσης της, οι επισκέψεις σε συμβεβλημένους ειδικούς ιατρούς (καρδιολόγους, γυναικολόγους, πνευμονολόγους, ορθοπεδικούς, νεφρολόγους, νευρολόγους, ΩΡΛ, αγγειοχειρούργους, ουρολόγους, ογκολόγους, οφθαλμιάτρους, ρευματολόγους, ψυχιάτρους, γαστρεντερολόγους, δερματολόγους, ενδοκρινολόγους, κλπ) δεν θα μπορούν να πραγματοποιηθούν δωρεάν εάν δεν προϋπάρχει η έγκριση παραπομπής από οικογενειακό ιατρό των δημόσιων δομών (ΠΕΔΥ, ΤΟΜΥ, Κέντρο Υγείας).

«Πρόκειται για την εφαρμογή των όρων των μνημονίων» είπε στο Ράδιο 98,4 ο συντονιστής γιατρών ΕΟΠΥΥ στον ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου Νίκος Λαθουράκης, στα πλαίσια περιστολής των δαπανών της υγείας.
«Πρόκειται για κοροϊδία σε βάρος των πολιτών» πρόσθεσε καθώς σύμφωνα με τον ίδιο «η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας από την αρχή του σχεδιασμού της ήταν και παραμένει στον αέρα» .

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου από το Γραφείο Τύπου Υπουργείου Υγείας, αναφέρει:  

 

Αθήνα, 16 Απριλίου 2018

 

Δημοσιεύθηκαν οι Υπουργικές Αποφάσεις που καθορίζουν το ημερήσιο πρόγραμμα των γιατρών στα Κέντρα Υγείας και τη χρονική διάρκεια των προγραμματισμένων επισκέψεων. Πιο αναλυτικά στις Υπουργικές Αποφάσεις προβλέπεται ότι:

 

 • αυξάνεται η χρονική διάρκεια των προγραμματισμένων επισκέψεων (από 10’ σε 15’). Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η πραγματική διάρκεια κάθε επίσκεψης υπόκειται αποκλειστικά στην επιστημονική κρίση του γιατρού.

 

 • Καθιερώνεται το σύστημα παραπομπών, μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να έχουν μειωμένους χρόνους αναμονής και καλύτερη φροντίδα. Ο οικογενειακός γιατρός ενεργώντας με επιστημονικά κριτήρια και με βάση τις πραγματικές υγειονομικές ανάγκες του πολίτη, τον καθοδηγεί στο σύστημα υγείας. Η τελική επιλογή του γιατρού εξακολουθεί να γίνεται ελεύθερα.

 

 • Το νέο σύστημα παραπομπών θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από την 01/01/2019.

 

 • Οι προγραμματισμένες επισκέψεις διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες (με παραπομπή και χωρίς παραπομπή) με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση των περιστατικών που αποδεδειγμένα απαιτούν περαιτέρω φροντίδα.

 

 • Οι παραπομπές κατηγοριοποιούνται με βάση την εκτίμηση της ανάγκης: α) άμεση παραπομπή, με ισχύ 10 ημερολογιακών ημερών σε ειδικό γιατρό, β) προληπτική παραπομπή, με ισχύ 60 ημερολογιακών ημερών σε ειδικό γιατρό, γ) παραπομπή χρονίου νοσήματος με ισχύ 12 μηνών για το σύνολο των απαιτούμενων επισκέψεων σε ειδικό γιατρό. 

 

Ως εκ τούτου επισημαίνεται ότι:

 

 • Δεν καταργείται ο ελεύθερος προγραμματισμός επισκέψεων. 

 

 • Δίνεται προτεραιότητα σε όσους αξιοποιούν το σύστημα παραπομπών μέσω του οικογενειακού γιατρού.

 

 • Δεν καταργείται η ελεύθερη επιλογή ιατρού.

 

 • Οι χρόνιοι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα ετήσιας παραπομπής, ώστε να συνεχίσουν να παρακολουθούνται από τον θεράποντα ιατρό τους.

 

 • Εξυπακούεται ότι η εξυπηρέτηση των έκτακτων και επειγόντων περιστατικών δεν απαιτεί παραπομπή σε κανένα επίπεδο του συστήματος υγείας (ΤΟΜΥ, Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία).

Στην Υπουργική Απόφαση αναφέρεται:

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις:

 

α) των άρθρων 1, 6, 7, 11, 17, 19 παρ. 6, 21 και 22 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 115/τ.Α’),

 

β) του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)

 

γ) του ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων» (ΦΕΚ 189/τ.Α’),

 

δ) του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (ΦΕΚ 287/τ.Α΄),

 

ε) του π.δ/τος 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/τ.Α΄).

 

 1. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148/τ.Α’),

 

 1. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α’),

 

 1. Την υπ’ αρ. πρωτ. Γ3γ/40426/5-7-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα «Κανόνες παραπομπής διαγνωστικών εξετάσεων» (ΦΕΚ 2221/τ.Β΄),

 

 1. Την υπ΄ αρ. πρωτ. Γ3α/οικ.3579/14-1-2015 υπουργική απόφαση με θέμα «Επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική διασύνδεση όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., που αποτελούν το Π.Ε.Δ.Υ., με τα Νοσοκομεία της Δ.Υ.Πε. στην οποία υπάγονται και τα οποία αποτελούν Νοσοκομεία Αναφοράς.» (ΦΕΚ 93/τ.Β΄), όπως ισχύει.

 

 1. Την με αριθ. 4 απόφαση της 260ης Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας για τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Γενικής Ιατρικής για τη Διαχείριση των πιο Συχνών Νοσημάτων και Καταστάσεων Υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό.

 

 1. Το πρακτικό της 80ης Συνεδρίασης/23-2-2017 του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών.

 

 1. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ.23330/19-3-2018 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5 περ. ε’ του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’).

 

 1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θα προκύψει επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού Π/Υ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Ο οικογενειακός ιατρός, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 4486/2017, αντιπροσωπεύει το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο σύστημα υγείας και υποστηρίζει την «κυκλοφορία» του μέσα σε αυτό, ενεργώντας ως πλοηγός. Ο οικογενειακός ιατρός παραπέμπει τον λήπτη υπηρεσιών υγείας στα Κέντρα Υγείας, τις δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους υπηρεσιών υγείας εντός της οικείας Υ.ΠΕ., εφόσον το κρίνει ιατρικώς απαραίτητο.

 

Οι παραπομπές γίνονται υπό το πρίσμα των γενικών αρχών όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 1 του ν. 4486/2017 και με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών του λήπτη υπηρεσιών υγείας εντός του οργανωτικού πλαισίου της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Όταν αυτή η επιλογή εξαντλείται, ο οικογενειακός ιατρός παραπέμπει κατά περίπτωση σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας.

 

Καθορίζονται τρεις (3) κατηγορίες παραπομπών:

 

Ø η άμεση παραπομπή, με ισχύ 10 ημερολογιακών ημερών για μια επίσκεψη σε ειδικό ιατρό,

 

Ø η προληπτική παραπομπή, με ισχύ 60 ημερολογιακών ημερών για μια επίσκεψη σε ειδικό ιατρό,

 

Ø η παραπομπή χρόνιου νοσήματος, με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης και ισχύ δώδεκα (12) μηνών, για το σύνολο των απαιτούμενων επισκέψεων σε ειδικό ιατρό.

 

Η παραπομπή από οικογενειακό ιατρό σε ιατρό άλλης ειδικότητας (πλην Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής) γίνεται ηλεκτρονικά. Το έντυπο παραπομπής ασθενή, όπως εκτυπώνεται από την εφαρμογή, φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του παραπέμποντος ιατρού και περιλαμβάνει τα εξής:

 

 1. Στοιχεία παραπέμποντος ιατρού

 

1.1. Όνομα

 

1.2. Επώνυμο

 

1.3. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

 

1.4. Μονάδα

 

 1. Στοιχεία Λήπτη Υπηρεσιών Υγείας

 

2.1. Όνομα

 

2.2. Επώνυμο

 

2.3. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

 

2.4. Έτος Γέννησης

 

2.5. Διεύθυνση

 

2.6. Τηλέφωνο

 

2.7. Ασφαλιστικός Φορέας

 

2.8. Ασφαλιστική Ικανότητα

 

 1. Στοιχεία Οικογενειακού Ιατρού

 

3.1. Όνομα

 

3.2. Επώνυμο

 

3.3. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

 

3.4. Μονάδα

 

 1. Στοιχεία Παραπεμπτικού

 

4.1. Κωδικός Παραπεμπτικού

 

4.2. Ημερομηνία Έκδοσης Παραπεμπτικού

 

4.3. Ημερομηνία Λήξης Παραπεμπτικού

 

 1. Αιτιολογία

 

 1. Διάγνωση

 

 1. Στοιχεία Παραπομπής

 

7.1. Ιατρική ειδικότητα Παραπομπής

 

7.2. Κατηγορία Παραπομπής (άμεση, προληπτική, χρόνιου νοσήματος)

 

7.3. Παρατηρήσεις

 

Το έντυπο παραπομπής προσκομίζεται από το λήπτη υπηρεσιών υγείας και τηρείται αρχείο:

 

 • από το αρμόδιο τμήμα για την κίνηση των ασθενών (πχ Γραμματεία) των Κέντρων Υγείας ή των δημόσιων μονάδων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπου έχει παραπεμφθεί.

 

 • από τον συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πάροχο υπηρεσιών υγείας, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν. 4486/2017.

 

Από την πλήρη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος και έπειτα, δεν απαιτείται το φυσικό έγγραφο της παραπομπής.

 

Για την επίσκεψη σε ειδικό ιατρό μετά από παραπομπή απαιτείται ο προγραμματισμός της επίσκεψης. Για τον προγραμματισμό αυτό χρησιμοποιείται η υπάρχουσα διαδικτυακή εφαρμογή (σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ). Ο λήπτης υπηρεσιών υγείας, κάνοντας χρήση της παραπομπής, έχει τη δυνατότητα να προγραμματίσει επίσκεψη κατά προτεραιότητα στο σύστημα. Η επιλογή μονάδας, ιατρού και ώρας γίνεται με τον έως τώρα προβλεπόμενο τρόπο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στις Δημόσιες Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ο λήπτης υπηρεσιών υγείας μπορεί να προγραμματίσει την επίσκεψή του σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους. Για τον προγραμματισμό αυτό χρησιμοποιείται η υπάρχουσα διαδικτυακή εφαρμογή (σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

 

Έως την πλήρη και λειτουργική ένταξη των δημόσιων μονάδων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο ανωτέρω σύστημα, ο προγραμματισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με το υφιστάμενο σύστημα.

 

Η εξυπηρέτηση των έκτακτων και επειγόντων περιστατικών δεν απαιτεί παραπομπή.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

 

Κοινοποίηση:

 

 1. Όλες οι ΥΠΕ με την υποχρέωση ενημέρωσης των φορέων αρμοδιότητάς τους

 

 1. ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):

 

 1. Γραφείο κ. Υπουργού

 

 1. Γραφείο κ. Αν. Υπουργού

 

 1. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα

 

 1. Γραφείο κ. Αν. Γεν. Γραμματέα

 

 1. Γραφείο Προϊσ. Γεν. Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας

 

 1. Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υγειονομικών Περιφερειών

 

 1. Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων

 

 1. Δ/νση Π.Φ.Υ. (5)

 

 

Σχόλια