Κρήτη

Δωρεάν συμβουλές σε άνεργους και εργαζόμενους

Η δομή παρέχει δωρεάν υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής.

Απευθύνεται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και σε άνεργους.

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) έχει διαπιστώσει ότι οι μεγάλες αλλαγές στην εθνική οικονομία έχουν ως άμεση συνέπεια την επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας, την απορρύθμιση του οικονομικού περιβάλλοντος, την κατάλυση των εργασιακών σχέσεων, των συνθηκών και των όρων απασχόλησης, αλλά και την αναποτελεσματική λειτουργία του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης.

Επιπλέον, οι γραμμικές μορφές σταδιοδρομίας έχουν την τάση να εμφανίζονται ολοένα και λιγότερο, ενώ παράλληλα τείνουν να αυξάνονται μορφές σταδιοδρομίας με χαρακτήρα απρόβλεπτο, πολύπλευρο, ασταθή, κυκλικό και μεταβατικό. Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, τόσο η διατήρηση όσο και η αναζήτηση μιας θέσης εργασίας αποτελεί μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία.


Σε αυτό το δυσμενές και αόριστο περιβάλλον, είναι απαραίτητη η έγκαιρη συμβουλευτική παρέμβαση και πληροφόρηση των ανέργων και των εργαζομένων, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.


Για το λόγο αυτό, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση - ΕΣΠΑ 2014-2020”, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το ελληνικό Δημόσιο, του Υποέργου 2 “Λειτουργία των εξ αποστάσεως και διά ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις μονάδες παροχής υπηρεσιών, καθώς και των υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής των ανέργων στα εξειδικευμένα κέντρα προώθησης στην απασχόληση στον άξονα των περιφερειών μετάβασης (ΜΕΤ)” και της Πράξης “Εξ αποστάσεως και διά ζώσης υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων”, λειτουργεί Δομή Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Εργαζομένων και Ανέργων στην Περιφέρεια Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο, με εξειδικευμένο επιστημονικό συνεργάτη-σύμβουλο.


Η δομή παρέχει δωρεάν υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής και απευθύνεται:
• σε εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα στα πεδία των εργασιακών σχέσεων, ασφαλιστικής νομοθεσίας και πολιτικών απασχόλησης, καθώς και ζητήματα που ενδιαφέρουν τους απασχολούμενους σε επιχειρήσεις,
• σε ανέργους, στα πεδία της απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, με σκοπό την ένταξη/πανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Τρόποι

Αναλυτικά, οι τρόποι υποστήριξης των εργαζομένων αφορούν:
• Εξατομικευμένη πληροφόρηση για θέματα εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας (συνταξιοδοτικά, αποζημιώσεις, βλαπτικές μεταβολές κ.ά.).
Ομάδα νομικών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ αναλαμβάνει να δώσει έγκυρες απαντήσεις σε ερωτήματα που τίθενται από τους ενδιαφερόμενους μέσα από ειδικά διαμορφωμένες φόρμες υποβολής ερωτήματος.
• Ενημερωτικά δελτία σχετικά με την ισχύουσα εργασιακή και ασφαλιστική νομοθεσία.
Τα δελτία συντάσσονται από εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων και εν συνεχεία αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (www.inegsee.gr), ενώ παράλληλα προωθούνται προς τους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
• Ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους (εργασιακό άγχος, συγκρούσεις στο χώρο εργασίας, επικοινωνία στον εργασιακό χώρο κ.ά.).
Ο επιστημονικός συνεργάτης-σύμβουλος της δομής αναλαμβάνει τη διενέργεια ομαδικών εργαστηρίων, έπειτα από τη συγκρότηση συγκεκριμένης ομάδας συμμετεχόντων.
Αναλυτικά, οι τρόποι υποστήριξης των ανέργων αφορούν:
• Διά ζώσης και εξ αποστάσεως πληροφόρηση για ζητήματα απασχόλησης, θέματα εκπαίδευσης, προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (μαθητεία, πρακτική άσκηση), εργασιακά δικαιώματα και επαγγελματικά περιγράμματα, προοπτικές επαγγελματικών κλάδων.
• Επαγγελματική συμβουλευτική με στόχο την ατομική και κοινωνική ενδυνάμωση και την καλύτερη προετοιμασία για εύρεση εργασίας, μέσω εξατομικευμένης υποστήριξης ή/και ομαδικών εργαστηρίων.
Αναλυτικότερα, η παρεχόμενη υποστήριξη περιλαμβάνει:
* Σχεδιασμό επαγγελματικής σταδιοδρομίας: Σχεδιασμός επαγγελματικής πορείας, κατανόηση των μεταβάσεων στην επαγγελματική πορεία, εντοπισμός και αντιμετώπιση δυσκολιών ένταξης στην αγορά εργασίας, αποσαφήνιση επαγγελματικών στόχων και ενίσχυση της διαδικασίας λήψης απόφασης.
* Τεχνικές αναζήτησης εργασίας: Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής, ανάπτυξη αποτελεσματικής αναζήτησης εργασίας.
* Ανάπτυξη επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων: Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας, αναγνώριση και αντιμετώπιση προκαταλήψεων και στερεοτύπων στην αγορά εργασίας, διαχείριση άγχους και συναισθημάτων κατά την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Σχόλια